Title:

Realizm metafizyczny : literatura w poszukiwaniu formy pojemnej

Creator:

Czubała, Henryk

Subject and Keywords:

historia literatury ; literacka nauka ; metafizyka obecności ; ślad transcendencji ; literacka antropologia ; mimesis ; polska literatura modernistyczna ; dekonstrukcja ; krytyka literacka ; eseizacja gatunków literackich ; antropologia literatury ; filozofia literatury ; literacki realizm metafizyczny ; czytanie świata ; doświadczenie estetyczne ; intencjonalna świadomość podmiotu ; poetyczność bycia ; transcendentalne Ja ; kolaż ; esej ; epistemologiczny model modernistycznej literatury ; dyseminacja ; literackie zdarzenie bytu ; metafora ; epifaniczny dyskurs ; antropologia tragiczna ; kolekcje metafizyczne ; mowa metaforyczna ; autobiografia ; ontyczny proces hermeneuzy ; ontohermeneutyczny model literatury ; komunikacja literacka ; mowa poetycka ; Polish modern literature ; philosophy of literature ; deconstruction ; literary anthropology ; metaphysics of presence ; history of literature ; anthropology of literature ; literary criticism ; literary metaphysical realism ; aesthetic experience ; essayization of literary genres ; literary science ; postmodernism ; ontohermeneutic model of literature ; metaphor ; metaphorical language ; literary communication ; unintentional creation ; autobiography ; Skarga, Barbara ; dissemination ; Stróżewski, Władysław ; trace of transcendence ; Bakhtin, Mikhail ; Heidegger, Martin ; tragic anthropology ; reading the world ; metaphysical collections ; ontological concept of literary work ; Miłosz, Czesław ; intentional consciousness of the subject ; Lévinas, Paul ; epiphanic discourse ; epistemological model of the modernist literature ; Anwesenheit ; collage ; retracing ; Ricoeur, Paul ; ontic process of hermeneusis ; claritas ; literary event of being ; poetic speech ; coming into being

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego

Publication place:

Kraków

Date:

2009

Resource Type:

rozprawa habilitacyjna

Format:

image/x.djvu

Digital object identifier:

PBC 0000985

Language:

pol

Original in:

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Biblioteka Główna

×

Citation

Citation style: