/Strona01_0001.djvu

			Prasa polska we Lwowie 
ze zbiorów Lecha Kokocińskiego 
- warszawskiego bibliofila i kolekcjonera 


KATALOG 


Wystawy towarzyszącej 
IX Międzynarodowej Konferencji Na- 
ukowej Kraków-Lwów 
książki, czasopisma, biblioteki 
XIX i XX wieku 
Kraków 21-23 listopada 2007 


opracowali 
Lech Kokociński, Grzegorz Nieć 
szkic pt. Lwowski ośrodek prasowy XVII-XX wieku 
- napisał prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki 


1
		

/Strona02_0001.djvu

			Grzegorz Nieć 


Lech Kokociński - bibliofil i kolekcjoner, miłośnik Lwowa 


Niespełna 70 lat temu Łucja Charewiczowa w swojej książce Histo- 
riografia i miłośnictwo Lwowa chciała - jak napisała we wstępie - 
"wykazać, że Lwów, to wielka rzecz i wielkie jest jego dziejowe zna- 
czenie i narodowa wartość"l. I choć dzisiaj znajduje się on poza teryto- 
rium naszego kraju, w granicach niepodległej Ukrainy, to znaczenie 
jego dla Polaków, a przede wszystkim miejsce, jakie zajmuje w ich 
historii i kulturze, są ważne i trudne do przecenienia. Jest tak, mimo iż 
przez lata nie można było w sposób należyty roli tej eksponować i - co 
niezwykle istotne - w sposób nieskrępowany uprawiać szeroko pojęte 
miłośnictwo Lwowa, że zostaniemy przy tym, wybitnie nacechowanym 
emocjonalnie, terminie. Tym bardziej zatem cenne i warte podkreślenia 
były i są wszelkie inicjatywy niezależne i prywatne, które przez dzie- 
sięciolecia, z niemałym zresztą trudem i powodzeniem, dziedzinę tę na 
różne sposoby uprawiały, strzegąc narodowej pamięci. Wśród nich 
miejsce niepoślednie zajmuje osoba Lecha Kokocińskiego - warszaw- 
skiego bibliofila i kolekcjonera rodem z Wielkopolski. 
Lech Kokociński (ur. w 1944 r. w Radomiu) pochodzi z rodziny 
od wieków zamieszkującej w Kępnie, której przedstawiciele rozpro- 
szyli się w dużej części po ziemiach polskich i świecie w wyniku ko- 
lejnych powstań i wojen. Zarówno dziadek Wacław (1886-1965) - 
działacz narodowy, członek i prezes oddziału Sokoła w Kępnie, po- 
wstaniec wielkopolski, społecznik (także burmistrz i starosta kępiń- 
ski), a przede wszystkim wybitny regionalista, autor monografii mia- 
sta Kępna, członek Towarzystwa Prehistoryczneg0 2 , jak i ojciec Hen- 
ryk (1919-1973) byli bibliofilami i kolekcjonerami. Obaj też utrzy- 
mywali ożywione kontakty ze środowiskiem uczonych - humanistów 


l Ł. Charewiczowa, Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów 1938, s. 5. 
2 W. Kokociński, Z dziejów Kępna, Poznań 1960 (nakład całkowicie skonfiskowany); 
F. Gruszka, R. Tyszkiewicz, Katolicka nekropolia w Kępnie, Kępno 1994, s. 42-43, 
a także: Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, [red. S. Łoza], Warszawa 
[1939] 1984 (reprint egzemplarza korektorskiego niewydanej książki), s. 145. 


2
		

/Strona03_0001.djvu

			z Poznania i Wrocławia. Udziałem rodziny były prześladowania nie- 
mieckie (wysiedlenie z ziem, które wcielono do Rzeszy) oraz powo- 
jenne, związane z działalnością polityczną Wacława Kokocińskiego 
w drugiej Rzeczypospolitej. 
Po studiach prawniczych we Wrocławiu i kilkuletniej pracy w są- 
dach tego miasta i Legnicy Lech Kokociński przeniósł się w roku 
1972 do Warszawy, skąd pochodziła jego matka. Tutaj pracował dalej 
w sądownictwie, później był wysokim urzędnikiem Ministerstwa Kul- 
tury i Sztuki, biorącym udział w rewindykacji i pozyskiwaniu dzieł 
sztuki dla polskich zbiorów. Dzisiaj jest radcą prawnym. 
Zbieracki bakcyl zaszczepiony w rodzinnym domu rozwijał się 
w nim od najmłodszych lat. Już w okresie studiów był aktywnym 
działaczem i prezesem Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Kul- 
turalnego w Kępnie, organizatorem wystaw, autorem szeregu artyku- 
łów z historii rodzinnego miasta. W początkowym okresie swojej 
działalności kolekcjonerskiej skupił się przede wszystkim na numi- 
zmatyce (monety, banknoty, rękopisy, dokumenty i starodruki numi- 
zmatyczne oraz falsyfikaty) stając się z czasem ogólnopolskim i mię- 
dzynarodowym ekspertem w tej dziedzinie. Z początku, od 1962 r. 
działał w Polskim Towarzystwie Archeologicznym i Numizmatycz- 
nym (od 1984 przewodniczył Komisji Numizmatycznej tej organiza- 
cji, a od 1987 r. pełnił funkcję jego ostatniego prezesa), później zaś 
był twórcą i pierwszym, wieloletnim prezesem Polskiego Towarzy- 
stwa Numizmatycznego założonego w 1991 r.; dzisiaj jest jego hono- 
rowym prezesem. 
Zainteresowania Lecha Kokocińskiego numizmatyką znajdują od- 
zwierciedlenie w jego działalności popularyzatorskiej i naukowej. 
Przez wiele lat był członkiem Komitetu Redakcyjnego "Biuletynu 
Numizmatycznego". Jest inicjatorem i organizatorem międzynarodo- 
wych konferencji numizmatycznych w Supraślu, uczestniczył w obra- 
dach Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w Berlinie 
i Budapeszcie oraz Międzynarodowego Kongresu Ekslibrisu i Książki. 
Na podstawie własnych zbiorów przygotował szereg wystaw tema- 
tycznych (m.in. Pieniądz fałszywy w Łomży3 i Towarzystwo Bibliofi- 
lów Polskich w Warszawie 1921-2006. Tradycja i współczesność z 


3 Pieniądz fałszywy. Ze zbiorów Lecha Kokocińskiego Prezesa Zarządu Głównego 
PTN, Łomża 1995. 


3
		

/Strona04_0001.djvu

			okazji jubileuszu TBp 4 ); opracował i wydał wiele prac dotyczących 
numizmatyki - monet i pieniądza papierowego oraz historii książki. 
Zwrócić należy uwagę przede wszystkim na wydany w 1996 r. bogato 
ilustrowany album pt. Pieniądz papierowy na ziemiach polskich (War- 
szawa 1996 i następne dwa wydania) zawierający kilkaset ilustracji, w 
dużej mierze rzadkich eksponatów pochodzących z własnej kolekcji; 
cykle artykułów: poświęconych fałszerstwom (w tym katalog wspo- 
mnianej wystawy) oraz stratom numizmatyki polskiej w okresie II 
wojny światowej . Ważną część zbioru numizmatycznego stanowią 
medale, medaliony i plakiety oraz falerystyka - ordery i odznaczenia, 
odznaki polskie XVIII-XX w. 
Znaczące kolekcje - zgromadzone i opracowane w ciągu lat - 
przekazał Lech Kokociński placówkom muzealnym w Polsce. Szero- 
kim echem odbiły się między innymi darowizny na rzecz Zamku Kró- 
lewskiego w Warszawie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskieg0 5 , 
Archiwum Kapituły Krakowskiej6, Archiwum Akt Dawnych w War- 
szawie 7 , Muzeum Hutten-Czapskich i Muzeum Narodowego w Kra- 
kowie. Tym ostatnim krakowskim placówkom przekazał w sumie 
ok. 8000 numizmatów, kilkaset tomów wydawnictw oraz kilka ręko- 
pisów numizmatycznych. Obiekty te przekazywane były sukcesywnie 
w ciągu kilku lat i stanowią obecnie duży i zwarty zespół, którego 
trzon tworzą monety antyczne (greckie, rzymskie oraz bizantyńskie 
w liczbie ok. 2500 sztuk)8. 
Osobną dziedziną zainteresowań kolekcjonerskich Lecha Kokociń- 
skiego jest szeroko pojęte bibliofilstwo. Szeroko pojęte, albowiem 
obejmuje ono książkę, ekslibris, druk ulotny, prasę oraz wszelkiego 
rodzaju wydawnictwa i dokumenty dotyczące książki, ruchu wydawni- 
czego i bibliofilskiego, bibliologii itp., a także medale, plakiety i odzna- 


4 Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie 1921-2006. Tradycja i współcze- 
sność. Wystawa autorska ze zbiorów Lecha Kokocińskiego zorganizowana w ramach 
obchodów 85-lecia TBP w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, 24 października- 
19 listopada 2006 r., oprac. R. Nowoszewski, L. Kokociński, Warszawa 2006. 
5 Aleksander Gieysztor (1916-1999). In quinti annivetsarii mortis. Dokumenty, foto- 
grafie, pamiątki ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Katalog wystawy, 
Collegium Maius 15 wrzesnia-15 października 2004 roku, Kraków 2004, s. 4 i nast. 
6 Przekazano m.in. księgi metrykalne katedry łacińskiej we Lwowie z XVIII w. 
7 Księgi małżeństw lwowskich kościołów, dokumenty sądu szlacheckiego XVII-XIX w. 
8 Memoriae donatorum. W hołdzie ofiarodawcom. Gabinet Numizmatyczny Muzeum 
Narodowego w Krakowie, red. 1. Popielska, Kraków 2004, s. 72-74. 


4
		

/Strona05_0001.djvu

			ki wybijane z okazji różnego rodzaju zjazdów, rocznic i jubileuszy in- 
stytucji, środowisk i osób związanych z książką i prasą (wiąże się to 
również z działalnością, m.in. w Towarzystwie BibliofiIi Polskich). 
Niebagatelny jest także, ściśle związany z powyższym, zbiór opraw - 
nierzadko dzieł znanych introligatorów dawnych i współczesnych. 
Znakomita część zbioru jest związana tematycznie ze Lwowem - 
historią miasta, kulturą, życiem codziennym i obejmuje nierzadko 
unikalne i jedyne w swoim rodzaju przedmioty, często niepowtarzal- 
ne. Zainteresowanie tą tematyką narodziło się w dużym stopniu za 
przyczyną rodziny Mękickich ze Lwowa, z którymi Lech Kokociński 
przyjaźni się od lat 60. Wspólnie spędzany czas był okazją do wsłu- 
chania się w snute przez wygnańców opowieści o utraconym mieście 
- jego historii, kulturze i mieszkańcach. Jednakże największy rozwój 
lwowskiej kolekcji Kokocińskiego przypada na ostanie 20 lat, być 
może i z tej przyczyny, że w dziedzinie numizmatyki osiągnął on już 
w latach 90. swego rodzaju spełnienie. 
Częścią zbioru, zasługującą niewątpliwie na osobne potraktowa- 
nie, są całości lub pokaźne części kolekcji znanych zbieraczy oraz 
bibliofilów lwowskich i nie tylko, takich jak Aleksander Czołowski, 
Rudolf Mękicki, Mieczysław Opałek, Henryk Bednarski i Jan Sas- 
Zubrzycki oraz innych. Wiele eksponatów pochodzi także z różnego 
rodzaju instytucji, które przestały istnieć, a ich zbiory w wyniku woj- 
ny uległy rozproszeniu. 
Istotnym elementem lwowskiej kolekcji Lecha Kokocińskiego jest 
prasa lwowska - roczniki i egzemplarze gazet i czasopism od XVIII wie- 
ku, a także inne publikacje i dokumenty związane z działalnością redakcji 
oraz wydawnictw, życiem dziennikarskiego środowiska. Prezentowane 
na wystawie eksponaty stanowią zaledwie trzecią część całości zbioru; 
organizatorzy byli zatem zmuszeni dokonać wyboru, przy całej świado- 
mości wartości i atrakcyjności przedmiotów, które pominęli. 
Koncepcja ekspozycji jest autorska i wyszła w całości od właściciela 
kolekcji. W zamyśle swoim przedstawia z jednej strony chronologiczny 
zarys dziejów lwowskiej prasy, a z drugiej jej formalne i tematyczne 
bogactwo. Osobne miejsce zajmują egzemplarze gazet z okresu I wojny 
światowej i walk polsko-ukraińskich o Lwów, reprezentujące obie strony 
konfliktu. Wzbogacająją licme dokumenty i pamiątki związane z lwow- 
skim dziennikarstwem (rachunki, listy, wizytówki, portrety) oraz doty- 
czące ważnych wydarzeń z historii miasta (odmaki). 


5
		

/Strona06_0001.djvu

			Przy opracowaniu katalogu wykorzystano przede wszystkim bi- 
bliografie prasy lwowskiej opracowane przez Jerzego Jarowieckiego 
i Barbarę Górę oraz odpowiednie części Historii Prasy Polskiej pod 
redakcją Jerzego Łojka 9 . 


9 1. Łojek, Bibliografia prasy polskiej 1661-1831, Warszawa 1965; B. Korczak, Biblio- 
grafia prasy polskiej1832-1864, Warszawa 1968; 1. Jarowiecki, Prasa lwowska w latach 
1864-1918. Bibliografia, Kraków 2002; 1. Jarowiecki, B. Góra, Prasa lwowska w dwu- 
dziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii, Kraków 1994; 1. Łojek, Prasa polska 
w latach 1661-1831; I. Ramola, Prasa galicyjska w latach 1831-1866, [w:] Prasa pol- 
ska w latach 1661-1864, Warszawa 1976; 1. Myśliński, Prasa polska w Galicji w dobie 
autonomicznej (1867-1918), [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976. 


6
		

/Strona07_0001.djvu

			Jerzy Jarowiecki 


Lwowski ośrodek prasowy w XVII-XX wieku 


Początki prasy lwowskiej związane są z gazetami ulotnymi i dru- 
kami prasopodobnymi, które ukazywały się w Polsce od XVI w. 
W latach 1615-1728 powstało 102 gazety ulotne w języku polskim (51 
tytułów), niemieckim (29), włoskim (16), szwedzkim (2), francuskim 
oraz hiszpańskim - po jednym. Zanim powstały pisma periodyczne, 
poprzedziły je ulotne efemerydy wydawane z powodu ważnych wy- 
padków, przede wszystkim wojennych (wojny polsko-moskiewskie, 
kozackie, bitwy z Tatarami, Szwedami), były to różne "Relacje", 
"Awizy Lwowskie", "Nowiny Lwowskie". 
Po pierwszym rozbiorze wydano "Gazette de Leopol" (1775), 
"Avertissementis" (1772-1774), kilka lat później "Lwowskie Pismo 
Uwiadamiające" (1784), "Lwowskie Wiadomości Tygodniowe" 
(1786). Ewenementem stała się gazeta informacyjna "Dziennik Patry- 
otycznych Polityków" (1792-1798). Do 1811 r. ukazywały się tylko 
pisma w języku niemieckim, kiedy to założono "Gazetę Lwowską", 
ukazującą się jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Przed powstaniem listopadowym zaistniały wśród kilku tytułów, trzy 
ważne periodyki: "Pamiętnik Lwowski", "Pszczoła Polska", "Czasopi- 
smo Naukowe Księgozbioru Publicznego Ossolińskich". W latach 
1830-1844 poj awiły się zarówno dzienniki, tygodniki, kwartalniki 
("Haliczanin", "Ziewonia" , "Dziennik Mód Paryskich"), pierwsze cza- 
sopism humorystyczne ("Śmieszek"). W okresie Wiosny Ludów uka- 
zywały się: liberalno-demokratyczny "Dziennik Narodowy", "Tygodnik 
Polski", "Gazeta Narodowa", "Postęp", "Gazeta Polska", ukraińska 
"Zorja Hałycka", żydowska "Cajtung". Przed 1867 r. mimo ograniczeń 
cenzorskich poszerzyła się oferta prasowa. Powstały pisma gospodarcze 
("Pamiętnik Gospodarski", "Merkur"), pisma dla ludu ("Przyjaciel Do- 
mowy", "Rozmaitości dla Ludu Wiej skiego" , "Dzwonek"), "pisma 
literackie ("Dziennik Literacki", "Pamiętnik Literacki"), prasa politycz- 
na ("Przegląd Polityczny Powszechny", "Przegląd Powszechny", 
"Dziennik Polski", "Gazeta Narodowa", "Głos", "Goniec"), czasopisma 
kobiece ("Wianki") oraz liczne pisma w języku ukraińskim. 


7
		

/Strona08_0001.djvu

			W latach 1864-1918 we Lwowie wychodziło 1119 tytułów pra- 
sowych, w tym 975 w języku polskim, 144 kalendarzy oraz 20 jed- 
nodniówek. Ukazywały się też pisma w języku ukraińskim, żydow- 
skim, niemieckim, łacińskim, francuskim. Uzyskanie przez Galicję 
autonomii w 1867 r. powodowało nie tylko ożywienie gospodarcze 
i kulturalne, ale powstały też korzystne warunki polityczne dla roz- 
woju prasy, co wyraziło się wzrostem tytułów: w 1867 r. było ich 
35, 10 lat później - 70 pism, w 1890 - 105, a w 1912 - 248. Spadek 
nastąpił po wybuchu I wojny światowej - w 1915 roku ukazywało 
się tylko 138 tytułów. Największą liczbę stanowiły efemerydy: od 
1 do 2 lat utrzymało się 160 tytułów, od trzech do sześciu lat - 169 
pism, od 6 do 10 lat przetrwało 111 periodyków, od 11 do 15 lat - 
55 tytułów, 24 tytuły wychodziły od 16- 20 lat, 51 do 3 lat, a 52 
ukazywało się dłużej niż 30 lat. Pierwszą wojnę światową przetrwało 
łącznie 95 pism, z których aż 28 ukazywało się potem do 1939 r. 
Analiza żywotności 832 tytułów wykazała istnienie w tym okresie 
czasu, że dzienników 51, tygodników 1 71, dwutygodników 217, 
miesięczników 183, dwumiesięczników 7, kwartalników - 23, pół- 
roczników - 3, roczników 49. w 288 przypadkach nie ustalono czę- 
stotliwości. Charakteryzowało je dwie zróżnicowanie tematyczne: 
czasopism społeczno - politycznych było 134 (14,2%), czasopism 
fachowych 122 (12,9%), prasa ogólnoinformacyjna - 90 (9,6%), 
pisma prawno-administracyjne i urzędowe - 58 (6,6%), społeczno- 
kulturalne - 70 (7,9), humorystyczno-satyryczne -50 (5,9%), religij- 
ne - 50 (5,9%), naukowe - 49 (5,2%), literacko-artystyczne - 49 
(5,2%), rolnicze - 36 (4,9%), medyczno-przyrodnicze - 24 (2,4%), 
przemysłowo techniczne - 24 (2,5%), dla dzieci i młodzieży oraz 
szkolne - 32 (3,3%), pedagogiczne - 34 (3,57%), kobiecie - 25 
(2,6%), ekonomiczne - 14, sportowe, - 15, biblioteczne i bibliote- 
karskie - 28 (2,7%), statystyczne - 6, geograficzne - 4, wojskowe- 
lI, pozostałych nie sklasyfikowano. Wydawcami gazet czasopism 
były przede wszystkim osoby prywatne, ale wychodziły też pisma 
związane z ugrupowaniami politycznymi, z administracją i urzędami 
państwowymi, wydawane przez instytucje gospodarcze i towarzy- 
stwa naukowe, przez grupy wyznaniowe i hierarchię kościelną, or- 
ganizacje młodzieżowe, przez spółki cywilne i dziennikarskie; łącz- 
nie w latach 1864-1918 istniało 213 wydawców. 


8
		

/Strona09_0001.djvu

			W śród dzienników dominowali wydawcy indywidualnie, częsc 
dzienników finansowana była przez partie i działaczy politycznych 
("Dziennik Polski", "Kurier Lwowski", "Wiek Nowy", "Słowo Pol- 
skie"), jedyną gazetą urzędową była "Gazeta Lwowska". Ugrupowa- 
nia polityczne głównie wydawały tygodniki: "Wolność" (Polska Par- 
tia Chrześcijańsko-Socjalna), "Głos Robotniczy", "Głos", "Nowy 
Robotnik" (Polska Partia Socjalistyczno-Demokratyczna), "Gazeta 
Ludowa" (Polskie Stronnictwo Ludowe), "Przedświt", "Proletariat" 
(Polska Partia Socjalistyczna), "Ojczyzna" (Polskie Stronnictwo De- 
mokratyczno- Narodowe). 
Czasopisma religijne, kościelne wydawane były przez Związek Ka- 
tolicko-Społeczny ("Posłaniec Serca Pana Jezusa do Narodu Polskie- 
go"), Polski Związek Niewiast Katolickich ("Głos Kobiet Polskich", 
"Kronika Powszechna"), Stowarzyszenie Kapelanów Polskich ("Adora- 
cja Przenajświętszego Sakramentu"), Związek Diecezjalny Kół Księży 
Prefektów ("Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy"), dominika- 
nów ("Róża Duchowna"), bernardynów ("Głos św. Antoniego z Pad- 
wy", "Posłaniec św. Antoniego z Padwy"). Towarzystwo Wzajemnej 
Pomocy Kapłanów ("Gazeta Kościelna"). 
Periodyki społeczno-kulturalne, literacko-artystyczne miały wy- 
dawców indywidualnych (np. "Dziennik Literacki", "Dziewica", 
"Echo Literackie", "Tydzień", "Tydzień Literacki, Artystyczny, Na- 
ukowy i Społeczny"), ale były też finansowane przez stowarzyszenia 
(np. przez Koło Literacko-Artystyczne, Muzeum Przemysłowe). Licz- 
ne pisma fachowe wydawały towarzystwa i organizacje zawodowe, 
jak np. Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie ("Gospodarstwo Ko- 
biece", "Przegląd Mleczarski", "Bartnik Postępowy", "Miesięcznik 
Sadowniczo-Ogrodniczy", "Rolnik"), Towarzystwa Kółek Rolniczych 
("Przewodnik Kółek Rolniczych"), Galicyjskie Towarzystwo Leśne 
("Sylwan"), Koło Młynarzy ("Powszechna Gazeta Młynarska"), Kra- 
jowy Związek Maszynistów ("Przegląd Krajowego Związku Maszyni- 
stów"), Galicyjskie Stowarzyszenie Kolejarzy ("Głos Kolejarza"), 
Stowarzyszenie Drukarzy ("Ognisko"), Związek Kuchmistrzów 
("Przegląd Kucharski"). 
Czasopisma naukowe związane były z Uniwersytetem Lwowskim, 
Szkołą Rolniczą, Politechniką (Akademią Techniczną) oraz licznymi 
towarzystwami naukowymi; np. Towarzystwo Historyczne wydawało 
"Kwartalnik Historyczny"; Towarzystwo Archeologiczne "Przegląd 


9
		

/Strona10_0001.djvu

			Archeologiczny"; Towarzystwo Heraldyczne "Miesięcznik Heral- 
dyczny"; Towarzystwo im. Adama Mickiewicza "Pamiętnik Literac- 
ki"; Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika 
"Kosmos"; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne "Szkoła", "Praktyka 
Szkolna"; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych "Muzeum"; 
Towarzystwo Ludoznawcze "Lud"; Towarzystwo Filologiczne "Eos"; 
Towarzystwo Politechniczne "Czasopismo Techniczne". 
Lwów był ważnym ośrodkiem nauk humanistycznych, stąd domi- 
nująca ilość czasopism je reprezentujących - 36; pedagogiczne, leśne, 
administracyjno-prawne - ok. 50. Spośród humanistycznych najczę- 
ściej wymieniane są: "Biblioteka Ossolińskich", "Przewodnik Na- 
ukowy i Literacki" (dodatek do "Gazety Lwowskiej"), "Przegląd Po- 
święcony Etnografii...". Z grupy prawniczo-administracyjnej: "Praw- 
nik", "Przegląd Prawa i Administracji"; z technicznych: "Nafta", 
"Metan", "Przegląd Techniczny Naftowy". 
W okresie autonomii galicyjskiej rozwijała się prasa ugrupowań 
politycznych, powstały liczne dzienniki, wśród których ważne miejsce 
zajmowały: "Gazeta Lwowska", "Gazeta Wieczorna", "Gazeta Poran- 
na", "Dziennik dla Wszystkich", "Goniec", "Dziennik dla Przyjezd- 
nych", "Goniec Polski", "Gazeta Codzienna". Prasę konserwatywną 
początkowo reprezentowały "Gazeta Narodowa" i "Dziennik Polski", 
które po czasie zmieniły orientację, "Przedświt" (podolacy), "Przegląd 
Polityczny, Społeczny i i Literacki". Prasę liberalno-demokratyczną 
stanowiły "Gazeta Narodowa" i "Słowo Polskie", które po 1902 roku 
związało się ze stronnictwem narodowo-demokratycznym. Z tym 
środowiskiem związany był też "Dziennik Lwowski", którego po- 
przednikiem była "Praca"; "Przegląd Wszechpolski", który w 1895 r. 
stał się organem Ligi Narodu; "Ojczyzna", "Wiek XX", "Goniec", 
Rz l . t " T k " Z ." At " 
" eczpospo I a ,,, e a ,,, arzeWIe ,,, eneum. 
Ukazywały się liczne pisma dla ludu: "Przyjaciel Domowy", 
"Dzwonek", "Tygodnik Niedzielny", "Chata", "Nowiny", "Pszczół- 
ka", "Wieniec", ale charakter polityczny miały pisma, które stały się 
organami Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego oraz redagowane 
przez ks. Stanisława Stojałowskiego ("Piast"), Bolesława Wysłoucha 
("Przegląd Społeczny", "Przyjaciel Ludu"), Piotra Zarańskiego 
("Prawda"). Były też i inne: "Gazeta Ludowa", "Głos Kobiet", "Praw- 
da i Prawo", "Kurier Lwowski". Obóz chrześcijańsko-socjalny dyspo- 
nował "Ruchem Katolickim", "Przedświtem", "Gazetą Niedzielną" z 


10
		

/Strona11_0001.djvu

			licznymi dodatkami, "Gazetą Chłopską", pismami - "Stany", "Po- 
chodnia", "Unia", "Przegląd Lwowski". 
Lwów był ośrodkiem wydawania prasy socjalistycznej: "Ogni- 
sko", "Praca", "Robotnik", "Nowy Robotnik", "Siła", "Głos Robotni- 
czy", "Głos", "Robotnik Polski". Były one wspierane prasą związko- 
wą, np. przez "Kolejarza", "Maszynistę", "Robotnika Krawieckiego", 
"Robotnika Budowlanego" oraz młodzieżową - "Ziarno", "Promień", 
"Zjednoczenie" . 
Rozwijały się też czasopisma społeczno-kulturalne wspierane 
przez różne literackie dodatki do dzienników - "Gazety Lwowskiej", 
"Dziennika Polskiego", "Naszego Przeglądu", "Kuriera Lwowskiego" 
("Tydzień", "Na Ziemi Naszej"), "Słowa Polskiego" ("Tygodnik Lite- 
racki i Artystyczny"). Samoistnymi periodykami były: "Hasło", 
"Dziennik Literacki", "Świt", "Ojczyzna", "Strzecha", "Tydzień Lite- 
racki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny", "Tydzień Polski", 
"Mrówka", "Przegląd Lwowski", Kronika Powszechna", "Izys", "Ga- 
zeta Literacka", "Ognisko Domowe", "Kronika Społeczna i Literac- 
ka", "Ateneum Polskie", "Lamus". 
Ukazywały się liczne tytuły czasopism dla dzieci i młodzieży 
("Promyk", "Towarzysz Pilnych Dzieci", "Mały Światek", "Wiek 
Młody", "Anioł Stróż", "Młodość", "Czasopismo Akademickie", "Ju- 
trzenka", "Promień", "Skaut"); prasa sportowa i turystyczna ("Prze- 
wodnik Gimnastyczny", "Koło", "Gazeta Sportowa", "Nasza Tury- 
styka", "Nasze Zdroje"). 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego we Lwowie ukazy- 
wało się 1 090 tytułów prasowych języku polskim (w tym też dla 
mniejszości narodowych), 79 kalendarzy, 81 jednodniówek. Dodajmy, 
że w tym samym okresie drukowano 402 tytuły periodyków w języku 
ukraińskim, co stanowiło 53% ogółu prasy ukraińskiej wydawanej 
w Drugiej Rzeczypospolitej. We Lwowie ukazywało się 75 tytułów 
prasy żydowskiej, z tego 40 w języku polskim. Książka adresowa 
Lwowa za rok 1939 odnotowała 203 tytuły prasowe, których redakcje 
mieściły się w mieście: tytułów polskich było 90, a ukraińskich aż 97. 
Odnotowano też pisma żydowskie i mniejszości niemieckiej. 
Prasa we Lwowie przebywała różne tendencje rozwoju ilościowe- 
go. Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości cechuje duża dynami- 
ka wzrostu, co wyraziło się ilością nowo powstałych tytułów: najwię- 
cej, bo 27% powstało w roku 1921 - na ukazujących się 148 pism na 


11
		

/Strona12_0001.djvu

			nowo założone przypada 40 (zlikwidowano 25). Podobnie wysoki 
wskaźnik rozwoju przypadł na lata 1930-1934; na 269 pism wycho- 
dzących w 1930 r. nowo założonych było 63 (23%), w 1931 r. analo- 
gicznie: na 262 - 52 (19,8%), 1932 r.: na 264 - 64 (24,2%). Natomiast 
najwyższy odsetek pism zlikwidowanych przypada na lata: 1930 - 57 
(21,2%),1931 - 58 (22,1%),1938 - 45 (21,3%). W latach 1918-1930 
oraz 1932-1935 ilość nowych tytułów przeważała nad zlikwidowany- 
mi, w pozostałych latach było odwrotnie. 
Różnorodna była również częstotliwość ukazujących się tytułów 
prasy lwowskiej, ale ustalano ją jedynie w odniesieniu do 477 pism. 
I tak dzienników było 31, tygodników - 138, dwutygodników - 57, 
miesięczników - 189, dwumiesięczników - 6, kwartalników - 35, 
półroczników - l, roczników - 20. W pozostałej grupie 613 tytułów 
część ukazywała się nieregularnie. 
Najliczniejszą grupę stanowiły periodyki ogólno-informacyjne 
i społeczno-polityczne (198 tytułów, tj. 18%) oraz czasopisma dla 
dzieci i młodzieży (134 tytuły, tj. 12,2%). Kolejne miejsce zajmowały 
pisma fachowe (115), bibliotekarskie i księgarskie (27), pisma me- 
dyczne i farmaceutyczne (17), ogrodnicze i pszczelarskie (6), prawno- 
sądowe (10), rolniczo-hodowlane (23), spółdzielcze (13), pożarnicze 
(2), dla leśników (2), dla rzemieślników (9), dla urzędników (6). 
W bliskiej łączności z prasą fachową pozostają periodyki gospodarcze 
(91 tytułów, tj. 8,3%). Obejmują one czasopisma bankowe i giełdowe 
(31), gospodarcze (20), mieszkaniowe (12), kupieckie (28). 
We Lwowie ukazywały się też pisma naukowe (86 tytułów, 
tj. 7,86%) oraz pedagogiczne (55 tytułów, tj. 5%), a wśród nich cza- 
sopisma: ogólnopedagogiczne, pedagogiczno-specjalistyczne, przed- 
miotowo-metodyczne, naukowe, oświatowo-urzędowe, organizacyj- 
no-związkowe. Kolejna grupa to periodyki literackie i społeczno- 
kulturalne (85 tytułów, tj. 7,8%)j obejmujące czasopisma: filmowe 
(11 ), kulturalne i społeczno-kulturalne (3 O), kulturalno-artystyczne 
(4), literackie (20), muzyczne (9), teatralne (11). Do tej grupy można 
by też wliczyć czasopisma humorystyczno-satyryczne (22 tytuły, 
tj.0,2%). Wydawano też prasę kobiecą (10), sportową (43), turystycz- 
ną (14), urzędową (7), czasopisma wojskowe (41), związkowe (51), 
prasę ogłoszeniowo-reklamową (10). Ukazywała się też prasa hobbi- 
styczna (12 tytułów, tj. 0,09%), a mianowicie czasopisma filateli- 
styczne, fotograficzne, numizmatyczne i dla krótkofalowców. 


12
		

/Strona13_0001.djvu

			Różnorodny był status organizacyjno-instytucjonalny prasy we 
Lwowie. Obliczono, że była dziełem 460 wydawców. Prasę wydawały 
partie polityczne. Istniała prasa partii prawicowych, o orientacjach 
centrowych, prasa demokratyczno-liberalna, prasa lewicowa. BBWR 
i prorządowa. Własne pisma miały władze administracyjne i instytucje 
państwowe, instytucje, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe, kultu- 
ralne oraz społeczne, organizacje młodzieżowe, związki i gminy wy- 
znaniowe. Wydawcami były też spółki akcyjne oraz osoby prywatne. 
Zamykając ten statystyczno-typologiczny skrótowy przegląd prasy 
lwowskiej 1864-1939, wypada jeszcze zauważyć, że problemem staje 
się ustalenie wielkości nakładów poszczególnych pism. Spośród zareje- 
strowanych w latach 1918-1939 tytułów tylko w odniesieniu do 138 
(tj. 12,5%) znaleziono wstępne dane dotyczące jednorazowego nakładu. 
Przykładowo można stwierdzić, że najwyższe nakłady osiągały pisma 
ogólnoinformacyjne (np."Ilustrowany Ekspres Wieczorny" - 50 tys., 
"Dziennik Polski" - 30 tys., "Wiek Nowy" - 30 tys.), a także czasopi- 
sma wyznaniowe (np. "Posłaniec św. Antoniego z Padwy" - 80-250 
tys., "Żyj po Bożemu" - 80 tys., "Apostolstwo Chorych" - 19 tys., 
"Gazeta Niedzielna" - 10-21 tys.) lub przeznaczone dla określonego 
kręgu odbiorców, np. dla kobiet ("Świat Kobiecy" - 20 tys.).Średnio 
nakłady dzienników czy tygodników polityczno-informacyjnych się- 
gały do 18 tys. egzemplarzy jednorazowego nakładu (np. "Dziennik 
Ludowy" - 15 tys., "Dziennik Lwowski" - 6-10 tys., "Gazeta Lwow- 
ska" - 10 tys., "Gazeta Poranna" - 12 tys., "Głos Lwowa" - 15 tys., 
"Kurier Lwowski" - 18 tys., "Słowo Narodowe" - 10 tys. Najniższe 
nakłady miały czasopisma naukowe, wynosiły one od tysiąca do dwu 
i pół tysiąca egzemplarzy (np. "Kosmos" - 2,5 tys., "Kwartalnik Hi- 
storyczny" - 2 tys., "Przegląd Teologiczny" - l tys.). Pisma dla dzieci 
i młodzieży nie przekraczały 5 tys. egzemplarzy, czasopisma szkolne 
miały nakład od 50 do 1200 egzemplarzy. 
Biorąc pod uwagę dominujące funkcje społeczne, stwierdzić moż- 
na, że Lwowie ukazywała się prasa informacyjna, prasa opinii, infor- 
macyjno-publicystyczna, prasa edukacyjna, rozrywkowa, religijna, 
naukowa itp. Pisma powstawały dla różnych kręgów odbiorców: mia- 
ły charakter uniwersalny, adresowano je do dzieci i młodzieży, uczo- 
nych, nauczycieli, robotników, rolników, wojskowych, kobiet... Róż- 
norodny był status organizacyjno-instytucjonalny prasy we Lwowie: 
obliczyłem, iż było 460 wydawców: 


13
		

/Strona14_0001.djvu

			l. Pisma związane z ugrupowaniami politycznymi (przykłady): 
a) Partie prawicowe - Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, 
Związek Ludowo-Narodowy ("Słowo Polskie", "Ojczyzna", 
"Kurier Powszechny"), Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo 
Ludowe ("Rzeczpospolita"), Stronnictwo Narodowe ("Akcja 
Narodowa", "Echo Polski", "Lwowski Dziennik Narodowy", 
"Słowo Narodowe", "Prawda Narodowa"), Zjednoczenie Naro- 
dowo-Ludowe ("Głos Ludu"); 
b) partie centrowe - PSL "Piast" ("Sprawa Ludowa", "Kurier 
Lwowski"), Chrześcijańska Demokracja, Narodowo- 
Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy ("Gazeta Codzienna", "Głos 
Pracy"), Stronnictwo Chłopskie ("Chłopska Sprawa"); 
c) prasa demokratyczno-liberalna - Związek Legionistów Pol- 
skich ("Wola i Czyn", "Panteon Polski"), liberalna: "Wiek No- 
wy", "Przegląd Poranny 
d) partie lewicowe - PPS ("Dziennik Ludowy", "Nasze Hasło", 
"Gazeta Ludowa"), PSL Wyzwolenie ("Chłopski Sztandar"), 
PSL Lewica ("Sprawa Chłopska"), KPP, KPZU; 
e) BBWR i prasa prorządowa - "Głos Lwowa", "Odrodzenie", 
"Dziennik Lwowski", "Słowo Polskie", "Dziennik Polski", 
"Wiek Nowy", "Gazeta Lwowska", "Gazeta Poranna", "Ilu- 
strowany Goniec Poranny", "Ilustrowany Goniec Wieczorny". 
2. Pisma podległe władzom administracyjnym, instytucjom 
państwowym: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Biuro Statystycz- 
ne m. Lwowa, Uniwersytet Jana Kazimierza, Centralna Kasa Kredy- 
towa, Dowództwo Okresu Korpusu Armii, Dyrekcja Kolei Państwo- 
wych, Kuratorium Okręgu Szkolnego. 
3. Pisma podległe instytucjom, towarzystwom, stowarzysze- 
niom naukowym, kulturalnym, społecznym: Galicyjskie Towarzy- 
stwo Leśne, Związek Księgarzy i Wydawców Polskich, Związek Bi- 
bliotekarzy Polskich, Krajowe Towarzystwo Naftowe, Polskie Towa- 
rzystwo Ekonomiczne, Filologiczne, Historyczne, Numizmatyczne. 
Humanistyczne, Pedagogiczne itp. 
4. Pisma podległe związkom wyznaniowym: rzymskokatolickie- 
go - Akademickie Towarzystwo Katolickie Instytut Akcji Katolickiej; 
ormiańskiego - Archidiecezja Lwowska Obrządku Ormiańskiego; 
greckokatolickiego, innym związkom wyznaniowym; 


14
		

/Strona15_0001.djvu

			5. Pisma organizacji młodzieżowych: Związek Harcerstwa Pol- 
skiego, Młodzież Towarzystwa Szkoły Ludowej, Młodzież Akade- 
micka "Odrodzenie"; 
6. Pisma spółek akcyjnych: Chrześcijańska Spółka Wydawnicza, 
Katolicka Spółka Wydawnicza, Spółka Wydawnicza "Depesza Polska", 
"Kurier Społeczny", "Nowa Polska" "Lwowski Kurier Poranny" itp. 
7. Pisma wydawane przez osoby prywatne: Księgarnia Gubry- 
nowicza, Połonieckiego, Altenberga, Bardacha. 
8. Pisma wydawane przez środowiska żydowskie: ("Arbeiter 
Sztime", "Der Morgen", "Nasza Opinia", "Obrona", "Przegląd Spo- 
łeczny", "Rolnik Żydowski", "Chwila") 
9. Pisma wydawane przez społeczność ukraińską (420 tytułów) 
Pełna charakterystyka lwowskiej prasy okresu dwudziestolecia mię- 
dzywojennego ze względu na charakter niniejszego tekstu jest niemożli- 
wa. Ograniczono się zatem do ogólnego przedstawienia zjawiska. 
Prezentowana wystawa lwowskiej prasy ze zbiorów Lecha Koko- 
cińskiego, aczkolwiek - jak on sam podkreśla - obejmuje zaledwie 
część jego zbiorów, to i tak przedstawia się imponująco. Jej autorska 
koncepcja pozwala wyrobić sobie pojęcie o bogactwie i różnorodności 
wydawnictw periodycznych tego znaczącego w dziejach naszej kultu- 
ry ośrodka. 


15
		

/Strona16_0001.djvu

			Lwowska prasa polska w kolekcji Lecha Kokocińskiwego 
- gabloty stojące 


I. Prasa Wiosny Ludów 1848 oraz czasopisma lwowskie 
drugiej połowy XIX wieku 
Prasa Wiosny Ludów 1848 
1. "Dziennik Mód Paryskich" 1843 (rocznik); komplet litografii 
przedstawiających stroje do rocznika 1845; rocznik 1848 
dwutygodnik ukazujący się w latach 1840-1848, jeden z najlepszych 
polskich periodyków w tym okresie, o szerokim zakresie poruszanych 
zagadnień - oprócz propagowania zachodniej mody: przemysł, litera- 
tura, szkice, polemiki, ogłoszenia i inne; inicjatorem i założycielem 
był lwowski krawiec Tomasz Kulczycki; red. August Bielowski; 
z pismem współpracowali m.in.: Józef Borkowski, Żegota Pauli, Jan 
Zachariasiewicz; druk Piotra Pillera 
2. "Tygodnik Polski" 1848 
Po wydarzeniach marcowych w kwietniu 1848 redakcję "Dziennika 
Mód Paryskich" przejął Karol Szajnocha, przekształcając go w "Ty- 
godnik Polski", od tej pory pismo liberalno-demokratyczne 
3. "Przyjaciel Ludu. Pisemko dla oświaty i zabawy ludu wiejskie- 
go" 1848 (28.05-24.09), nr 4-22 - komplet Gako trzy pierwsze nume- 
ry wydawca potraktował kolejno wydane odezwy) 
jedno z kilku pism polskich pod tym tytułem; autorem odezw i redak- 
torem tygodnika był Julian Aleksander Kamiński, wśród współpra- 
cowników pisma była m.in. Paulina Wilkońska; inicjatywa wspierana 
przez Ossolineum 
4. "Polska. Pismo poświęcone rozprawom polityczno-ekonomicznym i 
historycznym, krajowym i zagranicznym" 1848 - rocmik oraz załączo- 
ny Adres mieszkańców Galicji z 26 listopada 1848, Najjaśniejszy Panie! 
dwutygodnik, prezentujący tendencje zachowawcze, który ukazywał 
się od 1 sierpnia 1848 do 23 lutego 1849; wydawany przez Stowarzy- 
szenie Ziemiańskie; red. Hilary Meciszewski; wśród współpracowni- 
ków znaleźli się m.in.: Antoni Walewski, Zygmunt Kaczkowski; druk 
Adolfa B. Winiarza i Piotra Pillera 


16
		

/Strona17_0001.djvu

			5. Hilary Meciszewski, Słów kilkanaście do Ferdynanda Kajsiewi- 
cza, Lwów 1848, tutaj: apel autora z sierpnia 1848: Do czytającej 
publiczności polskiej 
Dedykacja H. Meciszewskiego dla L. Bochenka 
6. "Dziennik Narodowy. Pismo poświęcone rozprawom politycznym, 
historycznym i literackim, krajowym i zagranicznym" 1848, nr 66 
pismo wychodziło od 24 marca do 12 października 1848 r. (nr 1-166), 
za przyzwoleniem gubernatora Franza Seraphina Stadiona z inicjaty- 
wy: Wincentego Pola, Augusta Bielowskiego, Karola Szajnochy; re- 
daktorem był Leon Korecki 
7. Władysław Zawadzki, Rok 1848. Dziennikarstwo w Galicyi, 
Lwów 1878 


Czasopisma lwowskie drugiei połowy XIX wieku 
8. "Dziennik Literacki" 1856, nr 1-92; 1861, nr 58 
tygodnik, jeden z najpoważniejszych periodyków tego okresu, ukazy- 
wał się w latach 1852-1854, 1856-1866 Guż jako kontynuacja czaso- 
pisma "Nowiny" z lat 1854-1856), 1868-1870; redaktorami byli: Ka- 
rol Szajnocha, od 1853 Feliks Łobeski, a następnie Wojciech Maniec- 
ki, Jan Dobrzański; wśród współpracowników znaleźli się m.in.: Au- 
gust Bielowski, Stanisław Pilat, Karol Estreicher, Władysław Za- 
wadzki, Józef Szuj ski, Teodor Tomasz Jeż, a później: Józef Zacharia- 
siewicz, Mieczysław Romanowski, Michał Bałucki; ukazywał się 
również dodatek pt. "Przewodnik" w 1856 r. 
9. "Nowiny" 1854, nr 7; 1856, nr l-52 (półrocznik) 
pismo wydawane w latach 1854-1856 dwa razy z tygodniu przez 
H.W. Kallenbacha - lwowskiego księgarza, kontynuowany później 
pod tytułem "Dziennik Literacki"; red. Jan Dobrzański; wśród współ- 
pracowników m.in. : Józef Dzierzkowski, Jan Zachariasiewicz; prowe- 
niencja: egzemplarz półrocznika pochodzi z biblioteki Aleksandra 
Semkowicza i przez niego został oprawiony 
10. "Przyjaciel Domowy. Pismo zbiorowe dla gospodarzy" 1856 
(rocznik); 1864, nr 86; 1866, nr 18 
pismo wychodziło w latach 1851-1888 jako dodatek do kilku tytułów, 
najpierw jako tygodnik, a później od 1862 - trzy razy w tygodniu; 
redaktor i wydawca: Hipolit Stupnicki 
11. "Strzecha. Pismo ilustrowane dla rodzin polskich 1871 (rocz- 
nik) w oprawie wydawniczej 


17
		

/Strona18_0001.djvu

			miesięcznik literacki, który wychodził w latach 1868-1878 nakładem 
F. Richtera; red.: Franciszek Waligórski 


II. Prasa drugiej połowy XIX w. ( cd) i początku XX wieku 
1. "Praca", 1861, z. 1 
dwutygodnik adresowany do mieszkańców wsi, ukazujący się w latach 
1861-1864; wydawca i redaktor: Franciszek Borgiasz Twardowski 
2. "Przegląd" 1864, nr 84 
dwutygodnik - dodatek do "Przyjaciela Domowego" ukazujący się 
w latach 1862-1866, wcześniej jako "Przegląd Polityczno Powszech- 
ny" 1858, "Przegląd Powszechny" 1860-1861; red. Łucjan Tatomir, 
następnie Hipolit Stupnicki ( w wystawionym egzemplarzu - wydaw- 
ca i redaktor: Karol Stupnicki [?]) 
3. "Świt. Tygodnik naukowy, literacki i artystyczny" 1872, nr l 
(egzemplarz okazowy) 
tygodnik ukazywał się od 3 lutego do 8 września 1872 r.; red. m.in.: 
Z. Ulanowski, Romuald StarkeI, Bronisław Zawadzki 
4. "Ognisko Domowe. Czasopismo literackie, artystyczne, nauko- 
we i społeczne" 1885, nr 38 i 39 
pismo wychodziło w latach 1884-1888; właściciel, wydawca i redak- 
tor: Klemens Łukasiewicz, potem Jan Czaiński, Bronisław Zamorski; 
druk. J. Czaińskiego 
5. "Nowiny. Czasopismo ludowe ku nauce i rozrywce dla star- 
szych dzieci" 1885, nr 6 
pismo (miesięcznik i dwutygodnik) wychodziło w latach 1870-1892; 
red. m.in.: Bronisław Błażejewski, Otto Hołyński i inni. 
6. "Słowo Polskie. Dwutygodnik poświęcony sprawom społecz- 
nym, polityce, literaturze i sztuce" 1894, nr 4 
pismo wychodziło tyko w roku 1894; wyd. Hipolit Śliwiński, red. Tade- 
usz Dwernicki, druk. W.A. Szyjkowski 
7. "Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy, i Społeczny" R. 3, 
t. 4: 1876-1877 
pismo wychodziło w latach 1874-1881, od 1879 pt. "Tydzień Polski", 
wśród redaktorów znaleźli się m.in.: Józef Rokosz, F.H. Richter, Ju- 
lian Ochorowicz, wyd. A.J.O. Rokosz, później A.Z. Laskowicki, a na- 
stępnie Mikołaj Biernacki 


18
		

/Strona19_0001.djvu

			8. "Tydzień. Dodatek literacko-naukowy «Kuryera Lwowskiego»" 
R. 13: 1905 (rocznik) 
pismo wychodziło w latach 1893-1906; red. Bolesław Wysłouch; druk 
Z. Golloba; proweniencja: zbiory Rudolfa Mękickiego (kartka B. Wysłu- 
cha do R. Mękickiego) 
9. "Na Ziemi Naszej" 1909 (rocznik); 1910, nr 21 i 26; 1911, nr 17 
(różne winiety, ostatnia zaprojektowana przez Rudofa Mękickiego) 
dwutygodnik, dodatek naukowo-literacki "Kuryera Lwowskiego"; 
red. B. Wysłouch; proweniencja: zbiory Rudolfa Mękickiego 
10. "Kometa, Bąk, Krzykacz, Kometa", Lwów 1862 
satyryczne efemerydy nienumerowane; red. i druk Michał Franciszek 
Poremba 
11. Druk ulotny: Aleksander Pragłowski, Jakiego nam potrzeba 
Dziennika, Lwów 1865 
12. Odznaka pamiątkowa I Zjazdu Literatów i Dziennikarzy Pol- 
skich we Lwowie - 30 sierpnia 1892 
pióro srebrne wypełnione ołowiem (II Zjazd odbył się w 1894 r. wybi- 
to z tej okazji także odznakę owalną, jednostronną, z wyobrażeniem 
księgi i pióra) 
13. Fotografia Józefa Edera rysunku satyrycznego K. Młodnickie- 
go pt. Prasa perjodyczna lwowska z kalendarzykiem na rok 1873 
14. Fotografia wykonana w St. Petersburgu (?) przedstawiająca 
6 redaktorów polskich czasopism z egzemplarzami w dłoniach, 
m.in.: "Gazeta Wileńska", "Gazeta Lwowska", z tą ostatnią zapewne 
Adam Krechowiecki 


III. Prasa lwowska XX wieku 
1. "Słowo Polskie" 1902, nr 338; 1926, nadzwyczajne wydanie z 20 
października 
pierwszy nowoczesny galicyjski dziennik wydawany w latach 1896- 
1934 (przerwa 1915-1918), związany z endecją, od 1926 z sanacją; 
red.: Zygmunt Raczkowski, Wacław Mejbaum, Stanisław Grabski; do 
tytułu nawiązuje wrocławskie "Słowo Polskie" (od 1946) 
2. "Słowo Polskie. Tygodniowy dodatek ilustrowany" 1928, nr 145 
(poświęcony Zjazdowi Bibliotekarzy i Bibliofilów) 
3. "Tygodnik Słowa Polskiego: poświęcony nauce, literaturze i sztu- 
ce" 1902, nr l 


19
		

/Strona20_0001.djvu

			dodatek do dziennika, ukazujący się w latach 1902-1903 (od 1903 
zmieniony podtytuł: bezpłatny dodatek niedzielny do "Słowa Polskie- 
go"); red. Jan Kasprowicz 
4. "Gazeta Lwowska" 1919, nr 110 (14 maja 1919) 
porównaj: poz. 111; w dniu wydania numeru Wojsko Polskie, wzmoc- 
nione przybyłymi z Francji oddziałami gen. Józefa Hallera, podjęło 
generalną ofensywę przeciwko siłom ukraińskim. 
5. "Dziennik Polski" 1914, nr 219 (15 sierpnia - z ingerencjami 
cenzury); 1914, nr 226 (22 sierpnia) 
pismo wychodziło codziennie w latach 1869-1916; red. kolejno: Hen- 
ryk Rewakowicz, Józef Rogosz, Józef Laskowicki, Kazimierz Osta- 
szewski-Barański, Adam Krajeński, Wacław Masłowski, Roman Ja- 
worski, Edmund Kolbuszewski, Włodzimierz Zawadzki; druk. m.in.: 
Edward Winiarz, J. Goldmann, Piller-Neumann; numery gazety 
z pierwszych tygodni I wojny światowej 
6. "Kurier Lwowski" 1918, nr 548 (wydanie poranne); 1913, nr 192 
(wydanie popołudniowe) 
pismo wychodziło w latach 1883-1918; red. Ludwik Masłowski, Ro- 
man Marian Antonik, Henryk Rewakowicz (także wydawca), Bole- 
sław Wysłouch, Franciszek Jaworski 
7. Dodatek do "Kuriera Lwowskiego" 1913, nr 398 
(Zygmunt Lasocki, Canadian Pacific - dotyczy akcji kanadyjskich) 
8. Depesze "Gazety Wieczornej" 2 maja 1913 
dodatek do pisma codziennego, wychodzącego w latach 1910-1922, 
okresowo wydawano zarówno "Gazetę Poranną", jak i "Wieczorną", 
w latach 1914-1915 - tylko" Gazeta Wieczorna", od 1922 - "Gazeta 
Poranna"; red. m.in. Jerzy Konarski 
9. "Depesza" 1915, nr 23 
wieczorne pismo codzienne, które wychodziło w latach 1914-1918, od 
1917 r. pt. Depesza Lwowska"; wyd. Adam Merta; red. Mieczysław 
Czerwiński, Stanisław Gojawiczyński (od. 1916 - wydawca), A. Da- 
niluk; dodatek: "Gazeta Handlowa" 
10. "Depesza Polska" 1919, nr 77 
pismo codzienne, wychodzące także w soboty i niedziele w latach 
1918-1919, kontynuacja "Depeszy"; red. Leon Daniluk 


20
		

/Strona21_0001.djvu

			11. "Wiek Nowy. Popularny dziennik ilustrowany" 1927, nr 7791; 
1939, nr 11401 
popularny dziennik ilustrowany, jeden z pierwszych popularno- 
sensacyjnych, wychodził w latach 1901-1939; wzorowany na wiedeń- 
skim "Kronen-Zeitung"; założony i redagowany przez Bronisława 
Laskownickiego i J Krzysztofowicza; dodatek tygodniowy pt. "Kroni- 
ka Ilustrowana Wieku Nowego"; numeracja ciągła 
12. "Kronika Ilustrowana Wieku Nowego" z 11 czerwca 1939 
dodatek tygodniowy "Wieku Nowego" wychodzący w latach 1931-1939 
13. Trzy rachunki wystawione przez Spółkę Wydawniczą i Dru- 
karską "Nowy Wiek" z 1913 r. 
14. "Trybuna Polska. Pismo polityczno-społeczne" Lwów- 
Warszawa 1919, nr 21 
czasopismo wychodzące w latach 1919-1920; red. Antoni Krzywy, 
JózefG. Piotrkowski; wyd. Franciszek Józef Roskosz 
15. "Bulletin Polonais de Leopol" 1919, nr l 
czasopismo informujące o problemach odradzającego SIę państwa 
polskiego 
16. Rachunek wystawiony przez Biuro Dzienników i Ogłoszeń 
Karola Buchstabi, Lwów 31 listopada 1911 
(tu dane o przyjmowaniu prenumerat) 


IV. Prasa lwowska (polska, ukraińska, niemiecka) 
w okresie walk o Lwów, 1-22 listopada 1918 
1. "Pobudka. Organ Komitetu Obywatelskiego VI-go Okręgu 
m. Lwowa" 1918, nr 2 (2.11) i 17 (22.11) 
pismo zawieszone od nr 53 w 1919 r.; red. Jan Szarota 
2. "Kurier Lwowski" 1918, nr 515 (22.11. - wydanie wieczorne), 
nr 516 (23.11 - wydanie poranne) 
por. poz. 111/6; red. Roman Marian Antonik 
3. "Gazeta Poranna" 1918, nr 4442 (03.11) 
por. poz. 111/8; red. Roger Battaglia 
4. "Gazeta Wieczorna" 1918, 4443 (05.11) 
por. poz. 111/8; red. Roger Battaglia 
5. "Wiek Nowy" 1918, nr 5246 (22.11) 
por. poz. 111/11 


21
		

/Strona22_0001.djvu

			6. "Depesza Lwowska" 1918, nr 294 (03.11) 
por. poz. 111/9; red. Leon Daniluk 
7. "Neue Lembergerzeitung" 1918, nr 596 (02.11 - wydanie po- 
ranne) 
dziennik wychodzący w latach 1918-1919 
8. "YKpaiHcbKe CJlOBO" 1918, nr 253 
(03.11 - komunikat kapitana Antoniego Dymitra Witowskiego, do- 
wódcy ukraińskiego w okresie walk o Lwów: CmaN 06Jl02U) 
pismo wychodzące w latach 1915-1918; red. Stepan Czarneckyj 
9. ",II;iJlo" 1918, nr 250 (02.11) 
ukraińskie pismo polityczno-informacyjne, wydawane we Lwowie 
w latach 1880-1939, od 1888 jako dziennik; reprezentowało ideologię 
narodowców; red. Julian Romańczuk, Włodzimierz Barwiński 
10. Odznaka pamiątkowa "Orlęta 1919 - Obrońcom Kresów 
Wschodnich" 
ustanowiona przez dowódcę armii "Wschód", gen. Tadeusza Rozwadow- 
skiego dla upamiętnienia udziału młodzieży w obronie Lwowa; projekt 
T. Łuczyńskiego, pracownia grawerska J. Knedlera - Warszawa 
11. Krzyż pamiątkowy Obrony Lwowa z mieczami l XI-22 XI 1918 
odznaczeniem tym honorowano wszystkich obrońców Lwowa, którzy 
brali udział w walkach w listopadzie 1918 r.; jest to trzecia wersja 
odznaki Krzyża, wzbogacona o dwa skrzyżowane miecze na ramio- 
nach poziomych i miniaturę Krzyża Virtuti Militari na ramieniu dol- 
nym; odznakę wykonano w lwowskiej pracowni Eugeniusza M. Un- 
gera wg projektu Rudolfa Mękickiego 


V. Prasa patriotyczna i niepodległościowa 
1. "Odrodzenie" 1906, nr l (numer okazowy) 
miesięcznik ukazujący się w latach 1903-1906; wyd. Związek Odro- 
dzenia Narodu Polskiego; red.: Kazimiera Odrzywolska, Jarosław 
Doliński, Tadeusz Pannenko 
2. "Placówka. Miesięcznik polityczno-społeczny" 1912, nr 7 
pismo PPS - Frakcja Rewolucyjna, ukazywało się tylko w 1912 r.; 
red. Feliks Perl 


22
		

/Strona23_0001.djvu

			3. "Orlę" 1889, nr 3 i 4; 1891, nr 8; 1892, nr l i 2 
pismo ukazujące się w latach 1891-1892; wydawnictwo konspiracyj- 
ne, litografowane, ostatni numer drukowany; w 1892 jako: Organ 
Młodzieży Polskiej, 
4. "Rzeczpospolita. Dwutygodnik polityczny" 1914, nr 24 
tytuł wychodził przez pierwsze trzy miesiące roku; wyd. Adam Skał- 
kowski, i Stanisław Stroiński; red. Mieczysław Skałkowski (prezen- 
towany egzemplarz jest swoistym prospektem wydawniczym) 
5. "Zjednoczenie. Dwutygodnik polityczny" 1915, nr l (pierwszy 
i drugi nakład) oraz nr 2 
efemeryda, wszystkiego wyszło trzy numery; red. i wyd. dr Stanisław 
Grabski 
6. "Przewodnik Organizacji Narodowych. Miesięcznik Związku 
Głównego Organizacyi Narodowych Wschodniej Małopolski" 
1922, nr 12 
wychodził w latach 1921-1922; red. Marceli Prószyński 
7. "Polska Niepodległa. Czasopismo poświęcone kulturze, historii, 
sprawom społecznym i pracy państwowo-twórczej" 1934, nr 31; 
1936, nr 11 
wychodziło w latach 1931-1939; red. i wyd. Józef Lachowski, od 
1933 razem ze Stefanem Rayskim 
8. "Straż Polska. Czasopismo literackie, oświatowe i pedagogiczne 
poświęcone kulturze, historii, twórczości i wychowaniu, idei nie- 
podległościowo-mocarstwowej i pracy państwowo-twórczej" 1935, 
nr l i 11 
nawiązanie do tytułu wychodzącego w latach 1926-1927; ukazywało się 
w latach 1934-1939, od 1934 - podtytuł: "Ilustrowane czasopismo... ", 
od 1935 - "Czasopismo literacko-oświatowe poświęcone kulturze, hi- 
storii, twórczości i wychowaniu", od 1936 - "Czasopismo literackie, 
oświatowe i pedagogiczne poświęcone historii, kulturze, twórczości 
i spr[awom] bież[ącym]"; wyd. i red. Stefan Rayski, Ryszard W. Mark, 
od 1936 red. Teofil Dawidowicz, Bogusław Malinowski 


VI. Czasopisma organizacj i militarnych 
1. "Strzelec. Pismo Polskich Związków Strzeleckich" 1914, z. 1 i 2 
miesięcznik ukazujący się w latach 1914-1917, od 1916/1917 - podty- 
tuł: "Pismo Polskiej Organizacji Wojskowej"; red. Edward Rydz 


23
		

/Strona24_0001.djvu

			2. Rozkaz okólny nr 80 Komendy Głównej Związku Strzeleckiego 
zapowiadający się ukazanie pisma "Strzelec" z 21 marca 1914 
3. "Polski Przegląd Wojskowy. Czasopismo poświęcone sprawom 
wojskowym, wydawane przez Komitet Redakcyjny we Lwowie 
pod redakcyą Józefa Miniewskiego, pułkownika wojsk polskich 
1863/4 r." 1914, z. 1 (maj, czerwiec, lipiec) 
w redakcji przedstawiciele wszystkich organizacji wojskowych i pa- 
ramilitarnych przedlegionowych; ukazał się tylko jeden zeszyt 
4. "Przegląd Strzelecki Okręgu Lwowskiego" 1922, nr l 
miesięcznik, wyszło 7 numerów w 1922 r.; red. Kazimierz Bartel 
5. "Rota. Pismo żołnierskie" 1919, nr 8 
wyszło kilka numerów w 1919 r.; red. Ludwik Bykowski, od nr 3 - 
Józef Browiński 
6. "Placówka. Tygodnik wojskowy, społeczny, naukowy i literac- 
ki" 1919, nr 2 
wychodził w latach 1919-1920; red. Kazimierz Hartleb; druk Do- 
wództwa WP 
7. "Biały Orzeł. Niezależne Czasopismo Inwalidów Wojennych 
Rzeczypospolitej" 1929, nr l 
wychodziło w latach 1929-1930; red. Jerzy Kleinowski, Antoni 
Glixner, Tadeusz Edelman 
8. "Rezerwista. Organ Zarządu Grodzkiego Związku Rezerwistów 
we Lwowie" 1937, nr 4-5 
ukazywało się w latach 1934-1937; red. Emanuel Krysa, od 1936 Sta- 
nisław Stachelski 
9. "Orlęta. Czasopismo Korpusu Kadetów nr l we Lwowie im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego" 1933, nr l; 1936, nr 34 
miesięcznik ukazujący się w latach 1928-1939, do 1933 r. podtytuł 
"Czasopismo Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie"; wielu redaktorów, 
m.in.: Aleksander Piskor 
10. "Panteon Polski. Ilustrowany dwutygodnik poświęcony pamięci 
i czci poległych o niepodległość Polski wraz z Kroniką Czynów Żoł- 
nierza Polskiego w latach 1914-1921" R.l: 1924; R. 2: 1925 (rocmiki) 
pismo wychodzące w latach 1924-1931; wyd. Zarząd Okręgu Związ- 
ku Legionistów Polskich we Lwowie; red. Marian Heizler 
11. "Pobudka" 22 listopada 1938, wydanie jubileuszowe z okazji 
XX rocznicy odzyskania niepodległości 


24
		

/Strona25_0001.djvu

			VII. Czasopisma literackie i kulturalne cz. 1 
1. "Przemysł Artystyczny" 1896, z. 1 
wydawnictwo Miejskiego Muzeum Przemysłowego we Lwowie, wy- 
szło 12 zeszytów; proweniencja: Jan Poratyński 
2. "Kształt i Barwa. Pismo poświęcone sprawom wychowania ar- 
tystycznego i sztuki stosowanej" 1913, z. 4 
w ciągu dwóch lat - 1913-1914 ukazało się 7 zeszytów; wyd. i red. 
Stanisław Matzke, druk. Ossolineum 
3. "Wiadomości Artystyczne. Pismo poświęcone muzyce, teatrowi, 
literaturze i sztuce" 1901, nr 3 
dwutygodnik wychodzący w latach 1897-1900; red. naczelny i wyd. 
Jan Eugeniusz Białoskórski, red. odpowiedzialny Stanisław Włady- 
sław Bursa, kierownik literacki Henryk Cepnik 
4. "Scena i Ekran. Ilustrowany dwutygodnik artystyczny poświę- 
cony sprawom teatru i kinematografii" 1913, nr l 
ukazało się dwa numery czasopisma; wyd. i red. Florian W ęglowski 
5. "Szopen. Popularny miesięcznik muzyczny" 1932, nr l; 2; 3; 4- 
komplet czasopisma 
red. Władysław Świeży; druk "Sztuka" 
6. "Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich" 1913, nr 2 
organ Związku Teatrów i Chórów Włościańskich, który ukazywał się w 
latach 1908-1914; red. Józef J edlicz- Kapuściński, następnie: Eulenfeld, 
D. Mączewski, E. Zwingli-Koźmiński, Witold Derza; czasopismo zna- 
lazło kontynuację w wydawanym od 1922 - "Teatrze Ludowym" 
7. "Życie Teatralne" R. 4: [1924], z. 7 
pismo wychodzące przez 19 lat (1921-1939) w związku z ważniej- 
szymi wydarzeniami teatralnymi, pod kolejnymi tytułami: do 1925 - 
"Wiadomości Teatralne", 1929/30 - "Program Teatrów Miejskich we 
Lwowie", od 1930/31 - "Lwowskie Sceny Miejskie - Wiadomości 
Teatralne", w 1932 - "Teatry Miejskie we Lwowie", a od 1932/33 - 
"Scena Lwowska"; red. Artur Schroder, od 1925 - Józef Jedlicz, od 
1932/33 Leopold Kielanowski 
8. "Scena Lwowska. Miejskie teatry we Lwowie" sezon 1932/33, z. 
6; sezon 1935/36, z. 5 
kontynuacja "Życia Teatralnego" i następnych tytułów, ukazujące się 
do 1939 r., bezpłatny dodatek do biletów; wyd. Wilam Horzyca; red. 
Leopold Kielanowski 


25
		

/Strona26_0001.djvu

			Albumy Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie 
9. Dla Zagrzebia. Album Koła Literackiego we Lwowie, Lwów 1881 
10. Dla Stryja, Lwów 1886 
(na okładce litografia K. Młodnickiego) 
11. Dla Włościan. Wydawnictwo zbiorowe Koła Literacko- 
Artystycznego we Lwowie, Lwów 1890 
oprawa wydawnicza M. Pożarski, Lwów 
12. Lwów-Janów. Jednodniówka Koła Literacko-Artystycznego we 
Lwowie, Lwów 1898 


VIII. Czasopisma literackie i kulturalne cz. 2 
1. "Widnokręgi. Dwutygodnik poświęcony kulturze polskiej, filo- 
zofii, sprawom społecznym, literaturze, teatrowi, muzyce i sztu- 
kom plastycznym" 1910, z. 1; 1911, z. 3 
dwutygodnik wychodzący w latach 1910-1911; redakcja: Bronisław 
Biegeleisen, Leon Biegeleisen, Tadeusz Dąbrowski, Józef Jedlicz, 
Marian Olszewski i Ludomir Różycki; druk K. Pillera 
2. "Kronika Powszechna. Tygodnik społeczny, literacki i nauko- 
wy" 1913, nr 19 
pismo ukazujące się w latach 1910-1914, od 1914 z podtytułem roz- 
budowanym o: "wraz z dodatkiem tygodniowym «Głos Kobiet Pol- 
skich»"; wyd. Henryk Badeni; red. Tadeusz Czapelski 
3. "Exlibris. Pismo poświęcone bibliofilstwu polskiemu" 1917, z. 1 
pismo ukazywało się w latach 1918-1929, od zeszytu 2/1918 miejsce 
wydania - Kraków-Lwów, t. 5-7 - Kraków; wydawca i nakładca - 
Franciszek Biesiadecki; red. Bogdan Janusz (dedykacja F. Biesiadec- 
kiego dla Kazimierza Przybysławskiego) 
4. "Sygnały. Sprawy społeczne, literatura, sztuka" 1936, nr 17 
miesięcznik, od 1938 - dwutygodnik, ukazujący się w latach 1933- 
1939; red. kolejno: Tadeusz Hollender, Tadeusz Banaś, Jaromir 
Ochęduszko, Karol Kuryluk 
5. "Dawna Sztuka. Czasopismo poświęcone archeologii i historii 
sztuki" R. 2: 1939, z. 1 
wychodziło w latach 1938-1939; red.: Stefan J. Gąsiorowski, Mieczy- 
sław Gębarowicz, Tadeusz Wańkowski 


26
		

/Strona27_0001.djvu

			6. "Życie. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki" 1911, z. 3 
pismo wydawane w latach 1910-1912 przez Aleksandra Lisiewicza, 
Hipolita Śliwińskiego; red. naczelny Gustaw Daniłowski, red. odpo- 
wiedziany Marian Kukiel, później - Aleksander Nawrocki 
7. "Nasz Kraj. Tygodnik ilustrowany" R. I: 1906, z. 1 
wychodził w latach 1906-1912, od 1911 pod tyto "Nasz Kraj Ilustro- 
wany"; red.: Bronisław Laskownicki, Zygmunt Hałaciński, Tadeusz 
Pawlikowski, Wiktor Mondelski, Feliks Przysiecki 
8. "Miesięcznik Fotograficzny. Pismo ilustrowane poświęcone 
sztuce fotograficznej i gałęziom pokrewnym" 1925, z. 3; 1926, z 2; 
1929, nr 109 
ukazujący się w latach 1907-1931 (nie wychodził w czasie I wojny świa- 
towej) organ Lwowskiego Towarzystwa F oto graficme go i Towarzystwa 
Fotografów Amatorów w Krakowie, kontynuowany od 1932 r. pod tytu- 
łem: "Kamera Polska"; red. JózefŚwitkowski, Barwik, W. Borzemski 
9. "Gazeta Muzyczna" 1918, nr l 
dwutygodnik wychodzący w latach 1918-1921; red. Stanisław Nie- 
wiadomski, Józef Georgeon 
10. "Małpie Zwierciadło. Tygodnik społeczny i literacki" R. l: 
1903, nr l 
wyszło zaledwie kilkanaście numerów w roku 1903; red. Emeryk Kiss 
11. "Nowa Kronika. Dwutygodnik literacki, poświęcony sprawom 
kulturalno-naukowo-społecznym" 1931, nr 2 
czasopismo awangardowe, ukazujące się w latach 1931-1932; wyd. 
i red. Aleksander Dan- Weitraub 
12. "Lamus" 1908/1909, z. 1-4 (rocznik) 
miał wychodzić cztery razy w roku, jest cztery roczniki z lat 1908- 
1914; red. Michał Pawlikowski; kierownik artystyczny Feliks Jasiel- 
ski; nakład A. Altenberg i J. Mortkowicz 
13. "Almanach Lwowski - Ateneum" R. 1: 1928 
ukazał się jeszcze tylko w roku następnym; wyd. Leopold Jerzy 
Klapp; red. Marta Kubiszynowa 
14. "Kultura Lwowa. Miesięcznik poświęcony życiu, kulturze 
i sztuce" R. 1: 1932, z. 1-3; R. 2: 1933, z. 4-10, R. 3: 1934, z. 11 - 
komplet wydawnictwa 
red. naczelny Kazimierz Lewandowski; kierownik artystyczny Antoni 
Markowski; red. odpowiedzialni: Jan Alfawiecki, Jakub Geber 


27
		

/Strona28_0001.djvu

			IX. Czasopisma naukowe 
1. "Sprawozdania Grona C.K Konserwatorów Galicyi Wschod- 
niej", t. 3: 1907, nr 52-63, Lwów 1908 
2. "Przegląd Archeologiczny. Organ C.K. Konserwatoryi pomni- 
ków i Towarzystwa Archeologicznego Krajowego" 1882, z. 1; 
1883, z. 2 i 3; 1890, z. 4 
w latach 1876-1877 wyszły 4 zeszyty pod takim tytułem, ale jako organ 
Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie; red. Antoni 
Schneider; od 1882 z podtytułem: "Organ... "; red. Karol Widman 
3. "Wiadomości Konserwatorskie. Miesięcznik poświęcony zabyt- 
kom sztuki i kultury" 1924-1925, z. 1-7 - komplet wydawnictwa 
tytuł później wydawany w Warszawie; red. Bohdan Janusz 
4. Zaproszenie do prenumeraty "Wiadomości Konserwatorskich" dla 
Kazimierza Przybysławskiego (lwowskiego kolekcjonera) oraz czek 
5. "Zapiski Numizmatyczne" 1925, z. 1, 2, 3, 3, 4; 1926, z. 1, 2, 3-4; 
1928, z. 1, 2 - komplet wydawnictwa z dodatkami pt. "Pieniądz 
Papierowy" 
organ Związku Numizmatyków Lwowskich, kwartalnik (nakład 100 
egz.), w roku 1927 pismo nie ukazywało się; red. Rudolf Mękicki; 
proweniencja: egzemplarz autorski R. Mękickiego 
6. "Miesięcznik Heraldyczny" R. 1: 1908/09 - komplet rocznika 
z dodatkami 
organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, pismo wychodziło 
w latach 1908-1915; red. Władysław Semkowicz 
7. "Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie", t. 1: 
1908/09 - Elektorowie Królów. Lwów 1910 
pismo wychodziło w latach 1908-1913; red. Jerzy Dunin-Borkowski, 
Mieczysław Dunin- W ąsowicz; proweniencja: egzemplarz autorski 
Dunin- W ąsowiczów 
8. "Przewodnik Naukowy i Literacki", t. 1: 1873 
dodatek do "Gazety Lwowskiej" wychodzący do 1918 r., red. Włady- 
sław Łoziński, od 1883 redaktor odpowiedzialny - Adam Krecho- 
wiecki; druk Edwarda Winiarza 
9. Franciszek Krcek, Przegląd treści 25 tomów dodatku do "Gazety 
Lwowskiej" "Przewodnika Naukowego i Literackiego (1872-1892), 
Lwów 1895 
proweniencja: z Biblioteki Stanisława Dołęgi-Kozierowskiego 


28
		

/Strona29_0001.djvu

			10. "Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich" t. 1: 
1914/1915, z. 1-4 
pismo ukazywało się w latach 1914-1919; nakładem Muzeum; pod 
redakcją Zarządu Muzeum 
11. "Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie" 1895, 
z. 1 i 2 
czasopismo etnograficzne założone i wydawane przez Antoniego Ka- 
linę od 1895 r., początkowo jako kwartalnik, a później od 1912 - 
rocznik; ukazuje się po dziś dzień, obecnie we Wrocławiu i Poznaniu 
12. "Ruch Słowiański. Miesięcznik poświęcony życiu i kulturze 
Słowian" R. 2: 1929, nr 6 
pismo wychodzące w latach 1928-1933 i 1936-1939 (seria 2), od 1931 
podtytuł: "Organ Towarzystwa Słowiańskiego w Krakowie i Związku 
Towarzystw Słowiańskich we Lwowie"; red. Władysław Tadeusz 
Wisłocki 
13. Pocztówka redakcji "Ruchu Słowiańskiego" podpisana przez 
Jana Bronisława Richtera i Tadeusza Lehra-Spławińskiego - ad- 
resowana do Ludwika Finkla 
14. "Kwartalnik Historyczny" R. 50: 1936, z. 2 
pismo Polskiego Towarzystwa Historycznego, założone w 1887 przez 
Xawerego Liskego, wydawane po dziś dzień - po wojnie do 1951 r. 
w Krakowie, a następnie w Warszawie; w roku 1936 redaktorem był 
Teofil Modelski 
15. "Kosmos. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników 
im. Kopernika we Lwowie", R. 58: 1933, seria A - Rozprawy 
pismo wychodzące w latach 1876-1939, do 1920 jako miesięcznik, 
następnie - kwartalnik; od 1927: seria A pt. Rozprawy, seria B pt. Prze- 
gląd Zagadnień Naukowych; wielu redaktorów - pierwszy: Bronisław 
Radziszewski, ostatni: Dezydery Szymkiewicz i Stanisław Kulczyński 
(od 1928). 
16. "Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego we Lwowie" R. 1: 
1921 - komplet 
czasopismo wychodziło trzy razy w roku do 1939 r.; red. Przemysław 
Dąbkowski 
17. Zaproszenie Towarzystwa skierowane do Ludwika Finkla 
18. "Sprawozdanie Związku Polskich Towarzystw Naukowych we 
Lwowie" 1920, nr l 


29
		

/Strona30_0001.djvu

			wyszło trzy roczniki w języku polskim - 1920-1922, w latach 1920- 
1934 pismo ukazywało się w języku francuskim; red. Wiktor Hahn 
i Zygmunt Czerny, projekt okładki - Rudolf Mękicki (patrz niżej) 
19. "Bulletin de L'Union des Societes Savantes Polonaises de 
Leopol", nr 9: 1927; nr 10: 1929 (wyd. Lwów 1929) 
por. wyżej; red. Zygmunt Czerny 
20. "Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mic- 
kiewicza" R. 1: 1887 
pismo wychodziło w latach 1887-1890; red. Roman Pilat 
21. "Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone hi- 
storii i krytyce literatury polskiej" R. 3: 1903 - komplet; R. 32: 
1935 - komplet 
czasopismo wydawane przez Towarzystwa Literackie im. Adama 
Mickiewicza jako jego organ do 1950, od tego momentu do dziś przez 
Instytut Badań Literackich PAN; do 1939 we Lwowie, 1946-1950 
w Warszawie, następnie we Wrocławiu; redaktorzy w początkowym 
okresie m.in.: Bronisław Gubrynowicz, Ludwik Bernacki, Wilhelm 
Bruchnalski, Ignacy Chrzanowski, Juliusz Kleiner 
22. Wizytówki Bronisława Gubrynowicza (1870-1933) - historyka 
literatury i Ludwika Bernackiego (1882-1939) - bibliologa, histo- 
ryka literatury, dyrektora ZNiO 
23. Autografy Ludwika Bernackiego, Wilhelma Bruchnalskiego 
(1859-1938) i Juliusza Kleinera (1886-1957) - wybitnych lwowskich 
polonistów 
24. Zaproszenie "Pamiętnika Literackiego" na wieczór literacki, 
podpisane przez Juliusza Kleinera 


x. Czasopisma akademickie i młodzieżowe 
1. "Życie Technickie Organ Stowarzyszenia Asystentów Towarzy- 
stwa Bratniej Pomocy, Kół i Zjazdów Naukowych Studentów Poli- 
techniki Lwowskiej" 1922, nr 2 
red. inż. Stanisław Brzozowski 
2. "Życie Technickie. Organ Kół Naukowych Polskiej Młodzieży 
Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce i w Wolnym Mieście 
Gdańsku" 1937, z. 6 (numer jubileuszowy na 75-lecie Towarzystwa 
Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej) 


30
		

/Strona31_0001.djvu

			czasopismo ukazujące się w latach 1922-1939, od 1932: "Życie Tech- 
niczne. Organ...", od 1938 podtytuł poszerzono o "Magazyn ogólno- 
techniczny. Organ...", od 1939 - "Organ Stowarzyszenia Asystentów 
Politechniki Lwowskiej oraz Polskich Stowarzyszeń Akademickich 
Akademii Górniczej w Krakowie"; wielu red., m.in.: W. Brzyski, 
W. Desch, L. Eker, Z. Szymankiewicz, T. Tymiński 
3. "Czasopismo Techniczne. Organ Ministerstwa Robót Publicznych 
i Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie" R. 47: 1927 
wychodziło w latach 1883-1939, do 1922 i od 1934 z podtytułem 
"Organ Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie"; do- 
datki: od 1931 - "Budownictwo Stalowe", Od 1933 - "Czasopismo 
Lotnicze"; red. m.in.: prof. Witold Aulich (od 1930) 
4. "Czasopismo Techniczne. Organ Polskiego Towarzystwa Poli- 
technicznego we Lwowie" R. 54: 1936 
por. poprzednia pozycja 
5. "Zeszyt Architektoniczny. Czasopismo Techniczne" R. 51: 
1933, nr 25 
czasopismo zawiera "projekty studentów Wydziału Architektonicznego 
Politechniki Lwowskiej wykonane w Katedrze Architektury" w latach 
1926-1932; okładka zaprojektowana prze Tadeusza Teodorowicza- 
T odorowskiego 
6. "Młodych Filologia Klasyczna" R. 1: 1935, nr 4-5 
miesięcznik Koła Klasyków Studentów KUL, Koła Filologów Klasycz- 
nych Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Koła Filologicznego Studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie i Koła Filologii Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie; wydawany we Lwowie; red. Władysław Baczyński, Stani- 
sław Akielaszek 
7. Łątki Geograficzne, wydane przez Koło Geografów UJK we Lwo- 
wie, dedykowane Czcigodnemu Profesorowi Eugeniuszowi Romero- 
wi, swemu najdroższemu nauczycielowi w dowód głębokiego przy- 
wiązania Łątki składają uczniowie, Lwów 1929 
8. "Biuletyn Związku Absolwentów Akademii Handlu Zagraniczne- 
go we Lwowie" R. 3: 1939, nr l 
kwartalnik, red. Władysław Bartyński, B. Fischer 


31
		

/Strona32_0001.djvu

			9. "Czasopismo Akademickie. Miesięcznik poświęcony sprawom 
akademickiej młodzieży polskiej" R. 3: 1898, nr 2 
pismo ukazywało się w latach 1895-1898; red. i wyd.: Stanisław Ci- 
sek, Stanisław Niemczyński, Julian Mazurek 
10. "Czasopismo Akademickie. Organ Czytelni Akademickiej we 
Lwowie" R. l: 1922, nr 2 i 3 
red. Tadeusz Bertoni, wyd. Czytelnia Akademicka 
11. "Dyszel w Głowie. Biuletyn Wewnętrzny Katolickiej Młodzie- 
ży Akademickiej «Odrodzenie»" R. 2: 1934, nr 15 
tytuł ukazuj ący się w latach 1932-1939, kilka wariantów podtytułu; 
red. m.in. Jerzy Turowicz 
12. "Biuletyn Związku Stowarzyszeń Asystentów państwowych 
Szkół Akademickich Rzplitej Polskiej" 1934, nr l; 1935, nr 4 
wychodził trzy razy w roku, nakładem Związku; red. Zdzisław Pazdro 
13. "Akademicka Myśl Niezależna. Organ niezależnej młodzieży 
narodowej" R. 1: 1922, nr l 
wyd. Niezależna Młodzież Narodowa; red. Zdzisław de Teisseyre 
14. "Polonia. Czasopismo Młodzieży Narodowej" R. 1: 1919, nr l 
red. i wyd. Janusz Kaczkowski 
15. "Dzwon. Pismo młodzieży Seminariów Lwowskich" R. 2: 1932, nr 2 
dwumiesięcznik; wyd. Komitet Redakcyjny Młodzieży Seminariów 
Lwowskich; red. Janina Stankiewiczówna 
16. "Młoda Gromada. Organ Związku Młodzieży Ludowej i Rolni- 
czej" R. 2: 1935, nr 11 
wyd. Zarząd Główny Związku; red. Walerian Taboł 


XI. Czasopisma oświatowe i szkolne dla dzieci 
i młodzieży 
1. "Przyjaciel Dzieci" R. 3: 1851, nr 4 
red. Hipolit Witowski 
2. "Przyjaciel Dzieci. Tygodnik Obyczajowo-Naukowy" R. 4: 
1852, nr 2, 10, 11, 12 
pismo ukazywało się w latach 1848-1852; najpierw pod redakcją Fran- 
ciszka Ksawerego Błędowskiego, a od 1850 - Hipolita Witowskiego 
3. "Opiekun Polskich Dzieci" R. 3: 1869, nr 26 
pismo wychodziło w latach 1867-1873, co 10 dni, później 2, 3 razy 
w tygodniu, od 1870 - "Opiekun Dzieci Polskich", od 1873 - "Opie- 


32
		

/Strona33_0001.djvu

			kun Dzieci"; red. i wyd. Hipolit Witowski, później Aleksander Kisie- 
lewski; drukowany w rożnych zakładach 
4. "Zorza Ojczysta. Pismo miesięczne z obrazami" R. 9: 1914, nr l 
pismo wychodziło w latach 1900-1914 (1900-1902 pt. "Zorza"), 
"w pierwszą niedzielę każdego miesiąca, staraniem Komitetu Pracy 
Oświatowej im Marii Wysłouchowej"; wyd. Jadwiga Warchałowska; 
red. Anna Augustynowiczowa; kierownik pisma - Maria Reutt 
5. "Mały Światek. Pismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży" R. 4: 
1891 - rocznik 
pismo wychodzące w latach 1887-1918, najpierw co 10 dni, później jako 
dwutygodnik, od 1892 z rozbudowanym podtytułem o "czasopismo ilu- 
strowane"; red. Anna Lewicka, następnie Stanisława Kossowska 
pismo wychodziło co 10 dni; red. Anna Lewicka 
6. "Mały Światek. Czasopismo ilustrowane dla dzieci i młodzieży" 
R. 28: 1916, nr 21 
por. poz. powyżej 
7. "Przyjaciel Młodzieży. Pismo dla starszej młodzieży szkolnej" 
R. 1: 1899, nr 4 
miesięcznik ukazujący się w latach 1899-1900; red Henryk Kania 
8. "Promień. Pismo poświęcone sprawom młodzieży szkolnej" 
R. 1: 1899, nr 4 
miesięcznik wychodzący w latach 1899-1912, od 1904 z podtytułem 
"Pismo postępowej Młodzieży Polskiej", od - "Polskiej Młodzieży 
Socjalistycznej", od 1908 - "pismo poświęcone sprawom młodzieży 
szkolnej", od 1909 - "pismo kształcącej się młodzieży"; wyd. Włady- 
sław Wolski; red. Aleksander Wieleżyńki, nadepnie: Leon Wielfeld, 
Władysław Matzke, Janusz Stanisław Kachnikiewicz, Michał Wyro- 
stek, Tadeusz Hartleb, Jan Szczyrek 
9. "Wiek Młody. Dwutygodnik ilustrowany dla młodzieży i dzieci" 
R. 10: 1902, nr l (okazowy); R. 11: 1903, nr 15 - stały "Dodatek 
dla Młodszej Dziatwy" 
pismo ukazywało się w latach 1893-1904, dodatek od 1895: red. Zofia 
Mrozowicka 
10. "Iskry. Tygodnik dla młodzieży" R. 2: 1924, nr 29-30 
czasopismo wychodzące w latach 1923-1939, od 1925 podtytuł: "Ilu- 
strowany tygodnik dla młodzieży"; red. Jan Koczwara, Władysław 
Kopczewski 


33
		

/Strona34_0001.djvu

			11. "Pokolenie. Pismo młodzieży szkół średnich" R. 1: 1937, nr 2,3 
miesięcznik, ukazało się zaledwie trzy numery; red. naukowy Zdzi- 
sław Łempicki, red. odpowiedzialny: Zdzisław Żygulski; w komitecie 
redakcyjnym m.in.: Roman Ingarden i Jerzy Turowicz 
12. "Słoneczny Szlak. Dwutygodnik młodzieży Zakładów im. Zofii 
Strzałkowskiej we Lwowie" R. 1: 1926, nr 1,2,3; R. 2: 1927, nr 4, 5 
wychodziło w latach 1926/1927-1928; red. komitet, wyd. i red. odpo- 
wiedzialny: Aleksander Medyński 
13. ,,1.Dniówka ku Czci Wielkiego Człowieka wydana przez Zakłady 
Naukowe im. Zofii Strzałkowej" 19 marca 1932 
druk z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego 
14. "Gazetka Szkolna": R. 1: [1921], nr 5 
nieregularnie ukazująca się w latach 1921-1922; wyd. Prywatne Gimna- 
zjum Realne im. Henryka Jordana; red. Emil Freudlich, J. Kremem, 
Z. Lipczyński 
15. "Ze Szkolnej Ławy. Miesięcznik Gminy IX Gimnazjum we 
Lwowie" R. 2: 1933, nr 10; R. 3: 1933, nr 14; R. 4: 1935, nr 21-22 
wydawany w latach 1933-1939, kilka podtytułów; wielu redaktorów 
16. "Skaut. Dwutygodnik Młodzieży Polskiej. Pismo urzędowe 
Naczelnictwa Związku Skautowego", t. 3: 1913, nr 10-11, t. 4: 
1916, nr l 
pismo ukazujące się w latach 1911-1918, do 1913/1914 nr 8 podtytuł 
- "Pismo młodzieży szkolnej", od 1917 - "dwutygodnik poświęcony 
sprawom Szkolnej Młodzieży Skautowej", od 1918 - "Pismo urzędo- 
we...", kontynuowany pod modyfikowanymi tytułami do 1939 r., por. 
pozycje poniżej; redaktorzy kolejno: Kazimierz Wyrzykowski, J. Ko- 
zielewski, Czesława Pieniążkowa 
17. "Skaut. Dwutygodnik młodzieży harcerskiej" t. 21: 1934, 
nr 2(284), Lwów-Poznań-Toruń 
kontynuacja tytułu; red. Wiktor Frantz 
18. "Skaut. Dwutygodnik Harcerski" t. 24: 1937, nr 12 
kontynuacja tytułu, wyd. Zarząd Okręgu Lwowskiego ZHP; red. Wiktor 
Frantz 
19. "Skaut. Ilustrowany dwutygodnik Harcerski" t. 26: 1939, nr 13 
kontynuacja tytułu, wyd. Zarząd Okręgu Lwowskiego ZHP; red. Wik- 
tor Frantz 
20. Druk redakcji "Skauta" z okazji gwiazdki 1936 r. 
21. Cztery odznaki uczniów lwowskich szkół średnich 


34
		

/Strona35_0001.djvu

			22. Odznaka honorowa Zakładu im. Zofii Strzałkowskiej 


XII. Czasopisma lwowskich korporacj i i organizacj i 
oraz hobbystyczne 
1. "Start. Organ Małopolskiego Związku Straży Pożarnych we 
Lwowie" R. 1/68,: 1931, nr 4 
ciąg dalszy "Przewodnika Pożarniczego" wychodzącego od 1887 r., 
"czasopismo poświęcone sprawom pożarniczym, społecznym, kultu- 
ralno-oświatowym, P. W. i sportowym", wychodzące w latach 193 1- 
1934, od 1935 r. wydawane w Warszawie; red. Mamer Kukczykajtis, 
Stanisław Błaszczyk 
2. "Jednodniówka - Automobilowa Noc Kostiumowa Związku 
Zawodowych Transportowców - Oddział Automobilistów Lwów", 
Lwów l lutego 1932 
wyd. Oddział Automobilistów Związku; red. Kazimierz Lewicki; red. 
opowiedziany: Józef W olański 
3. "Krótkofalowiec Polski. Miesięcznik poświęcony krótkofalarstwu 
polskiemu. Oficjalny organ Polskiego Związku Krótkofalowców" 
R. 4: 1932, nr l 
wydawany w latach 1929-1939, od 1930 z podtytułem; wielu redaktorów 
4. "Szachista. Miesięcznik poświęcony grze i studjom szachowym" 
R. 1: 1933, nr 7-8 
wychodził w lat 1933-1939; red. Henryk Friedman i Stefan Popiel 
5. "Światło Zagrobowe. Dziennik spirytystyczny poświęcony ba- 
daniom psychologicznym" R. 1: 1869 - komplet wraz z trzema 
dodatkami pt. "Felieton Spirytystyczny" 
wyszło 6 numerów w 1869 r. i 12 w 1870; red. i współwydawca Karol 
Gromadziński, drugi współwydawca: H. Letronne 
6. "Zew Serca. Czasopismo poświęcone sprawom matrymonialnym 
i towarzyskim" R. 1: [1929], nr l 
efemeryda; red. Jan Kajdes 
7. "Przegląd Kucharski. Ilustrowany dwutygodnik pOswlęcony 
sztuce kulinarnej i jej pokrewnym działom" R. 4: 1901 - komplet 
organ Związku Kuchmistrzów, wychodził w latach 1898-1901; red. 
i wyd. Stanisław Karpowicz 
8. "Symposion. Przegląd piśmiennictwa świata" R. 3: 1936, z. 11-12 


35
		

/Strona36_0001.djvu

			miesięcznik ukazujący się w latach 1932 i 1935-1937; wyd. Księgar- 
nia Nowości we Lwowie; red. Maksymilian Aszkenase 
9. "Nurt. P[ołudniowo] W[schodnia] A[gencja] P[rasowa]" R. 1: 
1938, nr 6, 7 
wychodził w roku 1938 i 1939; nakładem Księgarni Wydawnicza 
"Nurt" we Lwowie; red. Stanisław Kaprocki 
proweniencja: z księgozbioru prof. Franciszka Bujaka 
10. "Przegląd Krajoznawczy. Organ Oddziału Lwowskiego Pol- 
skiego Towarzystwa Krajoznawczego" R. 1: 1937, nr 3-4; R. 2: 
1938, nr 10-12 
miesięcznik wychodzący w latach 1938-1939; red. F. Uchorczak 
11. "Dokąd" R. 1: [1937], nr 7 
pismo reklamowe wydawane przez PBP "Orbis" oddział we Lwowie. 
Stacja Obsługi Turystów i Wycieczek, red. Juliusz Lachowicz (prezento- 
wany numer zawiera reklamy XVII Targów Wschodnich i I Polskiego 
Kongresu Inżynierów) 
12. "Codzienny Informator Kolejowy dla przyjezdnych do Lwowa 
i Małopolski Wschodniej" R. 1: 1935, seria l, 7-13 lipca 
czasopismo kolportowane codziennie na kolei - węzłowych dworcach, 
uzdrowiskach i letniskach, autobusach itp., poświęcone informacji tury- 
stycmej, reklamie uzdrowisk i letnisk, popularyzacji oraz propagandzie 
kulturalnej i przemysłowo-handlowej; wyd. Centralne Biuro Informacyj- 
ne i Wydawnictwo "Codzienny Informator Kolejowy" 
13. "Małopolski Informator Komunikacyjno-Turystyczny dla 
ułatwienia orientacji przyjezdnym do Lwowa i Małopolski 
Wschodniej" R. 2: 1936, nr 10/11, 12 
informator wydawany prze Małopolską Agencję Turystyczną, od 1938 
pod tytułem: "Informator Komunikacyjno-Turystyczny", a od 1939 - 
"Informator Komunikacyj no- Turystyczny ze stałym dodatkiem «In- 
formator Zdrojowy»"; red. Seweryn Gersten 
14. "Lwów. Dwutygodnik informacyjno-podróżniczy" R. 1: 1925 
bezpłatne wydawnictwo Polskiego Biura Podróże "Orbis" 
15. "Turysta we Lwowie i Małopolsce Wschodniej" wrzesień- 
październik 1938 
wydawnictwo ukazujące się w latach 1937-1939; nakładem Związku 
Popierania Turystyki Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa; red. 
Tadeusz Krzyżewski i Stefan Legeżyński (od 1939) 


36
		

/Strona37_0001.djvu

			XII. Czasopisma zawodowe i korporacyjne 
1. "Wiadomości Lekarskie. Czasopismo miesięczne pOswlęcone 
wszystkim gałęziom wiedzy lekarskiej" R. 1: 1886, z. 1 
bezpłatny dodatek do "Gazety Lekarskiej" wychodzący w latach 
1886-1890; red. J.K. Wiktor 
2. "Higjena Ciała. Miesięcznik poświęcony propagandzie higjeny 
oraz literaturze i sztuce" [łącznie z:] "Literatura i Sztuka" R. l: 
1925, nr l 
pismo wychodziło w latach 1925-1928, dodatek - 1925-1926, od 1926 
bez podtytułu; założyciel i wyd.: Jan Marceli Chodorowicz; red. 
Z. Steising, Henryk Zbierzchowski ("Literatura i Sztuka") 
3. "Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie" R. 49: 
1933, nr l 
pismo ukazujące się w latach 1871-1939, od 1919 - "Nowe Czasopi- 
smo Aptekarskie", a później "Czasopismo Aptekarskie" (1922-1933); 
red. Stanisław Bocz (od 1933) 
4. Medal pamiątkowy z okazji sześćdziesiątej rocznicy założenia 
Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie (1868-1928) 
5. "Wyzwolenie. Miesięcznik poświęcony walce z alkoholizmem 
i sprawie odrodzenia narodowego" R. 8: 1913, nr l, 2 
Miesięcznik "poświęcony zwalczaniu alkoholizmu i poprawie obycza- 
jów" ukazujący się w latach 1906-1913; wyd. Zarząd Główny Stowa- 
rzyszenia "Wyzwolenie", do 1913 podtytuł: "Organ Eleuteryi"; red. 
Mieczysław Zienkowicz, Józef Lewicki, Ludwik Skoczylas, Jan Sie- 
rakowski, Mikołaj Skiba 
6. "W Służbie Zdrowia. Czasopismo dla wychowawców i nauczy- 
cieli" R. 1: 1931, nr 2 
wyszło dwa numery w 1931 r., wyd. "Przemysł Chemiczno Kosme- 
tyczny Odd. Cie. S.A."; red. Kazimierz Winklewski 
7. "Dziennik XV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we 
Lwowie" 1937, nr 1-5 (3-7 lipca) 
wyd. Sekcja Prasowo-Propagandowa Zjazdu; red. Biuro Zjazdu 
8. Odznaka zjazdowa zaprojektowana przez Rudolfa Mękickiego 
9. "Miesięcznik Sadowniczo-Ogrodniczy. Organ sekcji sadowniczej 
Cesarsko-Królewskiego Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskie- 
go we Lwowie" R. 1: 1917, z. 4 


37
		

/Strona38_0001.djvu

			dodatek do "Rolnika" wychodzący w latach 1917-1918; nakładem c.k. 
Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego; red.: Antoni Wróblew- 
ski, Bronisław Janowski, S. Makowiecki, T. Grochowski, 
10. Medal Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego we Lwowie 
- "Dobrze Zasłużonemu" 1849, wyk. C. Raduitzky 
11. "Miesięcznik Ogrodniczy. Organ Sekcji Ogrodniczej Towarzy- 
stwa Ogrodniczego we Lwowie" R. 3: 1919, z. 1 i 2 
kontynuacja "Miesięcznika Sadowniczo-Ogrodniczego" po wojennej 
przerwie, wychodzący do 1939 r., od 1922 - "Miesięcznik Ogrodni- 
czy. Organ Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego we Lwowie" 
i kilka następnych zmian podtytułów; red. Antoni Wróblewski, Stefan 
Makowiecki i inni 
12. "Przegląd Ogrodniczy. Organ Sekcji Ogrodniczej Towarzystwa 
Wschodniej i Małopolski Małopolskiego Towarzystwa Ogrodniczego 
oraz Koła Miłośników Ogrodnictwa i Koła Planistów przy Towarzy- 
stwie Ogrodniczem Warszawskiem" R. 11: 1928, nr l; R. 19, nr 3 
por. poz. XIII/II; miesięcznik; red. Stefan Makowiecki; wydawany 
we Lwowie 
13. "Miesięcznik Miłośnika Akwarjum i Terrarjum . Ilustrowane 
czasopismo przyrodnicze" R. 1: 1929, z. 2-3 
wydawany w roku 1929 przez Lwowskie Towarzystwo Miłośników 
Przyrody; red. Roman Hartel 
14. "Kanarek i Ptactwo Ozdobne Śpiewające. Dwutygodnik ilu- 
strowany poświęcony sprawom hodowli kanarków i ptactwa 
ozdobnego oraz organizacji handlu wymienionymi ptakami" R. 2: 
1930, nr 23; R. 3: 1931, nr 4 
pismo wychodziło w latach 1929-1932, dodatek do nr 1: Przewodnik 
po Wszechpolskiej Wystawie Kanarków Połączonej z konkursem śpie- 
wu; wyd. i red. Władysław Świeży, Rudolf Stark 
15. "Sylwan. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego" R. 32: 
1919 (sierpień-grudzień) 
miesięcznik (1920-1922 - kwartalnik), ukazuj ący się w latach 1883- 
1939, od 1920 r. Organ Małopolskiego Towarzystwa Leśnego (1923- 
1926 - Organ Małopolskiego Towarzystwa Leśnego i Spółdzielni 
Leśników); od 1935 dwie serie: A - Rozprawy i B - Artykuły i Spra- 
wy Towarzystwa; red.: Aleksander Nowicki, Szymon Wiertak, Stani- 
sław Sokołowski 


38
		

/Strona39_0001.djvu

			16. "Łowiec. Organ Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego" 
R. 58: 1936, nr 5 
miesięcznik, czasowo dwutygodnik, ukazujący się w latach 1878- 
1939, od 1918 pt. "Łowca", najpierw jako Organ Galicyjskiego Towa- 
rzystwa Łowieckiego do 1921 r.; red. Józef Łoziński, Rudolf Wacek, 
Albert Mniszek, Alfred Bander, Witold Ziembicki 
(eksponowany numer jest poświęcony XXV Zjazdowi Łowieckiemu 
oraz jubileuszowi 60-lecia założenia Małopolskiego Towarzystwa 
Łowieckiego) 
17. Projekt Rudolfa Mękickiego (tusz, akwarela) odznaki na 60-lecie 
Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego, która zdobi okładkę eks- 
ponowanego numeru "Łowcy" 
18. "Aktualne Wiadomości Leśnicze. Organ Spółdzielni Leśników 
we Lwowie" R. 11: 1939, nr 1(211) 
dwutygodnik wychodzący w latach 1928-1939, od 1933 podtytuł: 
Organ Spółdzielni Leśników we Lwowie i Warszawie, od 1934 - Or- 
gan Spółdzielni oraz Sekcji Leśników Prywatnych w Grudziądzu; red. 
Jadwiga Gizowska, od 1930 - Stanisław Sowiński 
19. "Rolnik. Czasopismo dla gospodarzy wiejskich. Organ urzędowy 
c.k. Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego" R. 12: 1879 - 
komplet rocznika 
wychodził w latach 1867-1918 (zawieszone 1914-1916), kilka warian- 
tów podtytułu w ciągu lat; liczne dodatki; wielu redaktorów 


39
		

/Strona40_0001.djvu

			Lwowska prasa polska w kolekcji Lecha Kokocińskiwego 
- gabloty wiszące 


I. W kręgu "Gazety Lwowskiej" 
1. "Gazeta Lwowska" 1811, nr 2; 1847 - rocznik 
wychodziła a latach 1811-1939, tytuł wznowiony w 1990 r. jako "pi- 
smo Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej", posiadała 
liczne dodatki.; z początku XIX w. wydawana nakładem spadkobier- 
ców Franciszka Krattera; redaktorzy: Mikołaj Michalewicz, Jan Ne- 
pomucen Kamiński, Mateusz Sartyni, Adolf Rudzyński; druk PilIera, 
od 1851 - Galicyjska Drukarnia Rządowa 
2. "Rozmaitości" 1825, nr 3; 1831, nr 15, 18, 19; 1838, nr 6; 1842, 
nr 10; 1844, nr 5; 1846, nr Iloraz roczniki: 1824; 1827; 1841; 
1847 (wśród wystawionych egzemplarzy widać kolejne zmiany gra- 
ficzne winiety) 
tygodnik, pismo dodatkowe do "Gazety Lwowskiej", ukazujące się 
w latach 1817-1849; 1854-1859; red. m.in: Mikołaj Michalewicz, Jan 
Nepomucen Kamiński, Mateusz Sartyni; druk: Piotr Piller, od 1854 - 
Galicyj ska Drukarnia Rządowa 
3. "Dodatek do Gazety Lwowskiej" 1837, nr 140; 1838, nr 10; 
drugi półrocznik 1816 
wydawany łącznie z "Gazetą Lwowską" w latach 1813-1848 
4. Dodatek Nadzwyczajny do "Rozmaitości", nr 15 
[brak roku wydania] 
5. Stulecie Gazety Lwowskiej 1811-1911, t. 3: 
cz. 1: Bibliografia "Rozmaitości" pisma dodatkowego do "Gazety 
Lwowskiej" 1817-1848 i 1854-1859, ułożył Władysław Staniszew- 
ski, Lwów 1913 
cz. 2: Bibliografia "Dodatku do gazety Lwowskiej" 1850-1862 
i 1867-1869, ułożył Władysław Staniszewski, Lwów 1913 
cz. 3: Bibliografia "Dodatku Miesięcznego do Gazety Lwowskiej" 
(1872-1873) i "Przewodnika Naukowego i Literackiego" (1873- 
1910), opracował i wskaźnikiem opatrzył dr Franciszek Krcek, 
Lwów 1914 


40
		

/Strona41_0001.djvu

			II. Czasopisma lwowskie końca XVIII w. i pierwszej 
połowy XIX wieku 


1. "Dziennik Patryotycznych Polityków w Lwowie", 1795 (2 tomy 
kompletu rocznika); 1796 (I kwartał) 
pismo ukazywało się w latach 1792-1798 (z przerwami); finansowane 
przez Waleriana Dzieduszyckiego prezesa Towarzystwa Patriotycz- 
nych Polityków, politycznym protektorem "Dziennika" był we Wied- 
niu Józef Maksymilian Ossoliński; druk Tomasza i Józefa Pillerów; 
redaktorami byli m.in. Michał Harasiewicz i Wawrzyniec Surowiecki; 
proweniencja: Biblioteka Zamek Lesko - hr Krasickich 
2. "Pszczoła Polska" 1820, t. 1-3 
Kontynuacja "Pamiętnika Lwowskiego" (1816-1819), następnie 
w 1821 jako "Pamiętnik Galicyjski"; red. Walenty Chłędowski; na- 
kład Karola Wilda; druk Józefa Sznaydera; litografie F. Schaly 
3. "Pamiętnik Galicyjski" 1821, t. 2 oraz litografie 
kontynuacja "Pszczoły Polskiej"; red. Edward Chotomski i Eugeniusz 
Brocki (Brodzki); nakład Karola Wilda; druk Józefa Sznaydera 
4. Pątnik Narodowy czyli Zbiór drukiem dotąd nieogłoszonych pism 
różnego pióra wierszem i prozą. Ku pożytkowi i zabawie, ku oświe- 
ceniu i rozweseleniu umysłu, Lwów 1827, t. 1 
almanach-kalendarz, w niezrealizowanych zamierzeniach - miesięcz- 
nik; wyd. Ludwik Piątkiewicz; nakład Kuhna i Milikowskiego 
5. Haliczanin, Lwów 1830, t. 1-2 - komplet wydawnictwa 
almanach literacki, red. Walenty Chłędowski, E. Brocki (Brodzki), 
Jan Nepomucen Kamiński; druk. Piotr Piller; 2 litografie Anton Lau- 
ba: Aleksander hr Fredro, Jan Nepomucen Kamiński; proweniencja: 
z biblioteki Antoniego Zygmunta HelcIa 
6. Polihymnia czyli Piękność Poezji autorów tegoczesnych dla miło- 
śników literatury polskiej, t. 1-6, Lwów 1827-1828 
antologia utworów poetyckich oryginalnych, tłumaczonych lub naśla- 
dowanych, inicjatywa wydawnicza wielce zasłużona dla popularyzacji 
poezji romantycznej w Galicji; wyd. Jana Julian Szczepański związany 
z Towarzystwem Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej; 
druk. Piotra Pillera; proweniencja: z biblioteki Franciszka Sobiesława 
Januszkiewicza (t. 1-2); z kolekcji Jozefa Rusieckiego z Trojan (t. 3-4); 
biblioteka Familijna Plewce (t. 5-6) 


41
		

/Strona42_0001.djvu

			7. "Ziemianin Galicyjski. Pismo Poświęcone Gospodarstwu Kra- 
jowemu" 1835-1836, t. 1-3 
pismo wychodziło w latach 1835-1837; wyd. Julian Aleksander Ka- 
miński; druk. Piotr Piller 
8. Haliczanin czyli zbiór nowy wierszy Jana Nepomucena Kamiń- 
skiego, Lwów 1835 (dedykowany Walentemu Chłędowskiemu) 
Próba nawiązania do almanachu z roku 1830; druk Piotra PilIera 
9. Sławianin, Lwów 1837, t. 1-2 
Wydawany w latach 1837-1839 przez Stanisława Jaszowskiego - 
almanach literacki, druk Piotra PilIera 
10. Dniestrzanka. Zbiór artykułów wierszem i prozą ku zabawie i na- 
uce, Lwów 1841, t. 1 
Kontynuacja Sławianina, wyszło w sumie 2 tomy; wyd. Stanisław 
Jaszowski,; druk. Józefa Schnaydera 
11. "Przyjaciel Dzieci. Tygodnik z rycinami poświęcony nauce 
i zabawie dzieci" R. 1: cz. 1: 1848; cz. 2: 1849 
pismo wychodzące w latach 1848-1852, red. Franciszek Ksawery 
Bełdowski, a od 1850 - Hipolit Witowski; druk Ossolineum 
12. "Skarbiec Polski. Pismo zbiorowe, dziejom i sprawie polskiej 
poświęcone" 1859-1860, t. 1-3, dodatek: "Archiwum Familij ne" 
(komplet) 
red. Julian Aleksander Sulima Kamiński; druk. Edward Winiarz 
13. "Rozprawy ck Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego" 
1846, t. 1 
redaktorem czasopisma, wychodzącego w latach (1846-1862) był wielo- 
letni sekretarz Towarzystwa Stanisław Przyłęcki; druk Piotr Piller 
proweniencja: z biblioteki Wydziału Krajowego we Lwowie 
14. "Pamiętnik Literacki. Pismo tygodniowe" R. 1: 1850, nr 1-29 
(komplet) 
wyd. i red.: Jan Szlachtowski, Zygmunt Kacykowski; druk Ossolineum 
15. "Dzwonek czyli pismo dla ludu" 1860, nr 12; Nowa seria, 1870, 
nr 1-18 (półrocznik) 
pismo wychodziło w latach 1859-1873; red. Bruno Bielawski (1860), 
Kazimierz Okaz; druk. Edward Winiarz, redaktorami pisma byli tak- 
że: w serii pierwszej (1859-1869), t. 1-20: Władysław Łoziński, Julian 
StarkeI, Bernard Kalicki i Edward Winiarz; w nowej serii (1870- 
1873), t. 1-7: Kazimierz Okaz, Stanisław Nowiński, Józef Laskownic- 
ki, Stanisław Justian 


42
		

/Strona43_0001.djvu

			16. Gołąb Pożaru (Album wydany w r. 1843 na korzyść pogorzelców 
miasta Rzeszowa), wydanie wznowione, Lwów 1862 
druk Karol Wild 
17. "Pamiętnik Lwowski" 1816, 1817, 1818, 1819 (roczniki) 
pismo wychodziło w latach 1816-1819; założyciele: Adam Tomasz 
Chłędowski, Mariański, Karol Łopuszański, Karol Wild, Bruno Kiciń- 
ski; później kontynuowane jako: "Pszczoła Polska" (1820, t. 1-3), 
a następnie "Pamiętnik Galicyjski (1821, t. 1-2); proweniencja: z Bi- 
blioteki Poturzyckiej Józefa Kalasantego hr Dzieduszyckiego (1776- 
1847) oraz jego syna, Włodzimierza hr Dzieduszyckiego (1825-1899), 
("JDW" - Józef i Włodzimierz Dzieduszyccy) 
18. Rachunek dla księżnej Ponińskiej z dnia 28 stycznia 1826 wy- 
stawiony przez Karola Bogusława Pfaffa (lwowskiego księgarza) 
za zamówione gazety i książki 


III. Czasopisma Ossolineum 
1. "Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossoliń- 
skich" 1828-1834 - komplet wydawnictwa 
od 1831 pt.: "Czasopismo Naukowe Zakładu Naukowego im. Ossoliń- 
skich", kontynuowane jako "Biblioteka Naukowego Zakładu im. 
Ossolińskich", a następnie jako "Biblioteka Ossolińskich... "; red.: 
Franciszek Siarczyński; Ksawery Wiesiołowski (od 1830), Konstanty 
Słotwiński (od 1832), Adam Kłodziński (od 1834) 
2. "Biblioteka Naukowego Zakładu im. Ossolińskich" 
Kontynuacja "Czasopisma Naukowego...", ukazująca się w latach 
1842-1848; red. Adam Kłodziński; Wincenty Pol (od 1847) 
3. "Biblioteka Ossolińskich. Pismo historyi, literaturze, umiejętno- 
ściom i rzeczom naukowym poświęcone" 1862-1869, t. 1-12 - 
komplet wydawnictwa 
kontynuacja "Biblioteki Naukowego... "; red. August Słowiński; pro- 
weniencja: z Biblioteki Edwarda Rulikowskiego z Kotlic 
4. Medale pamiątkowe: Augusta Bielowskiego (1806-1876) i Kon- 
stantego Słotwińskiego (1873-1846), wieloletnich dyrektorów 
Ossolineum we Lwowie, zasłużonych historyków i bibliotekarzy 
5. "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" R. 1: 1927, 
t. 1; R. 2: 1928, t. 2 


43
		

/Strona44_0001.djvu

			pisma pod tym tytułem wyszło łącznie 5 tomów do 1957, po 1945 - 
miejsce wydania: Wrocław; red. do 1939 r.: Ludwik Bernacki 
6. "Sprawozdania z czynności Zakładu Narodowego im. Ossoliń- 
skich" za lata 1851-1913 
red. Maurycy hr. Dzieduszycki i następni dyrektorzy Ossolineum 
7. Widok Zakładu Ossolińskich z pocz. XIX, litografia 
8. Wojciech Kętrzyński (1838-1918) - historyk, bibliotekarz, dy- 
rektor ZNiO od 1872 r., drzeworyt 
9. Wincenty Pol - poeta, profesor geografii Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, w latach 40. pracownik Ossolineum, fotografia Józefa 
Edera, Lwów 
10. Obwieszczenie: Biblioteka Narodowego Zakładu imienia Osso- 
lińskich, Lwów 1847 
informacja o edycji rocznika 1848, którego redaktorem miał być 
Adam Kłodziński, został nim Wincenty Pol. 


IV. Ludwik Zieliński (1808-1873) redaktor i wydawca 
"Lwowianina" (1835-1842), księgarz i kolekcjoner 


""Lwowianin" 
1. Prospekt wydawniczy "Zbiór pism różnych autorów" 1834, z. 1 
2. "Zbiór pism różnych autorów, wydawany przez Ludwika Zie- 
lińskiego" 1835, t. 1-4 
proweniencja: egzemplarz pochodzi z biblioteki autora i jest opatrzo- 
ny jego podpisem 
3. "Lwowianin czyli zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości" 
1835-1836, t. 1 (od zeszytu 26 z 1835 powyższy tytuł); 1837, t.I-2; 
1838, t. 3 (nowa numeracja tomów spowodowana zmianą tytułu) 
magazyn literacki ukazujący się w latach 1835-1842, najpierw jako 
tygodnik, a od 1840 r. - miesięcznik; pismo budzące polemiki i kon- 
trowersje, ale popularne w swoim czasie, chociażby przez wzgląd na 
publikowane w nim rodowody szlachty galicyjskiej, a dzisiaj szcze- 
gólnie z uwagi na zamieszczone dane o zabytkach, dziś już nieistnie- 
jących - z bardzo rozbudowaną stroną ilustracyjną, niejednokrotnie 
. . 
WYImagInowaną 
4. "Lwowianin przeznaczony krajowym i użytecznym wiadomo- 
ściom wydany w połączeniu prac miłośników nauk przez Ludwika 
Zielińskiego" 1839-1842 


44
		

/Strona45_0001.djvu

			kontynuacja poprzedniego tytułu; druk Piotra PilIera; proweniencja: 
tom 1839/1840 ze zbiorów Alexandra Tretera w Lubomierzu 
Publikacie Ludwika Zielińskiego 
5. Pamiątki historyczne krajowe, zebrał i własnym nakładem wydał 
Ludwik Zieliński, Lwów 1841 
druk Piotra Pillera 
6. Karol XII król szwedzki we Lwowie w 1704. Powieść skreślona 
w historycznych obrazach przez L{udwikaj Z{ielińskiegoj, Lwów 
1842 nakładem autora; druk Piotra Pillera 
7. List do redakcji "Tygodnika Literackiego" w Poznaniu, napisał 
L[udwik] Z[ieliński], Lwów 1842 
druk Piotra Pillera (pismo polemiczne) 
Głosy krytycme i polemicme wobec działalności Ludwika Zielińskiego 
8. "Tygodnik Literacki" Poznań 1842 
(krytyka L. Zielińskiego autorstwa Leszka Borkowskiego) 
9. Scena na murowanym mostku przez Jana Płazę [August Bielow- 
ski], [Poznań 1839] 
(przedruk z "Tygodnika Literackiego") 
1 O. Władysław Zawadzki, Literatura w Galicyi, Lwów 1878 
w. Zawadzki (1824-1891) - historyk, publicysta, pamiętnikarz, autor 
szeregu prac dotyczących historii i kultury Lwowa XIX w. 
Działalność Ludwika Zielińskiego na polu ""heraldyki" 
11. Ogłoszenie z "Lwowianina" 1842 - Nobilitacje, indygenaty 
i inne dokumenta 
12. Oryginał pisma Ludwika Zielińskiego do Magistratu m. Wiednia, 
Prezydium Rządu Węgierskiego w Budapeszcie oraz odpowiedzi 
13. Wywody heraldyczne przez Ludwika Zielińskiego dotyczące 
Piotra Korczak Komorowskiego 


45
		

/Strona46_0001.djvu

			Ekspozycję uzupełniają: 


a. Lwów po inwazji rosyjskiej - wrzesień-grudzień 1914. Opowia- 
danie naocznego świadka, Wie n 1914 
(w publikacji tej opisane są wszystkie lwowskie dzienniki tego czasu) 
b. List otwarty dr. Szlachtowskiego do Redaktora "Tygodnika 
Lwowskiego" jako odpowiedź na art. p. Szajnochy zamieszczony 
w nr. 22 "Tygodnika Lwowskiego", Lwów 1850 
c. Odpowiedź na pytanie: "A cóż Ksiądz paroch na to?" umiesz- 
czono w felietonie nr 50 "Gazety Narodowej" pod napisem "Opie- 
kunowie Ludu", Kołomyja 1867 
d. Władysław Rapacki, Krótkie objaśnienie żywota publicznego 
naczelnego "Gazety Narodowej" [Jana Dobrzańskiego] napisał..., 
Lwów 1865 
e. Życzenia Zygmunta Frylinga - prezesa Syndykatu Dziennikarzy 
Polskich we Lwowie, Lwów 1 stycznia 1930 
f. Życzenia noworoczne Szymona Spunda (ps. "Simound") - 
redaktora "Chwili" i "Gazety Porannej" z 25 grudnia 1935 do 
Rudolfa Mękickiego (1887-1942) 
g. Tomasz Kulczycki (1803-1873) - wydawca i redaktor "Dziennika 
Mód Paryskich", portret w akwaforcie Kajetana Kielisińskiego 
h. Karta prenumeracyjna wystawiona we Lwowie 23 lutego 1842 
r. przez księgarza Jana Milikowskiego (1781-1866) dla ks. Heleny 
Ponińskiej na prenumeratę "Tygodnika Literackiego" wydawa- 
nego przez w Poznaniu, w którym publikowali lwowscy literaci, 
m.in. Leszek Borkowski, Karol Szajnocha 
i. Portret Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (1748-1826), lito- 
grafia wg rysunku Mahnke 
j. Widok gmachu Ossolineum we Lwowie, pocz. 2 poł. XIX w., drze- 
woryt z "Tygodnika llustrowanego", rys. Piechniczek, ryt. H. Kubler 
k. August Bielowski (1806-1876), drzeworyt 
1. Jan Wagilewicz (1811-1866), drzeworyt 
ill. Maurycy Dzieduszycki (1813-1877), drzeworyt 
n. Stanisław Pilat «1802-1866), drzeworyt 
o. Jan Nepomucen Kamiński (1777-1855), drzeworyt 
p Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w Bi- 
bliotece Uniwersyteckiej we Lwowie, Lwów 1913 (autora nie wskazano) 


46
		

/Strona_tyt_0001.djvu

			Prasa polska we Lwowie 


ze zbiorów Lecha Kokocińskiego - 
warszawskiego bibliofila i kolekcjonera 


KOKOCIMSKIEC;O.LEOPOLITAN
 

 t 0 
:x - PI 
U < -= ;U 
bJ = " 
t . 
 R 
................ 
 t .,. N 
"",....t'."..,'" . !l 
..".0., ",,/1" m 
 _ 11 Z 
::::::::;

 . I '-!II.- 
 IA
.. ..ut. «, J III 
I I
 Iti \fi · R-

'" i'm:-..

 :i .. 
 
I m IEl R3 . ... L:: =..." --ł 

 łS ł"""'"'''' In, ''''''''r'.u,,,,., I II I II II l 
. ""11'"'''.''''''''.''' .. ""'ł" .. 
[ ID m II ..... ........ n"'""''' "y ł' . I"". : : . 
..I''!,
'.f!. 1 (J .. _ 
T fE 
';;J.t"';
}1j T . ł\
 , . == 
.

ft1 1::1 11 \ . J - - 
ii
r.:
 -- 1= 11 ,..... 
 "....\ !łeJ::.

 !i! 
'::.
,::,
,,'. .

:lt;),..J' 
 y".. 


Katalog wystawy 


towarzyszącej IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej 
Kraków-Lwów: 
książki, czasopis ma, biblioteki XIX i XX wieku 


opracowali 
Lech Kokociński, Grzegorz Nieć 


szkic pt.: 
Lwowski ośrodek prasowy XVII-XX wieku 
napisał pro f dr hab. Jerzy Jarowiecki