/img0001_0001.djvu

			SPRAWOZDANIE TRZYDZIESTE TRZECIE 


DYREKCYI CI KI GIMNAZYUM III. 


W KRAKOWIE 


ZA ROK SZKOLNY 1915/16. 


... 


TREŚĆ : 


1. Dr. Władysław Bogatyński: Sto lat rozwoju społeczno-gospodarczego 
Królestwa Polskiego. 
2. Czt}ść urzt}dowa. 


t  


W KRAKOWIE 
NAKŁADEM FUNDUSZU NAUKOWEGO 


DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI 
1916
		

/img0002_0001.djvu

			0 ' 
1 1 -,"'", NrY. 
 7- 
,. ,I -Sr. 
 


"' 


... 


...
		

/img0003_0001.djvu

			Sto lat rozwoju społeczno-gospodarczego 
· Królestwa Polskiego l). 


Sto lat minęło, jak kongres wiedeilski powołał do życia 
szóstą część Rzeczypospolitej polskiej (z r. 1 j 72), jako konsty- 
tucyjne królestwo pod berłem carów, jako królów polskich. 
Chociaż zeszło 0119 niezadlugo do rzędu prowincyi imperyum 
rosyjskiego, nie przestn lo być tem, czem było dla Ros
-i od 
początku swego istnienia: źródłem dochodów, kultuQ' i łączni- 
kiem z zach9dem. ,y obecnej tak ważllf
j chwili konieczną wy- 
daje się rzeczą zdać sobie sprawę ze stanu społeczeństwa pol- 
skiego w Królestwie w ciągu w
-:;;'1iłe chodzi o dzieje poli- 
tyczne, bo te znane lepiej, lecz o .s_fcisunk

oleczno-ekonomiczne 
.s:A... 
 . 
w ieh stuletnim rozwoju. Staty'

'k
o
tala dokonać takiego 
przeglądu, mianowicie: ludności;'
}q.!.
JNt!t1.tstwa i oświaty Kró- 
lestwa Polskiego. 
;.I"" 


l. Ludność. 


Rozwój łudności w ciągu stulecia przedstawia następujaca 
tablica: 


Rok Obszar Stan Gęsto:ść zaludnienia 
w km.' ludności na 1 km.' 
]H16 124.5:?1 2.717.2
7 22 
lH2!1 4, 1:J7 .6:-34 
lH31 3.762.003 31 

 1H40 127.326 4,488.009 
IH-!;, 4.798.6!)!) 
11'46 4.867.129 :-39 
1 RiO 127.:J42 unO.735 
11',)5 4,673.899 
11;1;0 127.:J3H 4.8-!0.466 39 
181i!) :>.3:16.240 
1870 5.903.391 47 
1875 6,515.153 


l) Artykuły o Króh'stwip, którp ogłos:łl'm w .Czasil" w wrzeSlllU 
r. 1915. ur. 41'9, 492, 494, 496. zostały tu przerobioll(' i w paru mi(.jscach 
sprostowau<>. 


IIPRAWDZDANIE 8111I1. III. 


1
		

/img0004_0001.djvu

			2 


Rok 


Obszar 
w km. I 


123.4-18 


Stan 
ludno';ci 
7.104.864 
7 .6
7 .

ł3 
K2a6.;,62 
9,402.2j3 
11.:112.275 
11.93:'1 :11
 
lH.O;.t\.UUU 


l,PSWIÓĆ zaludnil'nia 
. na l km. 1 

 


1

0 
1

5 
11-<90 
1
!17 
190[. 
1909 
1913 


6a 
76 


122.8-11-\ 
123.321; 


101 (\\ r. l!łlI) 
106 


Z zestawienia tego \\idać, że ludno:5ć wzrastała aż do 
pow
tania listopadowego, poczcm znacznie się zmniejRzyla. Po- 
dobne zjawisko widzimy później: do r. 1
-l6 wzrastała ludno

\ 
poczem nastąpił zno\\ u ubytek. W obu wypadKach przyczyny 
szukać należy w stosunkach politycznych, \\' drugim tah.\e 
w epidemii cholery i klęsce glodu. Od r. lR;):)-IRtiO wzrost 
ludności pochodził głównie z przyrostu l1 
, 1904 
. l!łOH 


19.32:\ 
t>.165 
17 .239 
40.Łn:; 


.... 


Emigracya z Królestwa sezonowa. 


r. 1!104 
do Niemiec 137.701 
. Anwryki 10.453 
. Danii !<1-ł 
. inn
 ch pailstw 11:3 
w 
d,!b Rosyi 4.327 
razem 153.401:\ 


r. 190
 . 
235.074 
12.399 
4.196 
3.226 
8.155 
21;:\.050
		

/img0005_0001.djvu

			3 


.Wedlug stanu z r. 1908 w w
-ehodźctwie sezonowem wzięly 
naj\\ iększy udział gubernie: kaliska (1O
.4;)8), piotrkowska 
':\!ł.0:!-t i ploeka /3-t.2-t!ł), najmniejszy: suwalska (8.151) i sie- 
dlecka I 1.?'1;;) l; W wyehodźeh' ie stalem największy udział wzięły 
guhernie: 10mżYllska (8.904) i suwalska f6.li76), naj m nie,iszy: 
piotrkowska 17-ts;() i kielecka (1.239\, 
Tak zaludnienie bezwzględne, jak i względne (gęstość za- 
ludnienia) nie było rÓwnomierne we wszystkich guberniach 
i, rzecz jasna, zależało od rozwoju gospodarstwa. Najgęśeiej 
zaludnione hył
' w r. 187
 gubernie: warszawska, kaliska 
i piotrkowska. uajrzad?:iej: siedlecka., łomżYl'lska i suwalska; 
z koilcem Zitś llhieg-łego wieku (r. 1897 najgeśdej zaludnione 
hył
. guhernie: piotrkowska, warszawska i kieleeka, naj rzadziej : 
suwalska i siedlecka; w bieżącym wreszcie wieku (r. L913) 
Iłaj

śl'iej zaludnione hyły gubernie: piotrkowska., warszawska 
i kaliska, najrzadziej : suwalska i 10mżYl'lska, Porządek tcn 
ulega zmianie przy zaludnieniu bezwzględnem. \Yedłu
 stanu 
z r. HH3 najwięeej ludnośd liczyły gubernie: warszawska, 
piotrkowska i lubelska, najmniej: łomżYl'lska i suwalska, chociaż 
ohszarem nie najmniejsze. 
\Y porównaniu z Poznailskiem i GalieY
ł tak się przedsta- 
wiało zaludnienie Królestwa Polskiego bezwzględne i względne: 
(
alicV:1 
(z HzpItą kl:akow
ką) 
S,117.COO (w r, 1817) (47) 
4,714.000 (61) 
1>,49i.000 (6!1) 
6,608.000 (84) 
7,041.000 
8,Oi6.000 


HoI. 


Król('!>two Polskie 


Pozuailskie 


1816 
1841' 
1810 


i,7n.000 
4,861.000 
1>,003.000 
8.i51.000 
!I,40i.000 
li,416.000 (w r. 1911) (101) 


(ii) 
(S9) 
(47) 
(65) 


8iO.000 (i8) 
1.364.000 (41) 
1.58i.OOO (" r. 1871) (116) 
1.71>S.000 (61) 
1,848.000 
1,100.000 


(a) 


(10i) 


18!tO 


1
97 
1!
1 


na obsznrze li3.0()(I km.' na obszarze i!I.OOO km." na obszarze 78.1>00 km." 


Podział ludności między wieś i miasto był następujący: 


O"ólna ll<'zha Liczba mie- Stosunek 
HoI. m ie...zkaju."ów szkańców mia.t procento\\ y Liczba mia.t 
w tysią('ach i miasteczek do elllej i mlaste
zek 
w tysiącach ludności 
lH27 40:12 869 21.5 45:\ 
11'58 4.790 1.160 24.2 4f,:1 
189:1 I'.I'O!-ł 2.378 26.9 
I!Iml 11.9:1;:) 3.6fd 30.6 
1913 UW5K 4.117 31.5 473 


Z taheli tej, aezkolwiek znaezne luki mającej, widać 
więk
zv wzrost ludności miejskiej w ostatnich latach dwudziestu, 
1*
		

/img0006_0001.djvu

			4 
niż poprzednio. Wzrost ten idzie w parze z roz\\ ojem wielkiego 
przemysłu fabrycznego. Zestawienie ludno:jci miast przemyslo- 
wych wykazuje to dowodnie. 
Rok 11i27 1
3!:! 1872 l
!JO 1 !ł04 1909 19t:J 
luuno' 
ł.ódż 3 26 ;->0 12;-, iJ29 :\9-1 4;'9 
Sosno" it'c ,II Hl 114 
Częstochow:1 6 9 U 27 GO 70 90 
Lublin 13 16 29 4H i;O 62 72 
Kalisz 12 12 17 20 2H n 61 
B
uzin 2 2 7 9 :-la 46 f>f> 
'Y1oclawpk 4 6 12 20 26 3:ł f>2 
J'abianicp 1 I; x r' 34 :\7 
41'\ 
., 
Piotrkc'", :) 10 17 2-1 :\3 31'S 41 


Już z zesta \\ ienia t
-ch l O-ciu najludniejsz
'ch miast wida':' , 
że w niektór
-ch z nich ludnoś':. nieznacznie się powiększyła 
nawet w okresie największego rozwoju przem
-słu (po r. 18901. 
Dowód w tem, że niżej stał
' i stojq jako ogniHka przemysłu 
w porównaniu do miast par excellence przemysIowych jak 
'Varszawa, Łódź, So
nowiee, f'zęstochowa. 


"-yznanie ludn08ci tak się przedstawiało: 
Rok 11;27 1!'339 1136:1 1870 1H90 1H97 


190;; 


191:\ 


katolic) 3.390.1147 3,687.ł92 3,804.951 ł./;96.956 
:tydzi 317.7114 58!ł.tJ
3 65
.97
 815.«3 
protestulIci 180.450 
prawo_Jawili 
lII&ryawlci 


6,i1ł.50
 
1,13.U68 
445.013 
393.885 


6,98. .467 
1.316.576 
U8.970 


8.IH
.150 
1.1;35.110 
603.419 
ł86.9.J3 


9.846.000 
1.95. .000 
69. .000 
484..0011 
73.000 


'Vieś zamieszki" ali zawsze w ogromnym procencie kato- 
licy, w mniejszym protestanci i prawosławni, \\ najmniej:iz
rm 
żydzi. Ci ostatni skupiali się od poczl!tku po miastach, zrazu 
mniejszych. W r. 1858 bylo żydów w miastach 491.313, na 
wsi 8!-1.613. W r. 1906 żyło: 


na "siaclł 


7 ,018.046 
216.424 
420.94:-ł 
374.806 


klltolików w miastach 
żydów 
protestantów 
prawoslawn.\"ch 


1,626.104. 
1,418.6136, 
182.ł76. 
112.1iJ7. 


Stosunek ten utrz
-mał się do dziś dnia. Jedynie ludno
ć 
ż
'dowska z ogólnej c
Tfr
- około 2 milionów żyje w przeszło 90 0 o 
po miastach, trudniąc się tam handlem i przem
'slelll.
		

/img0007_0001.djvu

			5 


W r. 18:?7 liczyła Warszawa. 30.6
li żydów, dzisiaj przeszło 
:100.000. Tak z koilf'em ubieg-łego wieku, jak i w bieżącym 
najwięcej żydów mieszkalo w gubernia(.h: warszawskiej, łom- 
ŻY1.lskiej i siedleckiej, najmniej \\ kaliskiej i płockiej. 
Procentowy stosunek wyznail hyl następujący: 


Rok 1
27 LH70 11'1;5 HI06 Hll:1 
katolil-y t'-ł.l 79 71)'2 75.4 
ż
.dzi 9 1:1';) 14 14-4 1.",.0 
protl'stmaci , 7 5.3 
prawosla\\ ni J :1.7 
mm.
 awici u-ti 


"'edlug narodow08C'i rnie
zkali w Królestwie obok Polaków, 
Ż
-dzi, Xiemcy, Rusini, Rosyanie Lit\\ ini. 


Rok 1

5 lt\
7 1913 
Polacy 3.421.000 6, 70
1.12:1 !J,-ł2-ł.000 
Ż.nlzi :.1);).877 1,323.:187 1.9-12.000 
Nif'lIIc
' 2-ł:'.:n 7 401 j
7-ł 720 000 
Hn
illi 21 V
2:1 :-135.337 \ 617.000 
Rns
 anit. 7.};01. 103.6:-12 J 
Litwini 210.:.27 310.6:11 3-ł:..OOO 


Pola(.
- i Litwini 0yli pr.m ie wyłącznie katolikami, Ro- 
!-\yanie i przeważnie Ru!-\ini prawosławnymi, :Niemcy ewan;:reli- 
karni. Już z zestawienia procentowego widal.' eofanie się pro- 
eentu katolików, co w ostatnich czasach znalazło też wyraz 
w cofnięciu procentu ludnośl.i polskiej. Gdy bo" iem w r. 18H7 
Polaey stanowili przeszło it° /o , a w r. lH09 przeszło 730/0 
18,7511.UOU), w r. HJI3 już tylko przeszlo 72° o' Przyczyny na.- 
leży szukać w polityce rz	
			

/img0008_0001.djvu

			6 


do pra\\ ie 90°10 (jak np. w gubernii kieleckiej I. .Jedynie" A"U- 
bernii suwalskiej prze" ażał ż
'wiol lite" ski, w guherniach za!'i: 
siedleckiej i lubelskiej mial pe" ne znaczenie ży" ioł ruski. 


II Rolnictwo. 


Obszar Królestwa mial Za\\ sze z natury charakter rolnicz
.. 
PoC'zątkO\\ o do r. 1830 rolnictwo stało bardzo nizko: ż
.ła d1!A"11' 
trad
.c
-a XVIII w.. a przytem znae było je!-zcze ślad
. przej 8". 
politycznych z przed I'. 1816. Chó\\ bydła we dwor7e mial 
tylko pokrywać jego potrzeh
': :;t1!d nawet stał ,,
'żej u \\ łośl'iall. 
Las uważano za glówne źródło dochodu, gospodm'stwo 
le"ne 
b
'ło więc rabunkowe. W latach 1
16-1A21) na zip mię orną prz
.- 
padalo 33.68 % obszaru 4.193.381 ha), na h!ki 6°10 Ui.;)
)IIIHlI. na 
lasy ;J1}OliO ° (3.74:!.
:!:! hal. resztę ohszaru 
1).:!lio ° 13,ili
.:?!:}1I ha 
zajmowały past\\ iska, ogrody. place i nieuż
-tki. \r lata,'h Ht
1I 
do 184u stan nie jest lepszy. Gospodarka dorobkie\\ iI.zów. dlł'i- 
wyd1 zysków, ł"llgi włoś,'iall. nie mogły podnieśe rolnid\\ a, 
Z b
 dła jed
.llie rozwijała si
 hodo\\ la O" iee. Pruduk,.ya zbó
 
nie "iele się podniosla. natomiast kartofli pod woiła się z powodu 
roz\\ oju gorzelnictwa po zastuSO\\ aniu przyrządu Pistoryusza. 
Dopiero w łatach 1
-tU-IK)8 produkcya zbóż wZI.osIa, \\ ida,'. 
też "zmo.loną uprawę r08lin paste" nych. 
\Y zesta" ieniu z poprzednimi okresami taką hyla pro- 
dukl-ya zboża i kartofli w kor,.ach: 


Rok 11"
7 1
;j9 1:--ł/i 1Ł\.-
-9 
żyto 4.4;I
ł.:199 -ł.40-l.ł 71'1 7.210.71-6 9.0:\.-;.1:\7> 
0\\ it-s :u s:j.O:?I; :\.276 ::4. ;;.761).492 ;, 660.;....0 
j
człłlil.ił l.;)OIł.Ol,:? I.I,O-1.1;o-ł 2.:H7,777 3.00:-s.:12U 
JI,,/.,'uica 7,')1.07/\ H27,;,63 . l.tj7:?;.I
 3.00u :\;,0 
ka"lo[lo. K;,11.1'I40 11.:);,:I.
I
ł9 11-S,;,:?ViOO 


Ceny ziemiopłodów i ziemi POdllOSZ1! si
 z 1'0\\ odu niem'o- 
dzajów kartofli w r. 1840 i lł'(4i, głodów w lat1u'h lK,-t-hGi. 
zniesienia da na zhoż<, do \ng.lii I 18-16, i wzrm;tu ognisk przp- 
mysłu. (
d
. w r. 1$31i włóka ziemi (= 3u mor
ó\\ ko
zto\"-łht 
3UO rb., już w r. I81iU do 1Ot)0 rh. W okresie do r. lrC)x wid1
'. 
też \\ iększ1! org-aniza'.yę rolnid\\ a. ROI.zniki gO:::'!Jodarstwa 
krajowego«, wy('hodzl!Ce od l'. 1
-t2 skupiaj" koło siebie zn1lczuy
		

/img0009_0001.djvu

			7 


zastęp rolników, z pośród których wy['hodzi mlc
'atrwa do za- 
łożenia Towarzystwa rolniezego, które powstało w r. 18
8 i było 
przez trzy lata swego istnienia rodzajem ministeryum rolnictwa. 
Zanim jednak zaznaczył się dalszy rozwój rolnictwa, musiało 
ono przebyć w tym jeszcze okresie kryzys gorzelnkzy i hodowli 
owiec. Pierwszy wpłynąl ujemnie na okoli('e uhoższe, bogatsze 
bowiem, żyźniejszą mające rolę, znalazly wyj8cie w cukro- 
wnietwie. Drugi kr
'zys dal się wszędzie we znaki, lecz już 
r. 18:)0 wykazał ogromne polepszenie przez wejście hodowli 
owie(' w stadyum racyonalnej hodowli. Następne lata po r. 18
8 
przyniosły jesz('ze jedno przesilenie w rozwoju rolniptwa: 
uwłaszczenie włościan w l'. 1864 W sposób, który połepszył 
wprawdzic byt włoś<'iaH, ale zniszezyl słabsze majątki, podko- 
pał silniejsze, stworzyl brak robotnika. 
Stąd to w lata"h l
l)6-1880 widzimy wysprzedaż ma- 
jątków, ich parcelaeyę, wycinanie lasów, przy['zem mnóstwo 
wzho
'aca się spekulantów i zjawia się jako nowi właściciele. 
Od r. lt;64-1904 w
'kazuje statystyka przejście 2 milionów 
morg-ów (1,120.000 hal w rę('e wlośeian. Dodajm
T do tego dalsz
r 
zastój w gorzelnictwie, a będziem
- mieli pelny obraz przełomu, 
który przetrwano jeszcze nie najgorzej dzięki wzrostowi cen 
Ha ziemioplody. Wprawdzie już po r. 1883 ceny spadną skut- 
kiem współzawodnil"twa zamorskieg-o, ale "tedy rozwijają się 
już szybko miasta i okoli('e przemysłowe, skutkiem czego zu- 
potrzf'howanie w kraju wielkie, coraz mniej wywozi się, a na- 
wet więcej niż przedtem przywozi. Skutkiem coraz większego 
zapotrzebowania w kraju ziemiopłodów, zwiększała się ieh pro- 
ł dukeya. Nie mało wpł
'nąl na to podział gleby między poszeze- 
góllle kultury, któQT uległ znacznym zmianom. Gdy w r. 1839 
ziemia orna zajmowała 3-1.2UOfo obszaru !4,366.118 ha), łąki 6.510f0 
(828.761 ha), lasy 27'91° 0 (3,
5-1.0-10 ha), a reszta 31.290f0 wy- 
padala na ogrod
', place, pastwiska i nieuż
rtki (
,983.683 ha), 
w r. 189-1 ziemia orna zajmowała już 55.07°10 obszaru (6,798.14
 ha), 
łąki fJ,.580f0 (1,0;:'8.653 ha), lasy 20'570f0 (2,539.363 ha), ogrody 
i place 3.33°/0 (411.29
 ha), pastwiska 7.
70f0 (93-1.7-17 ha), nie- 
uż
.tki 4.88"/0 (liOi.62t' ha). Z tego porównania widać ogromn
' 
przyrost ziemi ornej a ubytek lasów. Roli najwięcej miały gu- 
bernie: kaliska, płocka, \\ arszawska i piotrkowska, najmniej 
łomżyilska, suwalska i siedlecka; łąk było najwięcej w gub.
		

/img0010_0001.djvu

			8 


suwalskiej, najmmeJ w guberniach: kieleckiej i wurszawskiej; 
lasów najwięcej posiadała gub. lubelska, najmniej płocka. Ten 
stan podziału między gubernie pozostał prawie niezmieniony ; 
jedynie w procentowym stosunku poszczególnych kultur zaszły 
zmiany. W roku bowiem 1909 przypadalo na ziemię orną 56.340/0 
obszaru (6,920.721 ha), na łąki 8.01 % (984.G23 ha), na lasy 
18.0:>% (2,217.729 ha), na ogrody i place 3.88°'0 (476.703 ha), 
na pastwiska 6.76 % (829.764 ha), na nieużytki 4.18 % (;)13.726 ha), 
Powodem zmniejszenia się lasów był wywóz drzewa. do Kiemiec 
i Austro-'Vęgier oraz rozwój przemysłu drzewnego. Na roli 
uprawiano w ubiegłym i bieżącym wieku najwięcej ziemniaków, 
potem żyta, buraków cukrowych, owsa, pszenicy, jęczm
nia. 
Pszenicę uprawialy najwięcej gubernie: lubelska, radomska. 
kielecka i plocka. Zestawienie poniższe daje wyobrażenie 
o wzroście produkcyi rolnej skutkiem zwiększenia się intenz
'- 
wności gospodarczej i obszaru roli. 
Rok lH
'O 
:UO.700.000 
70,000.000 
46,000.000 
34,000.000 


kl1rtofll' 
żyto 
buraki cukrowI' 


lti97 
3();J.800.000 
1::\7.WO.000 


pszpnica 
j
czmipil 


16,000.000 


40,:300.000 
30,600.000 
22.300.OUO 


1
1l 
462,400.000 pudow 
14
.OOO.OOO 

9AOO.OOO 
69,fJOO.00łJ 
40.000.OUO 
37 _000.000 


owies 


Gospodarstwa rolne tak w bieżąc
'l1l stuleciu, jak i z koil- 
cem ubiegłego przeważały małe i średnie. Gospodarstw 
włościallskich liczono w r. lk94 w przybliżeniu .
JOO tysięcy 
(w r. 1827 - 280 tysięcy), w r. ) 904 przeszło 9;)0 tysięey 
o powierzchni około 11 milionów morgów na ogólny obszar Kró- 
lestwa okrągło biorąc 22 milionów morgów. Przeeiętna wielkość 
wynosiła 14 morgów. Największe gospodarstwa włośchu'lskie 
były w gubernii suwalskiej, w powiataeh litewskich (przeciętna 
rozległość 30 morgów). PoniżPj 10 morgów bylo najwięl:'ej go. 
spodarstw włościańskich w guberniach: kaliskiej i kieleckiej 
(Phlczowskie). l\Iimo ustawy, załwaniającej włościanom dzielić 
grunta poniżej 6 morgów, rozdrobnienie tej własnośd było 
znaczne. Ogólna wielka własność w r. 1894 wynosiła okolo 
9 milionów, w r. H)f)9 około 8 milionów morg-ów. Najwięcej było 
w tej własnośei gospodarstw o rozległości 1-3 tysięcy morgów: 
największą rozległość miała wielka. wlasność w guberniach: war- 
szawskiej i lubelskiej, najmniejszą w łomżYllskiej i suwalskiej.
		

/img0011_0001.djvu

			9 


W r. 1004 tak się przedstawiał ogólny podział własnoś(.j 
ziemskiej: 


Hok 1904 
r:lil
two 6.0°/0 obszaru 
mia"ta 1.3°/0 
miółsu'czka 2.6° ° 
wil'lka wl:lsno
ć 35.0°/0 
wlasno
l' włości:1ńska 4s.go/ 0 
wla"no"ć drobnej szlacht,\' j.golo 
wlasllo
ć gmin, l.o
ciolów i szkól 0.5% 


(1.300.000 Illr.) 
,300.000 . 
(570.500 . ) 
[7.700.000 .) 
(10.700.000 . ) 
\ l ,200.000 . ) 
(116.500 - ) 


1909- 
;,-go/o 
1.4°1.. 
2'6"10 
;U'ę"lo 
49'0°/0 
6 0"10 
04°/" 


Co się tyczy żywego inwentarza, to o stanie jego poucza 
poniższa tabelka: 
Rok 1869 1f;90 l!IOO 1907 1912 
koni(' ;,
1
_000 1.207.000 U
I
_OOO 1.2s7.000 1.1 U 000 
hnllo ro"'atl' 1.9!17.000 3.01:1.000 
,8
3_000 2.494.000 1,91
.000 
, ., 
nwcp \ I)('z ki,z) 3.744.000 3.755.000 1,467.000 
s\\ inip !12
 000 l,4!I!I.000 1.4m_000 761.000 ?JOl_000 


Z zestawienia tego wi1ać ubytek bydła w bieżąc
-m wieku. 
Większoś{' bydła rogatego, nierogacizny i koni była w posia- 
daniu włośdan. 
Rolnictwo w Królestwie Polskiem !'it/lIo niźej, niż 'V. Ks. 
Poznańskiem: mniej hyło gospodarstw wzorowych, mniejsza 
produkeyjn08ć rolnictwa (nawet niż w (;alic
Ti). Wynika to 
z porównania płonów z 1 ha (1 morga = 0.;)6 ha i ,,- poszcze- 
gółnyC'h dzielniC'adl Polski w latach 1901-1912. Dla przykładu 
podajemy plon w r. ] 912 (w cetnaraeh metrycznych q) l). 


t 


Król('stwo Polskie 
kartoflI' 7H 
ż.\ to 11 
huraki cukl"Ow!' 206 
owies 10 
psz('nica 13 
j<:cl:miPli (i ol'kisz' l;! 


Rolnictwem zajmowało się; 


w Król..
(wi.. w r. IH97 
w I 'OZIWlł"k iI'm l H!);. 
1907 
w G:łlicyi UIUO 


,) 1 })ud = 0.163H q. 


Pozllallskip 
l?J;,H 
lH3 
;\0:;'6 
2
.łi 
2
'0 
2;N 


;,(j-f)"!. ludnnsci 
l;:! 2% 
6;\'-1% 
7(;.1;% 


(;alicya 
101;';, 
1
'3 

l!.1 
1O-
 
I::N 
11.7
		

/img0012_0001.djvu

			10 


III. Przemysł i handel. 


Przemysł w Królestwie do r. 1850 miał charakter ręko- 
	
			

/img0013_0001.djvu

			11 


Z 132 fabryk, założonych do r. 1881), tylko 24 założono 
przed r. 1850, :ł7 między r. 1850-70, a ł"l w latach do r. 1886. 
To też lata między 1850
70, a nawet i dłużej, są czasem 
przejściowym od przemysłu rękodzielniczego do wielkiego prze- 
mp;łu kapitalistycznego i skoncentrowanego. Charakteryzuje 
ten okres upadek rzemiosł i wogóle drobnego przemysłu. Male 
przedsiębiorstwa znikają na korzyść większych, ilość więe 
zakładów przemysIowych maleje, a produkcya się zwiększa. 
Ważną też rolę odegrał w rozwoju przem;ysłu i handlu system 
cel protekcyjnych od r. 1877. 
Podstawą wielkiego przemysiu fabrycznego hyly bOg.lctwD 
kopalniane Królestwa, zwłaszcza węgiel i żelazo. Przemysi wę- 
glowy rozwinąl się po r. 1870. Przyczyniła się do tego ustawa 
górnicza, pozwalająca na wydobywanie węgla na cudzym gruncie 
oraz podniesienie w r. 1877 ela od węgla zagranicznego. Gd
' 
\\ r. 1873 było 13 kopali} węgla (w gubernii piotrkowskiej _ 
Zagłębie Dąbrowskie) i 3:)f>;) robotnikó"
 z produkcyą wartośei 
l miliona rubli, w r. 18\17 było tych kopałil 20 i 13.2
3 robo- 
tJlików z produkcyą wartośei 12 milionów rubli. Do pocz
!tku 
hieżącego wieku iloŚ\:. kopali} nie podniosla się, ałe za to pro- 
dukeya. 
w r. 1"70 
" 1:-;90 
1900 
1!11 :! 


W.HI0"il.t prouukcYH węglił 20.100000 purIó,\ 
1:>0,700 000 
231,GOO.Uoo 
Cl91.;,OO.Ooo 


Tak samo po r. 1870 zaczęła się z rozwojem przemysłu 
żelaznego intenzywna eksploata9'a rudy żelaznej w guhernhwh: 
Jf1domskiej, piotrkowskiej i kieleekiej, a szczególnie w dwóch 
pierwszyeh. W latach ośmdziesiąt
'eh powstaje kilka now
'ch hut 
żelaznych oh ok dawnej huty bankowej: liczba ich nie wzrasta 
zrazu sz;yhko z powodu hraku odpowiednio rozwiniętych komu- 
uikacyi i stąd braku materyalu opałowego. Produkcya rudy 
żchumej, żelaza i stali tak się przedstawiała: 
,y l". 11'70 w.' dob.,.to (;./UO.OOO pud".w rudy żel:lzl1Pj 
Il'!cIu ]:ł,-!UO.OOO 
l!)OO 29,;-'00.000 
1!111 U.700.000 


,V r. IH!I;, wyprodukow;l1Io w }lwIa ch IO.HOO.OOO żplaza 
1900 1.1.100.000 
1911 22.600.UOO 


:>.LlOO.OOO stnli 
!1!ł.HOU.OOO 
i II'U,OUO.OOO
		

/img0014_0001.djvu

			l:! 


Przemysł górnj(.zy uzupelnialy kopalnie rudy cynkowęj 
(/!."almanu I w guberniach kieleckiej i piotrko\\ skiej, ołowiu, siał.ki. 
marmuru, miały jednak i mają podrzędne znaczenie. \Varto:;'ć 
przem
-:,;Iu górnit"zego Królestwa obliezono w r. lR
7 na 50 mi- 
lionów ruhli, a liczhę robotników na 3:ł.3
1
. 


Pierwsze miejsce pośród gałęzi "ielkiego przemysiu fa- 
hrycznego Królestwa zajmowało tkactwo. Siedzibą przemy
łu 
welniane
o by la g-łównie gub. piotrkowska. obok niej kalbka 
i warsza,,"ska. Og-niska: ł_ódź. Tomaszów, Zg'ierz, Ozorków. 


W r. I
,O hylo rlłhQ'k \ttO. rohOlników ł.152 
. l,p.lł-U f)06, 13.013 
. lti
łJ 359, 2;. 'i6
 
IR!'7 6'1. 43_880 


z prodnk.,).. "lłrlo
l'i 3.9 milionuw rb. 
113.9 . 
U-, 
. 
118.5 


Przemysł bawełniany, znaczniej'>zy już po r. 1850, przy1n'ał 
znamiona kapitalisty..zne po r. 1
70 dzięki rozwojowi komuni- 
Kaeyi i podw
-ższeniu da od "yrobów bawełnianych zagranic
... 
Przemysł ten miał siedzibę w tych samych guuerniach, eo weł- 
niany. Centrum tego przemysłu u;yła Łódź, ohok niej Zgierz, 
Pahianice, Ozorkó\\, 
osno\\ iee, Cz
stocho\\ a, Zawiercie. Po 
r. 1870 liezba fahryk spadała, PO\\ iększala się natomi.lst liezha 
robotników i sama produkcya. 


W r. 111,0 lwio rohotllików \\ tym prze m) 
If' 13.605. V.-odnkcya mial.. wartoM 10.2 mil. rb. 
. 1
!'1 84.-182 (w r. 18!
} 93-1 . 


Przem
-sł lniany mial siedzihę w guu. warsza \\ skiej 
i piou'kowskiej, centrum stanowił - Żyrardów pod \Varszawą. 

Iiędzy r. 1
70-97 \\ zrosła wart08ć produkcyi tego przemysłu 
dziesięciokrotnie, t. j. z 1.2 mil. ru. na 11.6 mil. rh. 
Tka..t" o jedwabne nic rozwin
łu się należycie z pO\\ odn 
konieczności sprowadzania materyalu SUrO\H'go z zagranicy 
i konkureneyi cesarstwa rosyjskiego, gdzie przemysł jedwahny 
byl dwa raz
' "iększ
.. Siedzihą tego przemysłu w Królest\\ ie 
była także guhernia piotrkowska i warszawska. 
Przemysł metalowy rozporzl!dzał fabrykami odlewów z że- 
laza, wyrobów ze 
tali i żelaza, fahr
'kami mac.hin, drutu 
i gwoździ. wyrobó\\ z miedzi, bronzu, złota i srebm. Xajwił:l"ej 
roz\\ inął się ten przemysł " guh. warszawskiej (centrum \Yar- 
sza waj, potem piotrkowskiej; inne gubernie odg-rywał
 podrzędną 
rolę " t
.m przemyśle.
		

/img0015_0001.djvu

			13 


W l". 1/'\70 b
.lo lalu..\ k !l7. l.obotnił-ó\\ 3.1
)1 z wm.to8cit! IU"Ouub.c
 i :!-x mil. 1"11. 


. l/'\i,O . 11'1, 7.
)1O 
. l/,\!I;j . :!!:I, 1:1.41j;J 
. 1/'\97 -!!J'-). 2U;ł7 


7.
) 


1.-).:1 . 
721; . 


Z innych g-ał.;zi przem
'słu fabQ'czllego: 
p r z e m y s ł d r z e w n 
'. 


\\ 1". 1/'\71 liczono l!Il tartaki", i 
,47 robotno 7. pl.olluk('
-:! \\ al"to
ci ;111\.000 rb. 
. 1,';/'\0 327 i 1.27 l 2.2 mil. rb. 
. ls97 215! i 3.;jU3 7-9 mil. rb. 


Do przemysłu te{ro należały fRbryki mebli. zaklady sto- 
lar
kie i t. p., a siedzibą hyłn głó" nie gub. piotrko" ska. war- 
szawska, radomska. 


P a p i e r n i (' t w o t w gu b. warszawskiej, piotrkowskiej 
kieleckiej) liczyło: 


W r. 1/'\71 zaklHdó\\ 
)O. robotników 9:>-t z produkc) ą warto.	
			

/img0016_0001.djvu

			14 


W r.1870 bylo eukro"ni 39. robotn. 11.343 z produkc:,y'lo 1,200.000 pudów w....to
ci 8.5 mil. rh. 
. 1880/1. 40, 14.490 ł..-.OOO U'2 . 
. 1897/8. 44, 17 .648 6,400.
 22.4 . 
. 1901 l! . 4!', 16. 'illl ? 86'1 nynarstwo liczylo: 


,V r. H<71 zakład"w 1340, robotników 7.!IO;, z pro(lukcy:! w:lrto
ci h.
 mil. rh. 
11<
0 5ti40. I'U 1 1".1 . 
lt'!13 :36li.. 11<6U 10.4 . 
1897 667. 3:340 . 17.9. 
Gorzelnictwo po kryzysie koło poło\\ y uhiep;łego wieku i pó- 
źniejszym zastoju zaczęlo się podnosić teź po r. lR70. PodczaR 
gdy w r. 1870 \\ artość produkcyi wynosiła 6 mil. rb., w r. 1897 
wzrosła o 10 mil. czyli wynosiła. 16 mil. rb. 
 
Najslilbiej w stosunku do \\ yżej wymienionych działów 
przem
'słu rolniezego, rozwill
lo się piwowarstwo. 
Ugólny ohraz \\ ielkiego przemysłu w latach 1 
7tj-l V 10 
daje niniejsza. tabelka: 


Rnk zakład'-.w robotników \I art ość produkcyi 
przelJlYsł. 
1876 16.:n9 t\;;.61-l 97.3 milionów I'l!. 
1
1"0 !1.606 llKH31 171"4 
1"90 11.074 1ł!U,-.Hj 215.9 
11<9;, 12.!11"7 20;'J.t\27 278'6 . 
1!10:\/ł 13.209 2;.2.126 420'4 
1!1Q;. 10.479 276.747 413.H 
1!11O 1O.!ł;;3 401.000 ł<60.0 


W r. 1912 w
-kazał "ielki przem
'!'ł Królestwa, hez prze- 
myslu rolniczego, górnictwa i hutnictwa przedsi
bior
t" 3.2f)
). 


robotników 302.875. 


Liczha 
pl.z{'dsi
hior
t\1 
261 
5!1!) 
er 
_<> 
11 
226 
462 
:I.u 


Ba\\ plna 
Wełna 
Jed\\ ab 
Len, kOlIOpil', juta 
Innt' falll'.' ki wl"kniste 
Metalmgia 
Prz('my!'ł mineralny 
PI.z('lIIysl nI h'rz<:c.\ 
Papil'r. poligrafia. \ 11'1 
w.noby z paph'rll f 
Prz('my
1 urz('wIlY 3!ł-t 
PrZ('UI\-sl chemiczn\- IW 
PI'Z('III
 si spoż,y\\ cz:v 525 
Inne rodzaje przl' m.nlu 
 
Razt'lli 3.2;.9 


1:!
 


Liczha 
rohotni"'-)\\ 
6H.175 
57.17t; 
2.221 
1.ł.063 
l fi.569 
-tK715 
2:1.0!)5 
7.U12 
10.353 
1:1.352 
7.511 
35.36-1 
:107 
-- 
302.875
		

/img0017_0001.djvu

			15 


Centrami przemysłu były Warsza\\ a i Łódż. Pierwsza li- 
(.zyła " ostatnieh (.za!';ach przeszło 
OU fabryk, druga około 500. 
ProdukcYG roC'zną samej Warszawy oceniaj,! na 100, Łodzi na 
2:>0 milion('I\" rubłi. T
 sam.! rołę przodownic.zą odgTpmły oba 
miasta w handlu. 
Przemysłem zajmo\\ ało się \\ r. 1891 w Królestwie 17'1 O!o
 
handlem t-j.7° to ludnośd, pod(.zas gdy w Poznailskiem przemy- 
słem w r. 1
95 - 2U.,"}°/o, w r. 19UI - :!ll"io/o, handlem zaś 
w ty(.h lilta.eh 7.1° 0 i 7.9 % ludności; \, Galieyi zajęt
'ch hyło 
\, przemY81e w r. HIOó - W.:!%' w handlu -1.0°/0 ludności. 

to<;UIlek Judnośl'i przemysIowej w Królestwie do łudnośpi prze- 
mysłowej w Poznm'lskiem należ
' tJómaezyć słabym rozwojem 
drobne/..w przemysłu w Królestwie. 
Z przeglądu gospodarezego Królest'\ a widać jasno. że 
t;lmtejszy }Jrzem
.sł t'aoQT(.zny rOZ\\ in,!ł się już w ostatntej 
ć\\ ierei ubieg-łego wieku. a w bieżącym wieku przybral ogromne 
rozmiary. Powolny bowiem post£:p rolnietwa, przewaga drobnej 
własnoś('i rołnej o nlałej wydajn08ci z jednej strony, z drugiej 
rozwój tcehniki no" oż
'tnej i ('O za tem idzie, komunik;u'yi I)
 
łatwy kred
.t zagraniczny. ho
a('twa kopałniane KróJest\\ a, 
r
'nki zbytu na wschodzie. otwarte dla Królestwa wobel' wY- 
sokie.h eeł na towar
r puemyslu zaehodnio-europejskiego- 
oto główne przyezyny przcobmżenia się eharakteru gospodar('zego 
Królestwa Polskiego z roJnil.zego na rolniezo-przemyslo\\ y. 


IV. Oświata. 


... Szkoła elementarna (poezątkowa. podstawa mnnaty naro- 
dowej, była najwi
kszą troską spoleczeilstwa polskiego w Kró- 
lestwie przez całe s'tnlecie. W r. 18:!1 było !';zkół elementarn
'eh 
132:! i :
7.6:!:3 uezniów, czyli 1 szkoła elementarna wypadała 
na 27-18, a l w'zeil na 97 micszkailców. PI'zcd samem powsta- 
niem listopado" em lil.zoa tych szkół spadła do 60:), a uczniów 
do 30.513. Po powstaniu przechodzi szkola l'iężki okres dążnośl"i 


') DlugolSć tOfU ko\(.jo\\ Pg'o \\ Kriolp..!\\ it' wynnsila w r.lH/'<1:) - 2.0U'H km. 
1!llI - iU!Ił.O km. 
dri.g szo"o\\ ych i bl'Ukow;m
 ch \\ .'"nosil:. \I r. lt;,4 - ,t
,;)};!16 km. 
191
 - 4.9ł:1.71r; km
		

/img0018_0001.djvu

			16 


rusyfikacyjnych rządu ros
-jskiego. Dopiero Wielopolski podj:!ł 
reformę szkoły w duchu narodowym; wted
T też podnosi się 
szkola elementarna. W r. 1863 bylo szkół rządowyeh tego typu 
1.040 i 6;).075 uczniów, a zastał Wielopolski tych szkół 6-t
 
i 35.47 l uczniów (18I:H). Po powstaniu stYt'zniowem nastala 
znowu rusyfika('ya " calej pełni, zapoczątkowana przez 'Vittego. 
Kontynuuje ją Apuchtin (18.
) -18m), niszcząc szkołę polską, 
począwszy od jej podstawy t. j. szkoły elementarnej. W r. lR"i-l 
było szkól elementarnych rządowych i prpnltnYl'h prawie 3.300, 
w l'. 1894 - 3..-)00, w l'. 1900 - 3.714 i 24Ii.:ł96 uezniów cz
'li 
l szkola elementarna na 2.692, a l uczeil na 40 mieszkałiców. 
W r. 1911 liczylo Królestwo szkół elementarnych 3.352 (bez 
gub. kiele('kiej) i i82.'j;
5 w'zniów (łącznie z gub. kielecką) 
z
'li 
l uczeil wypadał na -1-1 mieszkailCów. Liczba wszystkich szkół 
Królestwa wynosiła wtedy 6.776, a U('zniów 475.10;) cz
'li 
l szkola wypadała na l.RU, a l uf"zeń na 26 mieszkańców. 
(N a szkoly średnie ogólno - kształeące (gimnazya, progimnazya, 
instytuty, licea, szkol
' realne) wypada zakladów 62 i 20.3-1-;) 
uczniów). 
Przykre nad wyraz byly dzieje najwyższej uczelni pol- 
skiej w Królestwie - uniwersytetu warszawskiego. Zamknięty 
po powstaniu listopadowem, ożyl za sprawą 'Vielopolskiego 
w t. zw. Szkole głównej w r. 1862. Kilka lat przedtem (w r. 185'j) 
otwarta akademia medyko-chirurgiczna zastępowala uniwersy- 
tet, skupiając koło siebie mlodzież. Po powstaniu styczniowem 
została 
zkoła glówna zamieniona w r. 1869 na uniwersytet 
rosyjski. 
Najlepszym wyrazem stanu oświaty w Królestwie jest 
procent analfabetów, który jeszcze w roku 1897 wynosił 69.5°'°' 
podczas gdy w Galicyi wynosił wtedy 58.]%. Od tego czasu 
nie wiele zmniejszył się pro(.ent analfabetów w Królestwie 
i jeszcze w r. 1913 przenosił 60°/0. 'Yedług narodowoś..i najmniej 
analfabetów spotyka się u Litwinów, natomiast ludzi z wyższem 
wykszta1eeniem najwięcej dostarczają Polacy. 


Zakończenie. 


Królestwo Polskie naZ\HtnO »Polską Belgią«; rozwój i stan 
gospodarstwa usprawiedliwia w zupełności to miano. Nie była
		

/img0019_0001.djvu

			17 


to jednak zasługa rządu rosyjskiego, który, mimo obfitych do- 
chodów z Królestwa, zachowywał się biernie wobec jego roz- 
woju gospodarczego, albo nawet nieprzyjaźnie. 'Vystarczy wy- 
mienić rządy Hurki (1883-1894), który zabronił Polakom za- 
wiązywać spólki akcyjne, wskutek czego wielki przemysl dostał 
się w znacznej mierze w ręce obcych towarzystw; albo ten- 
denc'yę rZ1!du rosyjskiego w ostatnich latach przed wybuchelll 
wojny światowej w kierunku forytowania przemysiu rdzennie 
rosyjskiego. 
Nie stanęla na równi z poziomem gospodarczym oświata 
i w tem leżało cale zło, któreg-o winę ponosi w całości rząd 
rosyjski. Uważając bo" iem oświecenie szerszych warstw społe- 
cZełistwa polskiego za niebezpieczne dla pmistwa, nie tylko 
nie dbał o oświatę, ale ją wprost tłumił. Klasycznych przykła- 
dów dostarcza pięciolecie 1907-1912, w ciągu którego rząd 
rosyjski, poparty przez nacyonalistów rosyjskich, zamknął sze- 
reg instytucyi oś\\iatowych, pośród nich bardzo zasłużoną okolo 
krzewienia oświaty w Królestwie "Polską l\Iacierz Szkolną«, 
po póltorarocznem zaledwie istnieniu i przeprowadził szereg 
ograniczeli i represyi w odniesieniu do języka polskiego w szko- 
łach prywatnych polskich. 


Dr. Władysław BO{JatY1tski. 


't 


!PRAWOZ"AHIE GIIIN. III 


2
		

/img0020_0001.djvu

			CZĘŚĆ URZĘDOWA. 
 
I. SKŁAD GRONA NAUCZYCIELSKIEGO 


w roku szkolnym 1915 16. 


s o ł t Y s i k T o m a s z, c. k. radca rządu i dyrektor w VI ran- 
dze, kawaler orderu Zelaznej Korony III. klasy, członek 
c. k. Rady szkolnej krajowej i okręgowej, inspektor kra- 
jowy pry"'. szkól średnich w Krakowie, honorowy czlonek 
Towarz. N. Sz. 'V. 
B a l i e k i A n t o n i, nauczyciel c. k. gimnazyum w Tarnopolu, 
przydzielony do słuźby w tutejszym zakładzie, uczył ję- 
zyka polskiego przez caly rok szkolny w kl. VI b s , VII b s , 
od 12 IX w kI. I b s , II a 4 , IV s , od 13 IX do koilca roku 
szkolnego w III as b s , V b s (tyg. godz. 15, do 13/IX tyg. 
godz. 16); od 1 'IV był gosp. kłasy VII b. 
B o g a t y ń s k i W ł a d y s ł a w, dr. fil., c. k. profesor szkoły 
reałnej w Wieliczce, przydzielony do służby w tutejszym 
zakładzie, uczył przez cały rok szkolny hist. i geogr. 
w kl. I a 4 , II a 4 , III a 4 , od 13 IX do końca roku szkolnego 
hist. i geogr. w kl. IVb 4 , od 12/X do końca półrocza geogr. 
w kl. VI b 2 , a od 12, X do końca roku szkolnego historyi 
" kl. VI b 2 / 4 (tygodniowo godzin do 12/IX - 17, do 
U/X - 18, przez resztę roku szkol. 20); do dn. 12jIX był 
gospodarzem kI. I a. 
C z e c h o w s k i D Y m i t r, c. k. radca szkolny i profe
or w VII r., 
zawiadowca gabinetu archeologicznego, uczył przez cały
		

/img0021_0001.djvu

			- 'l
 


rok szkolny j
z
'ka laeińskiego w kI. YII ar;, do 12 IX jęz. 
lae. w kI. IV b 6 i greckiego w kl. VII a ł , a od 13 IX do 
koilt,a, roku szkolnego jęz. łać. i grec. w kI., VIII br;+r;; 
(tygodniowo godzin 15); do dnia 12 IX był gospodarzem 
kI. YII a, a od 13 IX do koilca roku szkolnego gospodarzem 
kl. nIl b. 
D a w i d o w s k i Kar o l, dr. fil. profesor, za \\ iadowca biblioteki 
nauezycielskiej i niemieckiej biblioteki dla uczniów, uczył 
przez caly rok szkolny języka niemieckiego w kl. VII a ł , 
do du. 12 IX jęz. niem. w kl. III a ł b ł i VII b ł , psychol. 
w kl. VIII 2 , od 13 IX do 12 X psychol. w kI. VIII al b l , 
od 13 IX do kOlka. roku szkolnego jęz. niem. w kI. II a ł , 
VIII a 4 , od l:? X do kOlka roku szk. jęz. niem. w kI. IV bł. 
Prócz tego kierował nauką musztry i ćwiczeń fizycznych 
w kl. Y-VIII (razem t
'godn. godzin do 12 IX 18, a od 
. 13 IX do kotwa roku szk. tyg. g. Hi). 

'u c' h s F r a n c i s z e k, dr. fil., profesor, zawiadowca gabinetu 
geograficznego ucz
'ł do 12/IX hist. w kI. V ł , VII b ł , hist. 
i geogr. w kl. VI a ł , od 13 IX do koiwa roku szkol. hi st. 
i geogr. w kI. IVa 4 , y ał+
, YI at+
, VII a ł , a od 12 X 
do koilca roku szkolne
w geogr. w kl. I CI' Razem tygodn. 
godzin: do 12 IX 12 do 12 X 16, przez resztę roku szkol- 
nego 1
. 
F u r m a n k i e w i c z A l e k s a n d e r, profesor w VIII r., zawia- 
dowca biblioteki dla ubogich uczniów, uczył języka łaciń- 
skiego w kl. IVa 6 , języka greckiego w kI. III ar;, YI ar;; 
(tyg. godz. 16"1: był gospodarzf'm kI. VI a,. 
.1\ m róg i e w i c z R o m.1 n, dr. fil., profesor w YIII. r., uczył do 
dn. 12 IX ma tematy ki w kI. YII as, VIII 117 fizyki w kI. 
VII a 4 b ł , YnI s , logiki w kI. YIIa l bu od 13/IX-ll,X 
matem. w kI. VII b s , VIII a 2 b l , fizyki w kI. VIII as b s , 
log. w kl. YII al b l , od 12 X do końca roku szk. matem. 
w kl. YI b s , VII b s , YIII a 2 b 21 prop. filoz. w kl. nI al bu 
VIII al! b 2 ; Ity
. godz. do ]2 IX - 18, od 13,IX-ll X 15, 
od 12 X do kOtlCa roku szk. 16). 
K l e c z k o w s ki )1 a r 
T a n, dr. fil., c. k. profesor, pełnił do 
dnia 11 X 1015 służbę wojskową, a od 12/X do końca 
roku szkol. uczyl jęz
'ka niemieekiego w kI. I ar;, III b 4 , 
\T b 4 , \TII b 4 , (tygodn. godz. 17). Byl gosp. kI. I a. (od U:X).
		

/img0022_0001.djvu

			- 20 - 


K ról I g n a c y, profesor w 'TIII r., Ztl\\ iadowca gabinetu przy- 
rodniczego, ut'zyl do 1
 IX matem. w kl. I as. VI as ba, 
'
II bs, historyi naturalnej " kI. I a,. 'TJ a, b t , od 13 IX 
do 11 X hist. nato w kI. I a, b t . Ił at b t , Va s bs, '.1 al b l , 
a od 12 X do końca r. szk. matem. w kl. I c s , hist. natur. 
w kI. I bil Cli' II at b I' 'T b s , "I a, bil, (tygodniowo g-odz. do 
11 X - 1
, pl'zez resztę r. szk. HII. 
L e ś n o d o r s k i G u s t a \\, profesor w 'TUI r., pełnił przez caly 
rok szkoln
. służbę "ojskową. 
Ł e p k i B o h d a n, naul'zyeiel. 
?II a z a n o w s k i A n t o n i, c. k. radca szkolny i profesor w VII r., 

a\\ iado\\ ca . polskiej bi?liotTeki u
zniów, uczyl do 12
: 
Jęz
'ka polskIego w kI. 
 s, \ I as, 'II as, VIII ł' a od 13 ix 
do koi1ca roku szk. jęz. pol. w kl. \r as, VII as, VIII a ł b ł : 
(tyg. godz. do 12 IX - 13, przez resztę w r. szk. 14). 
?II i s s o n a K a z i III i e r z, c. k. profesor w VIII r. c. k. gimn. 
w .Jarosławiu, był prz
.dzielony, do służb
. w tutejszym za- 
kładzie do 12 IX 1915 i uczył j. niem, w kl. II a ł , a jęz. 
łac., grecko i niem. w kl. IV 6 +ł+ł: (tyg. godz. 11'). Był przez 
ten czas gosp. kI. 1\'. 

I fi II e r F r y d e ryk, c. k. profesor \\ VIII randze c. k. gimn. 
w Dęhicy, hył prz
.dzielon
. do służby w tutejszym zakła- 
dzie od 13/1X-ll X 1915 i ucz
'ł w tym czasie jęz. niem. 
w kI. I a li , III 1t V b ł , VII b ł : (tyg. godz. 17,. Był też go- 
spodarzem kl. I a. 
O r z e c h J ó z e f, nauczyciel c. k. gimn. w l\1ielcu, przydzielony 
do służby w tut. zakladzie od 11 X 1915. uczył jęz. niem. 
w kI. II h ł , jęz. łac. i grec. w kl. IV b Hł : (tyg. godz. 14). 
Był gospodarzem kI. IV b. 
P a w l i k o w s kiJ a n, dr. fil., profesor w VII r., ucz
.ł języka 
łaciń
kiego w kl. YI b 6 , greckiego w kI. 'TaliI VI bil (tygo- 
dniowo godzin 16); był gospodarzem kl. VI b. 
P i w k o S t a n i s ł a \\, c. k. profesor c. k. gimn. " Brodach, 
przydzielony do służb
. w tutejszym zakladzie w czasie do 
11 X, uczył do 12 IX hi st. i geogr. w kl. VI b tH , hist. " kI. 
VII a ł , YIII s. do 11 X hist. w kl. VI bt, VII b ł , VIII bs, 
geogr. w kl. VI bil (tyg. godz. 11). 
Pytel Franciszek, c. k. profesor c. k. gimn. w Drohoby- 
czu, przydzielon
. do slużby w tutej
zym zakładzie w cza-
		

/img0023_0001.djvu

			- 21 - 


sie od 12 X do końca r. szk. uezył hist. w kl. II h 2 , VII b" 
geogr. w kl. II b 2 (tyg. godz. 8). 
Ks. :.; i u d a A n t o n i, katecheta, udzielał nauki relig-ii rzymsko- 
katol. " kI. IIIb l , IV 8.z b 2 , Va l b,';< J, VI tl2 b J i mie\\ al l egz. 
(tyg. godz. 20). 

 k i m i n a S t a n i s l a w, profesor, uczył języka łacii1skiego 
w kl. III
, VIII a ll **) tygodn. godzin 16); był gospoda- 
rzem kl. VITI a. 
S ł u ż e w sk i Włod z i mier z, profesor w VII r., uczył do 12/IX 
języka łacii1skiego w kI. V 6, VII bil, jęz. greckiego w kI. 
VII b" od 13/IX do 21 III jęz. łac. w kl. I V
, VII bil, 
a od 13 I'{ do końca r. szk. jęz, gl'eck. " kl. \lI b J (ty
. 
godz. do 21 III - I
), przez resztę r. szk. 4); Do 21 III był 
gospodarzem kI. VII b. 
S t a c h .J a n, nauczyciel, pełnił do dn. 11 X służbę wojskową, 
od 11 X ucz
'ł matem. w kl. I as, III as, hist. nat. w kI. I
, 
V fis, fizyki w kI. IV ll" VIII as b s (t
-godn. godz. 19 J. Od 
11 X był gosp. kI. [II a. 
S t a c h Kar o l, profesor w VIII r., uczył do 12 IX języka 
łaeitiskiego w kI. I a 6 , II b 6 , jęz. pol. w kl. II h,. od 13 IX 
do końca r. szk. jęz. łac. " kI. I
, greekipgo " kI. \-11 a, 
(t
.godn. godz. do 12 IX 16, przez resztę r. szk. 10). Do 
dn. 12 IX był gosp. kI. II b. 
S z a f l a r s kiJ ó z e f, profesor, uczył do 12 IX języka niemiec- 
kiego w kI. II b" V" \l a, b" \?III" od 13 IX do końca 
r. szk. j. niem. w kl. I bil, VI a, b" VIII b, (t
'godn. godz. 
do 12 IX - 20, przez resztę r. szk. 17). Do 12 IX był go- 
. spodarzem kI. V b. 
::, z p u n a r Fe Ii k s, c. k. profesor. uczył geogr. w kI. I b " II b 2 , 
III b, IV J ; od 13 IX do końca roku szk. hist. " kI. I hl, 
III h 2 , V hi, VIII as, geogr. w I b 2 , III b 2 , V b
, prócz tego 
od 11 X do końca r. szk. historyi w kl. I Cj, VIII b s , 
a w cza"ie od 13 IX do 11 X geogl'. w kl. II h 2 , (tyg. 
godz. do 12 IX - 14, do 11 X - 17, od 11 X do koiwfi 
r. szk. 20). 
S z war (' S t a n i s l a w, c. k. profesor, uezyl rysunków obow. 


>-\ Ho 1
 IX w kI. I,"to \.
. 
**1 Do 12 IX w kI. \"I lI.
		

/img0024_0001.djvu

			2:! - 


we wsz
.stkich klasach gimn. niższego, oraz rys. lladob. 
dla uczniów gimll. wyższego \\ 3 oddziałach, prócz tego 
do 12. IX kaligr. w kl. I aJ b J . Tyg. godz. do 11 X - 2:!, 
przez resztę r. szk. 2-1. 
T o k a I' s k i 
I a r 
. a n, dl'. med., naU('z
.ciel gimnastyki l lIlSp. 
nauki gimn. " szkołach średn. Galic
'i zach. i na Sląsku 
(z jęz. wykł. pol.). 
T u r o w s k i S t a n i s ł a w, c. k. profesor, pełnił służbę woj- 
skową, prócz tego w charakterze c. i k. porucznika w rez. 
prowadził naukę musztry wojsk. dla młodzież
. wyższego 
gimn. w 8 godz. tyg. 
B o r s z e w s k i A d a m. egz. zast. naucz., pełnił do 11/ X służ'... 
wójskową, od 11, X do 21 III uczył kz. pol. w kI. 1\" b s , 
od 11 X do koilca l'. szkol. jęz. łac., pol. i niem. " kl. 
I Co+Hł' a od 21 III do kOl1ca r. szkol. j. łac. w kl. VII h6' 
tyg. godz. do 21 III - 17, przez resztę r. szk. - 20. 
Był od ll/X gosp. kl. I c. 
B I' a b l e c F r a n c i s z e k, egz. zast. naucz., uczyl od 13 IX 
do 11 X mat. w kl. VI b s , od 13 IX do koill:a r. szk. mat. 
w kI. Yas, YIa s , YIIa s , fiz. w kI. YIIałb ł . prócz teg'o 
od 11 X do koi1ca r. szk. mat. w kI. li hs. tyg: godz. do 
11 X 20, przez resztę r. szk. 23. Był od 11 X gosp. 
kl. \"II a. 
C h w i s t e k L e o n, dr. fil.. egz. zast. naucz., pełnił służbę 
wojsk. w Leg. pol. 
Dzięgiel 1Yładysław, egz. zast. naucz., uczył od 13 IX 
do kOl'lca r. szk. jęz. łac. w kl. II a 6 , grecko w kI. IVa ł , 
pol. w kI. li a4" od 13 IX do :!1 III jęz. pol. w kI. IV as, 
a od 21 III do koi1ca r. szk. j. łac. w kI. I\T 
1.e. Tyg. 
odz. 
do 21 III - 17, przez resztę r. szk. 211. Był gosp. kl. II a. 
F i g n a J ó z e f, zast. naucz., pełnił służbę wohkową. 
Lederer Józef, zast. naucz., 'uczył od 13 IX do 11 X jęz. 
niem. " kl. I\Y bu od 13 IX do kOllca r. szk. jęz. pol. 
w kl. V13 s , jęz. niem. w kl. III 3 ł , IYa" Y 	
			

/img0025_0001.djvu

			23 - 


w II. półroczu reI. rzym.-kat. w kI. I a 2 b" CI' II al b l , III a 2 
i miewał jedną egzortę I. Tyg. godz. 14. 
O ś w i e C i m s k i B r o n i s ł a w, zast. naucz., uczył w czasie od 
13/IX do l1/X matem. w kI. las b s , III as b s , V b Sl fiz. 
w kl. III 8,z b 2 ; t
-g. godz. 19. Był w tym czasie gosp. kl. III a. 
R a f a c z J ó z e f, dr. fil., egz. za st. naucz., pełnił służbę wojsk. 
R o s e n m a n n D a w i d, dr. fil., egz. zast. naucz., uczył reI. 
mojżesz. we wszystko klasach, tyg. godz. 8. 
Ks. y a Ił R o y R u d o l f, zast. katech., uczył do 12 IX religii 
rzym.- kat. w kI. I al b l , nI a lh VIII», od 12, IX do 31 fi w kI. 
I a 2 b l , II al b 2 , III8,z, \TIII al hl, a od 11 X do 31, I reI. 
w kl. I c 2 , tyg. godz. do 12 IX 14, do 11 X 16, do 31 I 18: 
w II. półroczu uczył reI. rzym.-kat. w kl. vln al b l , tyg. 
godz. 4- 
R o Z m a r y n o w i c z M i e c z y s ł a \v, egz. zast. naucz., uczył 
przez cały rok szkolny jęz. łac. w kI. I b 6 , do II/IX jęz. 
niem. w kI. [ali bil, od 13 IX do końca roku 
zk. jęz. łac. 
i grecko w kl. \T b6+5' tyg. godz. 16, później 17. Był gosp. 
kI. I b d6 12/IX, a Y b przez resztę r. szk. 
S z y:> Z k a l\I i c h a ł. za
t. naucz., ucz
-ł od 13 IX do koi1ca 
r. szk. j. łac. w kI. II b 6 , pol. w kI. I as b s , II b., prócz tego 
od 21 HI do koi1ca r. szk. j. pol. w kl. IV h. Tyg. godz. 
do 21,111 - 16. potem HJ. n
-ł gosp. kI. Uh (od 13 ' 1X). 
T Y r a n k i e w i c z ,,- i n c e n t y, egz. zast. naucz. gimnastyki, 
uczył gimn. w klasach uiższych, tyg. godz. 18. 
\\T e r n e r Jer z y, Pgz. zast. naucz., ucz
Tl do 12 IX jęz. łac. 
w kl. II Re, grec. w kI. III b;;, pol. w kI. ID as ba; od 131 IX 
't- do końca r. szk. j. łac. w kl. III b 6 , Va 6 , grecko w kI. fi b 5 , 
tyg. godz. 17. Był gosp. kl. III b. 
\Y i a t r \Y i l h e l m, egz. zast. naucz., uczył do 1211X matem. 
w kl. III as ba, IV s , V s , fiz. w kl. III al b 2 , rv s , od 13,IX 
do 11, X matem. w kl. II as b s , IV as b s , fiz. w kl. IV as b s , 
kalig. w kI. I al b l , od 11 X mat. w kl. I ba, II a ś , III b s , 
IV as ba, fiz. w kl. III a 2 , IV as b s . Tyg. godz. do .12 IX - 19, 
do 11 X 20, od 11 X - 23. B
Tl gosp. kl. III a (do 12:IX), 
potem kI. IV R. 
\Y i e r d a k S z y m o n, egz. zast. naucz.. uczył do 12 IX matem. 
\\" kl. I bs. II as b s , hist. natur. w kl. I b 2 , II a 2 b 2 , V s , tyg 
godz. 18. Był gosp. kI. II a. .
		

/img0026_0001.djvu

			- 24: - 


Służba szkolna. 


Kur z a w a 1\1 a rek, sługa szkolny. 
B a r a n o w s k i T o m a s z, pomocnik sługi szkolnego. 
B r a c h o w s kiJ a n, » » » 
.J a roń S z c z e p a n, " " " 


Zmiany w gronie nauczycieiskiem 
w r. szk. 1915 16. 


Karol 
 t a c h otrzymał zniżkę godzin do 10 (rozp. 31'XIlI 
1915. L. Hi692). 
Bronisław O ś w i e (' i m s k i przeniesiony do, tutejszego zakładu 
(rozp. 11 IX HH::>. L. 19791). 
Franciszek P
' t e l przydzielon
T do tutej. zakładu (rozp. 22!IX 
UH 5. L. 20611). 
Przeniesieni do tutejszego zakładu F r a n c i s z e k B r a b l e c 
(rozp. Hi IX 191::>. L. 20301), )Iichal S z y 8 Z k a (16/IX 
1915. L. 2024:9), WładysIa" Dzięgiel (16 IX J915. 
L. 20250). 
Przeniesieni z tutejszego zakładu: T a d e u s z W a ś k o w s k i 
do c. k. I. szk. real. w Krakowie (2i/lX 1915. L. 21343), 
Bronisław O ś w i e c i m s k i do e. k. gimn. IV. (reałnego) 
w Krakowie (30/X 191::>. L. 23292., Dr. Edmund B u- 
l a n d a do c. k. ginm. św. Jacka (i n Hł16. L. 110i 
i 15/11 1916. L. 74). 
Przydzielony do n. szk. real. w Krakowie Fryderyk 31 li l ł e r 
(23 X 1915. L. 21587). 
Dr. 
Iaryan T o kar 8 k i otrzymal IX kI. rangi (20/IX HJ15. 
L. 11161) i objął funkc
'e inspektora p-inmRstyki w zach. 
Galicyi i w polskich szkołach na 
ląsku (30, X 1915. 
L. 22414:). 
Rozp. z dn. 21 XII 1915. L. 2
8łH otrzymał Dr. :Maryan To- 
k a r s k i urlop, a naukę gimnastyki objął Wincent
. T y- 
r a n k i e w i c z. 
Zatwierdzenie w zawodzie nauczycielskim otrzymali Feliks 
Szpunar (7 II 1916. L. 1765) i Dr. )IaQ"all Kleczkow- 
s k i (10 IV 1916. L. 7613).
		

/img0027_0001.djvu

			- 25 - 


Włodzimierz::; ł u ż e w s k i otrzyma) VII. klasę rangi t26JI HH6. 
L. 1). 
Ks. Dr. Bogdan N i e m c z e w s k i mianowany zast. katechety 
w tut. zakladzie (9/II 1916. L. 1770). 
I::\tanislaw P i w k o otrzyma) urlop do kOlica roku szkolnego 
(30 X 1915. L. 24227). 
Włodzimierz S ł u ż e w s k i otrzymal ,l-ty dodatek pięcioletni 
(HJ/XII 1915. L. 28168).
		

/img0028_0001.djvu

			II. Wykaz dzieł przeczytanych. 


a) W języku polskim.  


Klasa V. S ł o w a c ki: Jan Bielecki, Uj ciec zadżUlnion
.ch. 

ienkiewicz: Potop. Pan Wołodyjo\\ski. 
Ioliere: 
:\Iizantrop. .F r e d r o: Zemsta. 
lub
' paniel1skie. Kor z e- 
n i o w s k i: Żydzi. 
 z e k s P i r: .Juliusz Cezar, Makbet 
Kor z e n i o w s k i: Karpac('
- górale. 
Klasa VI. K o c h:ł n o w s k i: Zg'oda. Satyr, Odprawa posló\\, 
Tren
'. Psalmy (wybór). 
 kar g a: Kazania sejmowe. S z 
'- 
m o n o w i c z: Sielanki: ŻellCY, Kosiarze, Zalotnicy, Pomar- 
lica. P o t o c k i: "Tojna choeimska. N a r u s z e w i (' z: 
a- 
tyry. Kra s i c k i: Myszeis. l\Ionaehomachia. Antymonacho- 
machia; DoświadczYII:.ki I. [r. N i e m c e" i c z: Po" r6t 
posła, Jan z Tęcz
.na. F e l i li s k i: Barbara Radzi" iłłówna 
Cza. rt o ryski: Bard polski. M o r a w s k i: Listy do klassy- 
ków i romantyków. B l' o d z i 11 S k i: Wiesław. PróC'z tego 
domowa lektura: 
 i e n k i e w i c z a: Trylog-ia. P a s e k: 
Pamiętniki. L o z i 11 S k i: Prawem i lewem. )[ o l' a w s ki: 
DworzeC' mojego dziadka. 
Klasa VII. )1 i c k i e" i c z: Konrad Wallenrod. Dziady. Ksi

'i 
Narodu i pielgrzymst\\ a. S ł o w a c ki: Kordyan. Anhelli, 
Ballad
.na, Lilla \Yeneda, Beniowski, Ksiądz 
Iarek, Król 
Dueh. Kra s i ń s k i: Iryd
-on, Nieboska komedya. B
. r o n: 
KorslU'z. 1\[ a l c z e w s k i: Mar
.a. (j o s z c z
. II S k i: Zamek 
kaniowski, Król zamez
-ska. F l' e d r o: Jowialski, Doży" 0- 
cie, Pan Benet, Pan Geldhab. 
Klasa \TIU. Kor z e n i o w s k i: Kollokac
-a. W y s P i a 11 s k 
\Y arsza wianka.
		

/img0029_0001.djvu

			- 27 - 


b) W języku łaci
skim. 
Klasa III. C o r. N e p o s: 
Iiltiades, Themistocles, Aristides, Epa- 
minondas, Pelopidas. C u r t i u s R u f u s: Dzieje Aleksan- 
dra W. cz. 1. 2. 5. 
Klasa IV. C a e s a r: ComDlentarii de bello GalIico. I (1-29), 
IV (18-36), V (12-23), VI (9-28), ,TlI (36-41). 
Klasa V. O v i d i u s: 1\Ietam. 1. 2. 3. 5. 6. 13. 18. 20. Fasti 
3. 5. 6. Tristia 3. 6. Tibullus 3. L i \' i u s: Ab urbe condita 
I (I-W), XXI 11-19, 32-38). 
Klasa VI. S a II u s t i u s: Bellum Jugurthillum. Ve r g i l i u s: 
Aeneis I. Ec10ga I., C i c e r o: In Catilinam Ol'. 1. 
Klasa VII: C i c e r o: In Catilillam IV, Tuscul. disput. (wyjątki). 
Ve r g i l i u s: Aelleis II, VI. 
Klasa VIII: H o r a t i u s: Carmina I. 1. 3. 4. 8. 10. 14. 21. 22. 
24. 31. 37. n. 3. 7. 10. 13. 14. 16. 17. 18. 20. III. 1. 9. 
13. 30. IV. 3. 7., Epod. 2. 7., Sat. I. 1. 6.9. Epist. I. 2. T a- 
c i t u s: Annales I. 1 - li), II. 41 - 43, ::>3 - 5i), 69 - 83, 
III. 1-7, IV. 1-9,34-3;),37-42, i)7-59, XIV. 51-56, 
XV. 38-4i), 60-(ji). 


c) W języku greckim. 
Klasa V. K s e n o f o Ił t: Allab. 1. 5. 6. 7. R Cyrop. 6. Pamiętn.3. 
Homera Iliada: I. III (1-li)O). 
Klasa VI. H o Dl e r a Iliada: II. IV. VI. XYI. XXI. XXII. H e- 
rodot: VII. 
Klasa VII. II o m e r: Od -s". I. (1-
I), V. n. YII. XIII. D e- 

 mostenes: Ulint. I. Plato: Apol. (1-20). 
Klasa VIII. P l a t o: Apologia 20-33, Fedon. S o f o k l e s: Król 
Ed
'p. 


d) W języku niemieckim. 
Klasa VI. G o e t h e: Hermann und Dorothea. S c h i II e r: J ung- 
frau v. Orleans. 
Klasa VII. G o e t h e: Tasso. 
Klasa VIII. G o e t h e: Faust. ::; c h i II e r: W. Tell, Walleustein. 

 h a k es p e are: Hamlet.
		

/img0030_0001.djvu

			III. 


T ematy wypracowań piśmiennych.  


A) W języku polskim. 
Klasa Va. 1. Bal II :-;ieniawskiego. ubrazek podlug poematu: 
"Jan Bielecki« - (szk.). 2. Krypty Wawelskie -. (dom.). 
3. Niedola Araba a Bonnivarda. Porównanie - (dom.). 
4. Główne postacie obrazu Matejki p. t. "Kazanie Skargi« - 
(szk.). 5. Za co mamy kochać ojczyznę. l\Iowa - (szk.). 
6. Czego nas uczy rola Kmicica i jego walka wewn«;,trzna - 
(dom.). 7. Tok myśli przedmowy do "Pana Tadeusza« - 
(dom.). 8. Kassyusz a Brutus. Próba rharakterystyki. Na 
podstawie dramatu 
zekspira - (dom.). 
). Aron z »Ż
'dów... 
a Jankiel z "Pana Tadeusza« - (szk.). 10. l\l	
			

/img0031_0001.djvu

			29 


Klasa '\'1 a. 1. Kłamca a zlodziej, dwa pokrewne typy -(dom.). 
2. Charakter polskiej poezyi średniowiec.znej - (szk.). 
3. a) Jak Rej pojmuje szczęście i jaki rodzaj życia zaleca. 
b) Uzasadnić zdanie Reja: 
»Bom jam też prosty Polak, nigdzie nie jeżdżając, 
Tum się pasł na dziedzinie, jako lesie zając, 
Z granicy polskiej mile nigdziem nie wyjechał, 
Le<'z co wiedzieć przystoi przedsiem nie zaniechał«. 


\- 


ej Wieś u Rej'l - (szk.). 4. a) Którzy pisarze i w jaki 
sposób nawolywali do naprawy Rzeczypospolitej w XVI. 
wieku? bj Czy słusznie powiedział o sohie Koehanowski: 
"I wdarlf'm się na skalę pięknej Kalliop)-, 
Gdzie dotychczas nie było śladu polskiej stopy«. 
ej W dzieil zaduszn
- na ('mentarzu - (dom.). 5. a) l\Iyśli 
i uczueia, zawarte w h
'mnie Kochanowskiego: »Czego chcesz 
od na:,; Panie za Twe hGjne dary;'« b) »Odprawa posłów 
greckich« jako wyraz wskazail etyczn
.ch i moralnych 
Kochanowskiego. c) Burzliwe posiedzenie. Obrazek na tle 
"Odprawy posłów greckieh« Kochanowskiego - (szk.). 
6. (I) W jakiem znaczeniu nazywamy Piotra Skargę pro- 
rokiem narodu polskiego. b) Czy slusznie nazywa :::it. hr. 
Tarnowski "Kazania sejmowe« Hkargi najwyższym utwo- 
rem niepodległej Polski? -- (szk.). 7. a) l\Iotywy religijne 
w literaturze polskiej. Na podstawie dotychczasowej le- 
ktur
'. b) Dola ludu wiejskiego w zwierciedle poglądu pi- 
sarzy XVIII. w. c) 8uis rebus contentum esse maximae 
certissimaeque sunt dh'itiae. Powiastka- (dom.). 8. a) Za- 
sługi Konarskiego około szkolnictwa i literatur
' narodo- 
wej. b) Charakterystyka jednego z dowolnie obran)-ch au- 
torów XVII. w. - (szk.). 9. a) Jakie czynniki wpl
'nęł
' 
na odrodzenie literatury polskiej w okresie 
tanisławow- 
skim. b) Rzeka obrazem życia człowieka. c) »Więc na 
ścieżkę z gościIlca nie bocz dla zlej drogi, bo często za- 
więźniesz gorzej« (Trembecki) - (dom.). 10. a) Literackie 
i społeczne znaczenie "Powrotu posła« Niemce\\icza. b) 'Vy- 
każę na dramacie FeliIlskiego zasadnicze cechy pseudo- 
klasycznej tragedyi. c) 'Vnętrze kościoła wczesnym ran-
		

/img0032_0001.djvu

			() 


kiem - t dom.). 11 a) Polska epopeja komiczna XVIII. w. 
b) Zmierzeh literatur
' Polski niepodległej - (dom.). 
Klasa Vlb. 1. Prostota a pro
taer\\o - tdom.). 2. Kronikarze 
średniowieczni fi Dlug'osz - (,.;zk.l. 3. Charakrer
-styka 
wieku XVI. na podstawie poznanej z tego wieku litera- 
tury - (dom.\ -t. Pogląd
- Kochanowskiego na życie i eel 
czło\\ ieka - (
zk.). 5. Charakterysryka Skargi - (szk.). 
o. Charakter wojen szwedzkich. Sa podstawie "Pamiętni- 
ków« Paska i »Potopu. 
ienkiewicza - tdom.). 7. Poezya, 
rycerska w X VII. w. - (szk.). 8. \Yady społcczellstwa 
polskiego w :SYlII. wieku. na podstawie satyr Kr	
			

/img0033_0001.djvu

			31 


w rocznicę konst
Ttucyi 3. )Iaja. b) Pierwiastek narodowy 
w komedyach Fredry - (dom.). 9. Idea »Kordyana« - 
tszk.l. 10. Xa ("zem polega" ielk08ć 
lowackiego? - (dom.). 
Klasa YIn a + b. L. Pług a mieez. Dyalog na czasie - (dom.). 
2. Typy szczeropolskie Fredry - (szk.J. 3. Związek po- 
wieści z myślą spoleczną porozbiorowej Polski w latach 
1
30-1860 - (dom.). 4. Zasady filozofii ż
T("ia Koch:mow- 
skiego a Horacego - (szk.). 5. Pomy::;l narodowego wycho- 
wania u 
zczepanowskiego - (szk.. 6. Zagadnienie życia 
narodowego w poezyi Konopnickiej - (dom.). I. Charakte- 
ryst
.ka zakonu w "Krzyżakill'h.. 
ienkiewicza. 8. Jak f;ię 
ukształtował pogląd 'na rol
 ludu w naszem życiu pod 
koniec XIX. w.? - (szk.). 


B) W języku niemieckim. 


Klasa Va. 1. (;edanken am ersten Tage des neuen 
chuljahres - 
Idom.). 2. Die freundsl'haftlil'he Treue in Schillers "BHrg- 
schaftc - Iszk.). 3. a I Die Vernichtung und Wiederher- 
stellung des menschlichen (.j-esl'hlechtes. (:Kach Oyids "Di- 
luviUll1« und "Deukalion und Pyrrha«). b) Orontas Verrat. 
(
adl Xenofont). 
4. Lnd der )Iensl'h yersuche die G(itter nicht, 
Cnd hegehre nimmer und nimmer zu sdll.lUen, 
',"as sie gnHdig bedeeken mit Naeht und Grauen». 
Deutung des '>Tatwhersc Y. 
chiller - (dom.). ;). a) Die 
't )Iadonna della :-:edia. Die Beschreihung df's Rildes von 
Raffael. lJ} Eine selbsterfundene Erz,ihlung - (szk.). 
o. a) Ein Tag der Karbschule zur Zeit 
('hillers. b) Des 
WintC'rs VergnHgungen. c) Es sind die Worte Riii.kerts zu 
heweisen: 


»Auswendig lernen sei, mein 
ohn, die eine Pflicht, 
Yersii lłme nur dabei das 111\\ endiglernen nicht: 
Auswendig sei gelernt, \\ as dir '-om )Iunde fliesst, 
Inwendig, was dem :-,inne sieh erschliesstc - (dom). 
. 


6. aj Die Theatervorstellung: in den »Kraniehen des Iby- 
kus« und ihre Bedeutung ful' die Handlung. b) Der Schu-
		

/img0034_0001.djvu

			32 


Jer ein Gentleman - (
zk.). 7. Schiller
 »BUrgschaftc 'er- 
glichen mit dem Gedichte \ on !\lickie\\icz: "Dwaj przyja- 
ciele«. b) Die Idee in Sehaks »1'hriumphator c yerglichen 
mit Schillers» Ring des Polykrates« - (dom.).
. Das 
chlacht- 
feld. Ein lyrisehe
 Oemiilde. (Seidl: "Der tote Soldate) - 
\s7k.). 9. Die Freundschaft ais sittliche 'Iacht. Xach Schil- 
lers »BUrgschaft c - (dom.). 10. aj Wa" fUr Hinderni.;;se 
hatte )Ióres Ruf seiuem Ruckwege zu iiber\\ inden. Xa-eh 

chillers "Die Btirgschaft l ). b) Ein .Jagdritt Rudolph!'; yon 
Habsburg - (szk.). 11. a) 1st der Gedankc: 
» Und der l\lcnsch Yel'suche die Gótter nicht 
l"nd begehre nimmer und nimmer zu schauen, ł. 
Was sie gniidig bedecken mit Xacht und Gmuen( 
in jeder Hinsicht al5 unumstos...liche Wahrheit aufzufa

en. 
b) "Sc-hreibe, \\ ie du redest, so schreibst du schon. I Lf's<;in:r 
in dnem Brief an seine :-ichwester Justine) - (dom.). 
Klasa Y b. 1. i 2. jak w Va. a. Der 
chenk ,'on Limburg - 
(szk.). 4. Der Taucher - (dom.). 5. Der g-oldene 1'od - 
(dom.). 6. Die Bedeutun
 der sihirbchen Bahn - (szk.). 
7. Der (i-raf yon Habsburg. Disposition des (iedi(.htes. 
8. 'V as ist ein Gentlemen. 9. Das romische Haus. 10. Der 
Daehs auf Liehtmess. 11. Des Sommers Vergniigungen_ 
Klasa YI a. 1. Brief tUl einen Freund - Idom.). i. Dornrosl'hen- 
(szk.). 3: Charakteristik des Ritters in Uhlands (:edicht. 
"Scll\\ iihische Kunde« - (szk.). 4. Die franzOsische Reyolu- 
tion aIs Hintergrund in "HermamI und Dorotheac -(dom.). 
5. (ioethe in Leipzi
 (szk.). 6. Gedanken der J ungfrau ,on 
Orleans beim Abschied au:,; der Heimat - (dom.). 7. Par- 
. zinlls Jugend und seine Aufnahme in die Tafelrunde - 
(szk.). 8. "Es racht sich jede 
ehuld auf Erdenc. Nach
e- 
wiesen an der J ungfrau yon Orleans - (dom.). 
. Der 
Kampf mit dem Draehen - (szk.). 10. 
Ieine liehstc Be- 
schiiftigung io den freien Zeit - (dom.). 11. Wie gelingt 
es Reinecke sich zu retten - \szk.). 12. Die )[utter ais 
Vermittlerin z\\ ischen Vater und Sohn - (dom.). 
Klasa Yl b. 1. Ein 1'ilg au:; meinem gegenwiirtigen Leben - 
(dom.). 2. Sigurds 1'00 - (szk.). 3. Der junge Lord und 
der Sehenk in L'hlands Gedicht »Das Gltick yon Edenhall« -
		

/img0035_0001.djvu

			3:
 


(szk.). 4. Hermanns erstes Zusammentreffen mit Dorothea - 
(dom.'. 5. Braun aIs Bote bei Reinecke - (szk.). 6. Wie 
tragcn in {}oethes »Hermaml und Dorothea« der Pfarrer 
und der .Apotheker dazu bei, um die Hindernisse, welche 
sich dem 
lticklichen Ausgang des Ganzen entgegenstellen, 
zu heseitigen - (dom.). 7. 'Vas verdankte Goethe seinelll 
Aufenthalt in Strassburg? 8. Dic Lage der Stadt Orleans 
Yor dem ersten Erscheinen der .Jungfrau ? - (dom.). 9. Par- 
zintls Irrungen - (szk.). 10. Johanna ais Kriegerin und 
Friedensstifterin-(dom... 11. Hektors Abschied. 12. aj Ein 
Sommererlchnis. (In Briefform). bJ Ein Spaziergang in8 
Feld alll SOlllmerabend - (dom.). 
Klasa VII a. 1. Die mythologisdlell Elemente in dem Nibelun- 
genliede - (dom.). 2. Wartburg aIs Zentrum des litera- 
rischen Lebens im ::\littelalter. 3. Die dramatisl'he Gliede- 
runp; der Trilogie »W allenstein « - (dom. I. -1. r'hodowieckis 
hlinstlerisdle Tiitigkeit - (szk.). 5. Glicderullg und ErkHi- 
runp; des Prologs in Schillers" 'Yalknstein «. 6. Daniel (,ho- 
dowiecki. 7. Schuld und Siihne in "Wilhelms Cieist. nm 
Herdf'r. H. Die englische Biihne zur Zcit 8hakespeares. 

I. (Iherst Berg in den .,Journalisten« von Freytag. 
Klasa VII b. 1. Dic christlichen Elemente in dem Nihelungen. 
liedc. :!. Die Elegie "-alters yon dcl' Vogelweide. 3. Vor- 
nehme l\Iensl'hen. 4. ""allensteins Lag-er. 5. Goethes »Schatz- 
griiber«. 5. jak" nI a. 6. Oberst Berg in den »Journali- 
sten« \.on Freytag. 7. "Tartburg ais Centrum der literari- 
't- schen Tiitigkeit im 
Iittelalter. 8. j.tk w VII a. 9. Ein Spa- 


ziergang. 
Klasa Yln a. 1. Der Einfluss gros ser Ereignisse auf die Ge- 
schi
ke der YOlker - (dom.). 2. ''" odurch "ird Staut'fa- 
cher fiir das Vaterland angeregt - (szk.t 3. Ihsens »Ein 
Volksfeind« ein Sdutlłspiel an sieh. 4. "Und rastlos betiitigt 
sich der l\1ann«. (Goethes "Faust«) - (szk.). 5. Die dcut- 
schen Polenlieder - (dom.J. 6. F.1USt imlere I-:nh\ it.kelung 
his zu seinem Bunde mit l\Tephistopheles. 7. Arhcit ist der 
Lebens Balsam, Arbeit ist der Jugend <.iuell. K Der Krieg 
,"on seiner wohltiitigen Seite betrachtet. 9. Die Freiheits- 
diehter. 
Klasa \"In h. 1. i 
. jak w VIII a. 3. Natur und Kultur in ihrem 
3 


C::'IłAWOIDANIE mMHAlYUM III.
		

/img0036_0001.djvu

			3-1 


Zwiste und ihre Vereinig"ung. (:-\chillers "
paziergangc. 
-1. Die Idee der .Freiheit in :-\eJJillers "Wilhelm Tell«. 
5. Was fiir Rolle spielt )Iephistopheles und auf \\ ell'he Wcise 

elin
d es ihm Faust in seine (Te" nit zu locken ? 7. i 8. jak 
w YIII a. H. Fortinbras uud Lacters in Shakespeares Ham- 
let. 10. ". elchen Berllf werdc ich wtihlen und warum. 


'rematy ,""ypraco,"vań piśmiennych przy 
egzaminie dojrzałości ,"v terminie ]etnirn 1916.. 
. 
1V Jrzyku lacillskim: 
Przetłómaczyć na język polski: "' 
aj Tacitus: Annal{'s XVI. 11'< et IR 
b) \Tergilius: Aeneis XII. I Id słów: "Tum pius .\eneas...c 
do slów: .in medio proecrum«. 
1f' Jrz!/k" [/reckim: 
Przetłómaczyć lUt język polski: 
(f J Homer: Ilias XTIlI. 3l-1-3-l:!. 
b) Odyss. X. od slów »
'I'Ir.IJ.OtP IJ.E'I =11.1,)';...« do "auvOt- 


p.
.; ';'2
 i'l 
fJ.
"«. 


1V JrZ!/kłf polskim: 
l. 
zlachta w ż
'eiu pubłieznem niepodl{'g'lej Polski. 
2. Rycerze Sienkiewiezowskiej 'rrylogii. 
3. Rozwilląl. my;;l Konopni('klej: 
. \Vielkością ('z
'nll, nie nHu'h, ą pokon! 
Dzieje ludzkości są płodne«.
		

/img0037_0001.djvu

			IV. 


Wykaz książek na rok szkolny 1916/1911. 


[({a.wI I. Religia. Wielki katechizm rclip:ii katolickiej. Kraków 
l !114. - Język łaciński. Samolewicz. Z więzla gramatyka 
.i(
z
'ka ladiu;kiego dla klasy L i U. Wydanil-' 6. Lwów 
1 gOj'. - Sreiner i Scheindlcr, ("wiezenia laciilskie dla I. kI. 
upracowane przez dra Z
'p:munta Smnole\\ icza. 'Yydanie 5. 
przyg-otow	
			

/img0038_0001.djvu

			al) 


L \\ ó\\ l !IOi. - Sreincr i :'l'heindlcr. (\\ if>zC'nia ł.t(.il"lskip 
dla H. klasy. C Ipmco\\ anc przez Dr. Z
 !!m. :'amolc\\ ieza. 
Wydani!' I). przygoto\\ nI A. Fn!l'zki('wil'z - Język polski. 
)Iałceki, (.ranwtyka j<:zyka polskieg"o szkullla. \r
'dallie 
11. L\\ó\\ 1911. - Dr. 
laI'
'all Hciter. ('z
.tania polskie 
dla II. kla;;
' (z ilustral'yami, L\\ów 1911. - Język niemie- 
cki. Of'l'Inall- Pl'telenz-( 
ayczak. f'wil'zenia lIiC'micC'kie dla 
kI. II. Wyd. :-). L\\ó\\ 1!1I:!. - Geografia i historya powsze- 
chna. 
i\\ak, C:f'og-rafia ula kI. II. i III. L\\ó\\ HIlI.- 
:'emko\\ in', 01'0\\ iadania z dziej.)\\ powszeehnYl'h dla niższ. 
klas szkół średn. l'zl",';;" l. W
.danic 4. popra\\ ione i uw- 
pelnione. (,\\0" I!II:!. - Matematyka. K. 
trutyilski, .-\r."t\ 
met
'ka. 
topieil nii.szy dla klas
' l.. II. i nI. szkół 8rctln. 
Lwów 1 HI:!. - Dr. Roman Jaml'Óg-ie\\ icz- Kazim. 
trut
 1"1- 
ski, nC'onwtrya poglądo\\ a. 
topicil niższy dla klm;
 L II. 
i 111. szk. ;;rcdn. L"ów WIO. - Historya naturalna. Xus- 
baulll- 'Vi;;lIiowski. "-iadomośd z zoolog'ii dla niy.szyeh kla.. 
szkól śrf'dn. \\. yd. 3. L Wó\\ 19111. - Ro..,ta fil"u;ki, Bota- 
nika szkoliła dla klas niż
zYl'h. Wyd. o. Kraków 1!'07. 
Klasa III. Religia. Ks. .Tow..:'an. Liturg'ika. \Yyd. 4. LWI"'\\ HIW. 
- Ks. Dr. :'I.ydclski. Dzieje hihlijne zakonu stareg-o. 
Wydanie o. L\\ó\\ 1911. - Język łaciński. Samole\\il'z- 

ołty:-;ik. c;ramatyka kzyka ł.ł('il'l,..kie
o. Cz
;;('. II. :,kładnia. 
Wydanie !I. Lwów Ulml. - PróchniC'ki. ('wiezcnia łal'iil- 
skic dla klasy 111. Wydnnic 6. L\\ó\\ I
I:!. - .\Ieks. Fl'. Lwów 
HI] 1. - J,łhnf'r. Oeutsche (...rammatik. 'Yydanic 4. L"ó\\ 
1911. - Geografia i historya powszechna. 
iwak. (.cog-rafia 
dla kl. II. i III. L\\ ó\\" Hill. - B. Uehcrt i n. (;('herto\\"a. 
0lJf)\\ iadania z dziejów mOllarchii aUstr.-\\ ęg-. L\\ fI\\ UII:!.-
		

/img0039_0001.djvu

			37 


Matematyka. K. 
trutYliski, Arytlllct
"ka. Stopidl niższy. - 
Dr. Roman J amrógiewiez- Kazim, 
trutyilski, ( 
eometrya 
puglądowa. Stopiel'l niższ
.. Lwów 1!111. - Fizyka. Wład. 
Żlobicki, Wiadomości z fizyki dla niższFh klas szkół śre- 
dnich. 
l\Jasa IV. Religia. Ks. Dąbrowski, Historya biblijna Nowego 
zakonu. Lwów 1!IW. - Język łaciński. Samolewi(.z-Soltysik, 
Gramat
'ka jęz
'ka łaeiilskiego. Cz. II. Skladnia. Wydanie 
10. Lwów UH4. - Pró<,hnicki, <\viezenia łaciiJskie dla 
klas
'. IV. Wydanie 4 te. L"ów 19()9. - C. Julii <'aesaris 
Commentarii de bell o (jallico. Wydal Fr. Tel'Iikowski. Wy- 
danie 4. Lwów HH2. Język grecki. L. Ć'wikliilski, Grama- 
t
"ka języka greckiego. WyLI. 3. Lwów 191:!. - Winkowski- 
Tabon;;ki. (,\ iezenia grel.kie dla klasy III. i IV. Wyd. 2. 
Do nowego planu przystosował P. Passowicz. Lwów UIlO.- 
Język polski. i\Ialecki. Uramatyka języka polskiego szkolna. 
W
"danie 11. - Fr. Pródmieki i K. Wojciecho\\ski, Wy- 
pisy polskie. Tom. IY, 
Iiekiewicz, Pan T[ł(leusz. - Język 
niemiecki. German-Petelenz-Gayczak, <\viczenia niemieckie 
dla klasy IY. WydaniP -1. L,\ów UJlO. - Dr. A. Jahner, 
Delltsehe (
ramlllntik. 'Y
-d. 4. Lwów HH 1. - Geografia 
i historya powszechna. St. )[ajerski, G-cografia monarchii 
anstr.-\\ ęgierskiej. -W
.d. 6_ Lwów 191
. - 'V. Zakrzewski, 
HistoQ"a powszechna. Część I. 'Vydanie 7. Kraków HHI.- 
Matematyka. Dr. .Jerzy )/ihulowi(.z. Podręcznik arytlllPtyki 
dla klasy IV. Lwów 1 
 11. - Lomnicki A. (
eometrya. 
('z<:ś{' l. i II. dla klasy IV. i V. (Planillletrya i Stereo- 
't- metrya). Lwów lBll. - Fizyka. Żłohicki, Fiz
'ka dht niż- 
szych klas szkól :średnich. - Mineralogia z chemią. Dlwho- 
wil'z- WiśniO\\ ski, Wiadomości z chemii i mineralogii dla 
klas niższych. Lwó\, 1911. 
hl((8lt v: Religia. Ks. Jeż. Nauka wiary katolickiej. Część I. 
Wyd. 3. Krakó" Hill. - Język łaciński. Samolewiez-Soł- 
tysik, (
ralllaty ka języka l	
			

/img0040_0001.djvu

			:

 


- E. Fiderer, C'hrestomatya z pism Ksenofonta. Lwó" 
HH l. - Homera Iliafla. ('zęśe L wydal Seheindler-Soltysik. 
- Język polski. Pródmieki i 'YojciedlOwski, Wypisy pol- 
skie dla kI. V. Lwów l!Hl. - Fredro: Zemsta. 
zcks}lira: 
Juliusz Cezar. Korzeniowski: KarpaC'('
T p:Ómle. - Język 
niemiecki. Julius Ippoldt i Adolf :-;tylo, Dcutsches Lese- 
buch fiir die oberen Klassen der p:alizis('hen :\Iittelschulen. 
1. Teil. V. Kl. Wyd. :t Lwów 1 !Il:!. - Historya powsze- 
chna. Zakrzewski. Historya powszedma. Część L Wyd. j. 
Kraków HilL i CZęŚl' II. \V
'd. 
. Kraków HłO
. - Pa- 
wlowski: Geografia dla klas wyższ
'ch. Cz. I. - Matema- 
tyka. :\Iihulo" ic7.. Podręcznik arytmct
'ki i algehry dl'\. 
klasy V. Lwów 1912. - Lonmieki A., (
eometrya. 
C7.ęŚl' L dla klas
' 4. i j. Planillletr
'a i Stereome- 
trYfl. Lwów ] fll1. - Historya naturalna. Lomnid;:i, Za- 
sad
' mineralogii i geologii. 'Wydanie 3. Lwó,y Hł12. - J. Ro- 
stafit"lski, Botllnika szkolna dla klas" yższyeh. 'Yydanie 4. 
Kraków 1911. 
Klasa rI. Religia. Ks. Dr. ;::iieniatycki. Dogmatyka sz(.zeg'ó- 
lo" a. - Język łaciński. T. Soltysik. I
. 
	
			

/img0041_0001.djvu

			mi 


- Kmm
, Logarytmy. 'Vyd. 2. Kraków 1!1)2. - Historya 
naturalna. Dr. .Józef Nnshaum, Zoologia dla klm: wyższ
'ch 
szkół średnich. W
Tdanie :!. Lwó\\ 1912. 
Klasa [7L Religia. Ks. Szczeklik. Etyka katolicka. W
'd. 5. Kra- 
ków 1!1I:!. - Język łaciński. W
 hÓr mó\\ Cycerona. ('pr. 
Szczepm".ski. - Wybór pism retorycznych i filozoficznych 
Cyeeronu. Opr. Szczepai"lski. - St. Rzepii"u;;ki. W
 bór poe- 
zyi Wergilego. Wiedeil-Lwó" 1912. - Samolewicz-Sołty- 
sik, (;ramitty'k,l jt:z
Tku hłci'"lskiego. CZ
8Ć II. Skhulniu. 
Wyd. lO. Lwów latł. - Język grecki. Homera Odyssea, 
wyd. J('zienicki. Wiedei"I-L\\ ów HJO
. 'Vybór mów Demo- 
stenesa, wydal Schmidt. Wiedeil-Lwó\\ I
H3. _ Plato, "ry_ 
Mr pism, Opł'. J. Jędrzejo\\ski. Lwó\\ 19l=? - Ćwiklil)ski. 
Ormnatyka języka grecki('go. Wyd. 3. L\\ów 1902. -- 
Język polski. A. :\laz,lllo\\ ski, Wypis
T polskie n,l klasę VII. _ 
Kmkó\\ l !114. - Język niemiecki. l ppolfl t i 
t
'lo. Deu- 
t::;(']l('S r .esehueh fUr die oheren Klassen d('ł. gulizisehen 
Mittelschulen. Cz. Ul. dla kl. YII. Wyd. 2. Lwów 1911. - 
:'chilkr, "Yilhclm Tell. - Urillparzer. Die .\hnfmu. - 
GONIw. Iphi
('nie. - Historya powszechna. W. Zakrzewski, 
Histor
Ta po\\szechna. CZf::	
			

/img0042_0001.djvu

			- 40 - 


1901. - Język polski. A. Mazanowski, Wypisy polskie na 
klasę VIII. Kraków HH4. - Język niemiecki. .ful. Ippoldt, 
Deutsehes T esebuch fiir die oberen Klassen der galizi- 
sehen )[ittelschulen. IV. Teil, YIli. Klasse. Lwó" l !"JU9. - 
Goethe, Faust II). - ::3hakespeare, Hamlet. - Tbsen, Ein 
V olksfcind. - Historya powszechna. GI11hit"lski- FinkcI, Hi. 
storya austr.-węgier. monarehii i wiadomości polityczne 
i społeezlle. Wyd. 4. Lwó" 1914. - Matematyka. )lihuło- 
" icz, Podręeznik arytmetyki i al
ebry dla klasy VIII. 
Lwów - Lomnicki, Gcometrya dla klas VI. Yli. i VIII. 
Lwów 1912. - Krallz, Logarytmy. Wyd. 2. Kraków Hill. - 
Fizyka.Kaweeki i Tomaszewski. Fizyka (lla w
.ższych klas 
szkół średnieb. Wyd. 3 i 4. Krakó\\ lf106. - Propedeutyka 
 
filozofii. Lilldner-KukzYllski. Wykład psycholo
ii. W
 d. 3. 
Kraków 1912.
		

/img0043_0001.djvu

			. 


v. 


Stan zbior(),v nauko,vych. 


, 


Biblioteka. 


1. Hihliotel<:a dla nauczycieli. 


\Y roku uhiq:dym wzrosła biblioteka 13
 dzieł o ];{H to- 
mach. Do bihhotC'ki zakupiono: 


A. Dzieła: 
.\.s('hbach .I.:. AlIgemeines KirC'henlexikon. - Barwiilski, 
Birkenmayer. Lo
: Spmwozdallie z poszukiwan w Szw('('yi. - 
l'hł
do\\ ski Kazimierz: Rokoko \\ e \Yłosze('h. Chmielowski 
Piotr: Historya IiteratuQT polskiej. Wyd. no\\ e. Tom I. - Christ 
.W.: Geschiehte der 
l'ieeh. Literatur. I \- .\.ufla
e). - Chrza- 
't no" ski Jan: Okruchy li teraekie. - Curtius: Grieehische Ue- 
schichte. 3 tomy. - Deckelmmll1 H.: Die Literatur des XIX 
Jhdts. im deutsehen l'nterrichte. - Demhil'łski Bronisław: 
Z dziejów i żyda narodu. - Dllbiecki: Obrazy i slokiee histo- 
n'czne. - Fritsche Richard: Handhllch fUr den erkllndlichen 
. . 
Unterricht. - I1ale(.ki Oi:kar: Ostatnie lata 
widr
.giełł
-. - 
H.decki (Iskar: Przył	
			

/img0044_0001.djvu

			-!:! 


(7 tomó\\ . - Konopnieki J.: \\"ypi
y 
eo
rafi('zne. - Kos:sowski 

tanisła\\: "'śród Homantykó\\ i romantyzmu. - Kuhala Lu- 
d\\ ik: Szkiec histor.vczne (::;. II. iIILI. - Limanowski Bolcshm: 
:->tod" udzicstoletnia walkIl n:lrodu polskiego o \\ olnoś(',. - Łoś 
.Jan: Przeg-h!d j
zyko\\ ych zahytków staropolskich. - )Ie
-et: 
Listy .1 li li lIS7.1 :-::ło\\lIckiego. - )Iolier: Dzieła poet
-ekic. Tłum. 
Boy. - )[ora\\ski K.: )1. .J. I
ycero, Żyde-ł dzif'ła. - )[o;'\'icki: 
Dziej(' porozbiorO\\ e Lit\\
. i Husi. - * * *: Polska i Lih\ a \\ dzie- 
jow
 m stosunku. - Pn!dy \\ naue7anill języka polskie
o. - 
Handel
malln .Mareeli: Hez
'denei KapoleoilS('y \\ 'Y:lł.
,!::lwie 
(1
1)'j- 1813). - Loś .Jan: Sl'hcstyana Petryceg-o Hor:nius Flac- 
{'us. - Lo
 Jan: :'zymona Sz;n110nO\\ if'za: Sielanki. - Loś J(Ił: 
T. Grahowski: 'Vad:n\ a Potockie
o )[omlia. - Pa\\ lik 
tf'fan: 
Polskie in
trukcye ('konomic'zne. - Rostafiilski .J.: I) my;;li\\ st\\ ie, 
koniaeh i psach ło" czye11. - Romer: \tlas Polski. Zesz. I. - 

chmidt- BlIstian: l lillldhll('h der lUlturwissclIs('h.lftli('hcn Te- 
chnik. - :,tadtmiillcr: Xiemief'ko-polski slownik techni{'ZII
-. - 

z
'jkowski 
lm'Ylln: Schiller " Polsee. - Tokllrz Wal'law: 
()statnie lata HlIg-ona Kołłątaja. - Zidf'r E.: Xeuerc I
f's(.hkhte 
Połens. Band I. l
)IIU-l
)'j:? 
X:Hlto otrzymano w d:łł.ze od .\kademii l-miejętn. \opróez 
wyda\\ nic,t\\ peryod
'cznye11: 
Kowalski: Katnio:: inkunnbułó" opactwa 1l10g-ilskieg'0. - 
Kurrzeba i Dudli: Re
estra Thelonei Ag"atif'i. Fijalek: 
Krakowskie statllt
' synorl.tlne bi
kupa Knnkf'ra. 


B. Czasopisma (o ile się ukazały): 
Biblioteka krako" ska. Bihlioteka warSl.a\\ skn. - Ency- 
klolX'dyu wychnwa\\ eza. - Jahrcsberichte llller das hoheł'e 
Sdmh\ esen. - J,?zyk polski. - Książku. K \\ artIIInik histo- 
ryczny. - Lehrprohen und Lehrg-iing'p. - Muzeum 
zkoła 
polska '. - Neue .Jahrhiiclwr flir cl:łs klassisehe Altertum und 
l'iida::O!dk. - Pamiętnik literaeki - Przegh!cl powszec'hny. - 
Przewodnik bihlio
raficzłl
'. - :,ło\\ ni" języ"a polskie
o (K.lr- 
łowie/a. - :-.ondł'ł'hf'i1nge zum YerOl'dnllngsblatte fur den Dienst- 
bereidl dt:'s k. k. n. o. L S. J{. - '
eł'handhm::pn dpr Direkto- 
renkollferelłz der Pro\-inz Preusscll. - 'Yszechświat. - Zeit- 
sehrift !iir iisterrei{'hisc.he G
.nmasicn.
		

/img0045_0001.djvu

			.,t3 . 13iblioteka dla D-łłodzieży starszej. 


W r. szk. HI15 Jl) uchwalono bibliotekę dla mlodzieży po- 
dzielić na trzy niezależne grupy: a) dla młodzicż
' 
tarszej, 
b) dla klas niższych i c) na bibliotekę niemieck
!. Stąd wynikla 
potrzeba ulożenia odr
bnych inwentarzy, która to czynnosć - 
w toku. 
Biblioteka dla mlodzieży klas wyższych wzbogaciła się 
następującemi ważniej
zemi wydawnictwami: D z i e ł a, "yd. 
Czuhka t. I-VIII: Slo" aeki: L i s t y d o m a t k i t. 1-3; 
Wierzbowski: :\łateryal
' do dziejów piśmiennictwa 
polskiego: Briickner: Literatura religijna w średnio- 
wiecznej PoIH('e t. 1-2; Duhiecki: Obrazy i studya 
t. l -2; Tokarz: Ostatnie lata Kollątaja; Dembiilski: 
Z dziejów narodu polskiego i Polska na przełomie; 
Kasprowicz: Arcydzieła europejskiej poezyi drama- 
t y (' Z n ej; Tretiak: B o h d a n Z a l e s k i t. 1-3; powieści Ro- 
dziewiezówny, \rc
-sscllhoffa, 'sieroszewskiego i w. in. 


Gabinet archeologiczny. 


Schwabe: Rom in ninf Teilen !mapy ścienne na płótnie 
z ważkami). - Cyhulski :-;t.: Tabuhtc lluibus antiquitates Grae- 
corUl1l et Romallorulll illustr	
			

/img0046_0001.djvu

			4-1 


Gabinet fizyki. 
Dotacyę z roku szk. HJl4/15 i HU;) 16 przeznaezono na 
skompletowanie urz
dzeil połączonych z in
tala['
-ą pn!du elpktr. 
i na naprawę przyrządów. 


Gabinet historyi naturalnej. 


Do 
ahinetu historyi naturalnej zakupiono w b. r. 
Abbego przyrząd do rysowania, 3 szkiełka mikrometryezne 
z soczewkę oczną do pomiarów, podziałkę mm na szkle, lampę 
Nernsta do mikroskopu z palnikiem i 21 książek do bibiote
i 
podręcznej. 


Biblioteka śpiewu. 
Chopin: Op. 7.1. - Surzyilski: l\Iiscellanea Nr. 19. - Ko- 
schat: Op. 4-1. - Maszyilski: Nowa wiosna. - Garbu
iilski: 
Tęsknota. - Rzepko: Akordy, tom I-ITI. Gall: Kolendy. - 
Gall: Pieśni narodowe (tylko głos
'). - Gall: .Jemu, co jak pło- 
mielmy słup. - Gall: Op. 19 l. - Świerzyilski: Polonez we- 
selny. - }linhejmer: Hymn do mistrzów sztuki. - 2;) pieśni 
chóru akadem. - Bartkiewil"z: 
ielanka. - Kantata jubileu- 
szowa. - Żele{u.;ki: Noc majowa. -- Steihelt: Oj. krako\\ ska 
ziemio., - Hymn polski lBcłza). - Zicntarski: :;ah-e Regina. - 
Gall: 
piewak w obcej ziemi. - l\loniuszko-C}all: \\'
dro\\"ne 
ptaszę. - :\Ioniuszko-Gall: Krakowiak 8. - l\1oniuszko-Gall: 
Pieśil wojenna. - Moniuszko-Gall: Krakowiak 10. - 110niuszko- 
Gall: Wiosna. - 
[oniuszko-Gall: Pieś{l żeglarzy. - :\Ioniuszko- 
Gall: Triolet (tylko głosy). - Niewiadomski: Do pic śni narodo- 
wej Itylko głosy). - )Ioniuszko-Gall: Dumka (tylko głos
-\. - 
Rymkiewicz: Trzy pie8ni. - Bpiewnik kościelny cz
ść II. - 
Śpiewnik kościelny ezę;;ć' III. - Flasza: Pieśni ko:::cielne I t)'lko 
głosy). - Plasza: Pieśni żałobne (part. i głosy). - Unisona, 
(głosy). 


{i
		

/img0047_0001.djvu

			YI. 


Praca nad miodlieżą pOla ramami planu naukowego. 


A) Kółko polonistyczne 


ueZlllow klasy YI a, prowadzone przez prof. Lcdcrcra, odbyło 
3t1 posiedzell. Na pierwszem z nich wybrano zarząd kółka 
I przew. ucz. R. Chrzanowski, sekr. ucz. T. Baran), a na następ- 
nych od('zytywano referaty, względnie wndaszano je z pamięci, 
lUtdając im formę wykladu i omawiano je następnie w bardzo 
nieraz ożywionych i z "idocznem zainteresowaniem prowadzo- 
nych dyskusyach. ,y szystkie referat
. z\\ iązane były śeiśle 
z materyalem nauki szkolnej. Spis rf>feratów i referentów przed- 
stawia się nastf;pujRoksolanki«. 
14) Chrzanowski Bohdan: Wcspaz
'an Kochowski. 
. . 1:"'») Baran Tadeusz: 

_
llOeimska« Potockiego a Kra- 
SIl'kle!-;o. ;"{,
 .

:\ 
16, Chrzanowski BU)Wh
lI:: f hr. Pasek i jego pamiętniki. 
'" >;. 
. 
.. 

,"'.J 
.

:,'
		

/img0048_0001.djvu

			46 


l 'j) Krasnowiecki "-ladyslaw: N arnszewkz, życic idziela. 
18) Sembrat 
tanislaw: Krasj(-kiep:o Pan Podstoli.. 
Uli Szatkowski Henryk: Kra..;iel\.iego ,,
lyszeida« i )[ona- 
chomaehia i Antimonachomachia«. 
20) Lisowski .Tan: Krasicki ),Przypitdki Doświadezyilskiego«. 
21) TomhiJlski .Józef: Krasicki, źydp i dzipht. 
221 Socha Tadeusz: Krasicki i Narllszewiez jako satyrycy. 
23) BryliJiski .Terzy: Trembecki, życ'ie i dzieła. 
24) Cyharowski Stf'fan: Zahloekieg-o »Fir,.yk w zalotllC'h«. 
20) Bojar"ki Stefan: Zablockieg'o "Zabobonnik«. 
26) Peltz Adam: Karpiiiski, życie idziela. 
:!'j) 
kórkowski Ed\\ ard: Karpil'lskif'go "Pamit:tniki«. 
2t') Szezepanowski Felic
-an: O pamiętnikach J. Kiliilskicgo. 
 
:!9) Janicki Roman: Kajetan Koźmian. 
3U) Janicki Roman: Franciszek Węż
'k. 
31) Stojda T.ldf>usz: .Tuli

  /img0049_0001.djvu

  			-17 
  
  
  nistach, zaś (iO kor. złożono w Banku galicyjskim, jako fundusz 
  zakładowy na rok IJast
  pny. 
  Kolo liczylo członków 30. Reżyseryą i urządzeniem sceny 
  zajmowali się sami twzniowie. :--klad zarządu stanowili: Żórawski 
  (przewodn. z kl. VII al. (
  oldherg, Kanarek (HPkr. z kI. VII b) 
  oraz Brahmer (kI. VII a), ::;ułkowski t VII b), Krasnowiecki 
  (VI a). Kuratorem Koła b
  Tł prof. Halicki. 
  
  
  C) Orkiestra gimnazyalna. 
  
  
  Orkiestra dęta zdekompletowana w roku ubiegł
   m nie od- 
  bnntła prób i w roku hieżąc
  Tm glównie z powodu trudności 
  połączonyl'll z wynalezieniem dyrygenta. Priteę około nowego 
  zorplIlizowania orkiestry podejmiemy " (,zasie wakacyi. 
  Orkiestra, a raczej komplet smyczkowy zebrany z pośród 
  uezniów i prowadzony przez prof. Orzel'lm występowal kilka- 
  krotnie w czasie \\ ieczorków ginmazyaln
  T('h. 
  
  
  D) Sprawozdanie z działalności Czytelni Uczniów. 
  
  
  Po całorocznej przerwie spo\\"ocl	
  			

  /img0050_0001.djvu

  			4
   
  
  
  sprzyjały, podejmie Czytelnia pł'acę na większą skal
  , aby 
  skupii; życic um
  'slowe młodzieży przez urządzanie od<.'zytów, 
  poranków, kółek naukowych i koncertó\\. 
  
  
  Zestawienie dochodów i rozchodów Czytelna Uczniów. 
  
  
  Dochody, 
  Dar JWP. Stan. 8t
  piński('go 10- 
  Zysk z anty\" \\ arni urzqdznnej 
  z('szle
  o roku '..., :!7!l'46 
  Zysk z nakladu ze"z.' tów szk. 4
  '54 
  Zysk ze sklepu Czytelni. . . 2U'34 
  ',"kladki i wpiso\\ l' czlonk,',w 129.;30 
  DochÓd z bilardu . , 164'}:") 
  Zwrot pożyczek Czytelni lU2':?;; 
  Różne dochody . 1:-;':!;j 
  Razl'lII :-;7:1.
  9 
  
  
  Henryk Dawid"lcs!.i 
  sl'krpt:lrz. 
  
  
  Rozchody _ 
  Przedplatn pism per) od.' czn. 263.14 
  Xowe ksi
  !żki i inne \\ ,\ d. bihl. 150':!;J 
  Ih"uki . . . , , . . (;(,";};J 
  Pożyczki, udzil'1. przez rzyt. 100.- 
  Utrzymanie lokalu . . ;j:J"O;) 
  I-trz\ lIl;mip bilardu . 10:1.;)2 
  Datki nowol'oczne . 1-1.- " 
  I{,"żne w,nlat.ki. , . 16.;-,0 
  Snldo na rok lIast
  pny . 112'2:-; 
  Raz"m :-;7:1.29 
  
  
  .!((I/ (hciazdo1J/olI'lki 
  IH'I'ZI's. 
  
  
  E) Sprawozdanie z kształcenia wojskowego. 
  
  
  Za pohudki! okólnika )linisterst\\	
  			

  /img0051_0001.djvu

  			49 
  
  
  wakacyi odebrali początki wyksztakenia wojsko\\ego, objęli 
  komendę kompanii, plutonów i sekeyi. Za maksymalny wymiar 
  czasu, który zajęty bt:dzie miał uezeil pmktycznemi i teorety- 
  cznemi zaj
  ciami, przyjeto cztery 
  odziny t
  'godniowo i to roz- 
  łożone najwyżej na dwa popołudnia. 
  [iejscem musztry był plac 
  sportowy »Cracovii«, Błonia lub plac powyścigowy; lekcyi teo- 
  retycznych i strzelania kapHlami - gimnazyum; ostrego strze- 
  lania - strzelnica w 'Woli Justowskiej. Za zez"oleniem :\Iini- 
  sterstwa wojny sprowadzono po cenie zniżonej, na koszt ucz- 
  niów, przeszło 50 kart specyalnych okolic Krakowa. Utworzono 
  oddział rowerowy dla służby \\ ywiadowczej i ordynansowej. 
  W g.mdniu i styczniu instruktorzy nasi dali pierwsze początki 
  musztry polowej i zwartej instruktorom z I. szkoły realnej. 
  Teoryę ol!raniczono do minimum. Uczniom, należącym do 
  organizacyi, wyłożono tylko skład karabinu i amunicyi, teoryę 
  strzelania i strzelniczą instrukcyę oraz cz
  .tanie kart. Instru- 
  ktorom ponadto najważniejsze części służby polowej, regula. 
  minu musztQ, taktyki piechoty, nauki o terenie o robotach te- 
  chnicznych i dano trof'hę wiadomości o składzie armii; było 
  dla nieh także kilka gier wojennych. 
  Do praktyczne;.;'o wyc.:'wiczenia w strzelaniu przyłożono 
  wielk
  
   \\ agę. Posb;powano metodycznie od teoryi, poprzez ćwi- 
  czenia w celowaniu, w ściąganiu cyngla, w częstem i obfitem 
  strzelaniu kapslami, w ocenianiu dystansów do strzelania ostrego, 
  które \\ koil('u dało dobre wyniki. Najlepsze osi
  !gnęli: Bujwid, 
  :\Iadejski, SurzYf'ki, Kałkstein i Rokossowski. 
  Kilkunastu uczniów pobierało stale naukę szermierki pod 
  \.ierunkiem p. Winklem, członka krak. klubu szermieł'zy. W mie- 
  siącach letnich udzielał uczniom nauki pływania p. St. Rudy 
  na pły\\ alni \\ Parku krakowskim. 
  Równie wielk
  
   wagę przyłożono do ('wic'zeń \\ terenie. 
  :\Iusztry zwartej upra\\ iano tylko tyle, Hp potrzeha było dla 
  m,i
  !gni
  f'ia koniecznej sprawnośd i dla utl'z
  'm
  łllia dyscyplin
  . 
  Natomiast polo\\ ej mustrze i służhip poświęcono naj" ięcej czasu. 
  {'wiczono sił: "ięc w marHZU pozahojow
  -m i bojowym, w słu- 
  żbie "ywiado\\ czej i forpoczt, w rozwijaniu i postępowaniu linii 
  tyralierskiej i rezerw, w ataku i obronie, w urządzaniu zasa. 
  dzek i t. d., ;t to w rozmaitym terenie, przy naj rozmaitszych 
  zalożeniach taktycznych. Ćwiczenie wieczorne, dla oryentacyi 
  SPR"WOlD,,111: Gl.... III. -4
  		

  /img0052_0001.djvu

  			:-)0 
  
  
  po zapadnięciu zmroku, można było z rozmaitych pov.odów 
  urządzić tylko jedno. 
  StoSO\\ nie do wskazówki minister
  'alnego okólnika, dozwa- 
  lającego. aby raz w miesiąc brl dzieil wolny od nauki na ćwi- 
  czenia wi
  ksze, ur7.1
  dzono kilka takich ćwiczell. Dnia 10. listo- 
  pada l'wiczenie w marszu pozabojow
  'm przez Pn!unik ('zcr- 
  wony, \Vitkowice, Tonie, Krowodrzę. D. 27. listopada na linii 
  Skotniki -Dęhniki, l'\\ iczenie dla jednej party i w slużhie for- 
  poezt i obronie pozycyi, dla drugiej " slużbie wywiado\\ l'zej 
  i ataku. D. 12. lutego, razem z I. szkolą realną, dla obu party i 
  w rozkwaterowaniu. potem dla jednej w obronie przeprawy 
  przez "'isłę pod Beszczem, dla drugiej w przeszkodzeniu prze 
   
  prawie. D. 18. marca ćwiczenie dla obu partyi w służbie "y- 
  wiadowczej i spotkaniu bojowem w marszu na linii Bibice-Ple- 
  cionka. D. 1. kwietnia, razem z I. szkołą realną (popoludnio" e, 
  wolny od nauki dzidl miala tylko szkola realna), ćwiczenie dla 
  jednej party i w zaniepokojeniu kwatf'rująeego nieprzyjaciela., 
  dla drugiej w slużbie forpoczt na linii Swoszowice - Łag-iewniki, 
  \Vola Duchacka. D. 8. kwietnia dla obu partyi dwa l.wiczenia 
  w oczyszczaniu lasu z nieprzyjaciela i posuwaniu się pru'z las 
  na linii Podgorki-Tyniel', oraz na linii Borek Szlachel'ki- 
  Ska" ina, potem transport koleją do Krakowa. D. 20. maja, lIa 
  linii Piekary Zabrerzów, l'" iczenie międzyszkolne, w którf>m 
  wzięly udzial jako jedna partya: gimnaz
  'a 11., V. i VI. tudzież 
  Akademia Handlo" a, jako druga part
  -a: gimnazyulll III. i I. 
  szkoła realna: dla obu part
  'i, które w ch" Hi rozpo('zęcia C'" i- 
  czeil hyły rozproszone, zadaniem było: odzy
  kanie poh!czeil, 
  koneentracya w odpowiednim punkC'ie i służba "
  .,, hlClo\\ cza, 
  z tym ostatecznym celem, że jedna partya miala od pułudnia 
  zahpzpie('zy(' Zabierzów, druga od tej strony jak najprędzej tam 
  dotrzeć. Wreszde d. 24. czerwca przembienie kilku łIIOJIIPntów 
  hojowych w okoliey na wschód od Wieliczki. 
  Naflepszymi instruktorami i najg-orli\\ ,>zymi czIonkami or- 
  ganizac
  -i Lyli: kolejni komendanl'i półbatalionu: BojaJ'ski \ri- 
  ktor, Pintowski KwiQ-n i Jf'ntys 'Yladyslawj komendalH'i kom- 
  panii pierwszej: Szubert Jerzy, Jent) s Władyslaw i Przewor
  ki 
  Andrzej: drugiej: Pintowski K\\iryn. Parl'zyil
  ki .Julian i (h\ia- 
  zdomorski Janj adjutant Bojarski Stefan, l\Iajewski Jan oraz 
  magazynier Baschkopf Rudolf.
  		

  /img0053_0001.djvu

  			:)1 
  
  
  Trudności były znaczne. Pracę nad blisko dwustu chłop- 
  (':Lm i , shmo\\ i<łcymi zupelnie surowy materynł, rozpof'zęto przy 
  pomocy instruktoró\\, którzy " czasie wakacyi led\\ie najpier\\- 
  sze "iadornośd wojsko\\ e przyswoić sobie mogli. Po:-:-odne mie- 
  si	
  			

  /img0054_0001.djvu

  			;)2 
  
  
  widzieli i oceniali wielostronne korzyści, stąd dla chłopców pły- 
  nące: więc wiceprezydenta Dembowskicgo, który odłJył przegląd 
  pólbatalionu w październiku 191::' r., Rady szkolnej kraj O" ej 
  i referenta sprawy kształcenia wojskowego, Radcy 0pUSZYI"I- 
  skiego, Komendy twierdzy, w szczególności szefó" sztahu, pul 
  kov. nika Grimma i podpułkownika Hallera, Komendy placu, 
  w szczególności podpułko\\ ników Jossego i Kugla, adjutanta 
  kapitana Kornbergera, oraz szerokich kół rodziców. 
  W drugiem pólroczu Rada szkolna zezwoliła na zastąpie- 
  nie obowiązkowych lekf'yi gimnastyki obowiązkowemi zaj
  ciami 
  wojskowemi tudzież na klasyfikacyę z tych zajęe w miejsce 
  klasyfikacyi z gimnastyki. \ 
  Jakkolwiek miniony rok szkolny był w zakresie kształce- 
  nia wojskowego ostate('znie tylko rokiem próby i nie unikniono 
  pewnych błędów, których wiele każda rzecz nowa \\ ywoływać 
  zwykła, to jednak poczynione doświadczenia stwierdzru"' się 
  zdaje trafność idei, że sprawę fizycznego wychowania młodzieży 
  tą drogą najlepiej się roz\\ iąże, osiągająl' równol'ze
  nie walory 
  moralne przez naukę karnośei koleżeilskiej, będ
  tcą zapewne 
  dobrą szkołą dla przyszłej harności obywatelskiej, tudzież tę 
  wartość społeczną, jaka wynika z rozpowszeehnienia \\ iedzy 
  i praktyki militarnej, niezbędnej jeszcze dla obrony kultury 
  i dóbr materyaln
  .ch narodu. 
  
  
  POMOC KOLEŻEŃSKA. 
  DOCHODY. 
  Ucznio" ie. . . . . K 
  
  tanislaw hr. Tvszkiewicz » 
  Ks. A. Siuda . " 
  Związek Kato!. Krawl'6w . » 
  Kółko dramatyczne III gimn. " 
  Razem ---:-:- K 
  R( IZ( 'HODY. 
  
  
  /'{1
  >.12 h 
  :W.OU" 
  i)f)"O( I " 
  lUO.OO " 
  18.:)3 " 
  l O:!8.u
  ) h 
  
  
  Zapomogi 
  Książki 
  Ubranie 
  Buciki 
  Pogrzeb śp. Franciszka Wrony 
  Razem . 
  
  
  K (j
  )!-J.75 h 
  » 4
  hIO" 
  " 159.00" 
  » 90'(0» 
  » 70.00» 
  . -----rlO:!8. 65 h
  		

  /img0055_0001.djvu

  			Vil. 
  
  
  Egzamin dojrzałości. 
  
  
  Świadectwo dojrzałości otrzymali: 
  
  
  1. \V terminie jesiplmym roku 1915: 
  
  
  Adlersherg Dawid 
  Blaim Józef 
  Gedłek Piot,r 
  Hochbaum Ig-nac,\" 
  Kaysiewicz Hieronim 
  
  
  Krzyżanowski Wlodzim. 
  Przeworski Antoni 
  Salpetf'r Jakób 
  Sawczyński W ojciecb 
  Semelka Stanisław 
  
  
  Sulikowski Aleksander 
  (Trbailski Włodzimierz 
  \Veinberger Eliasz 
  ZUbl.Z,\'cki Leszek 
  
  
  2. W terminach nadzwyczajnych w ciągu roku 1915/16: 
  
  
  BalIenst1tdt Adolf 
  Berdyński Tadeusz 
  BerwaId Ludwik 
  Boj:lrski Wikt,or 
  Cholpwa Stanisław 
  Czajkowski Stanisław 
  CzavkO\
  ski Kazimierz 
  Dmiill Lwhvik 
  Fischcr ('haim 
  Geł-żabt'k Adam 
  Glasner Ignacy 
  Goldberg Henryk 
  
  
  Klasa VIII a. 
  
  
  Barnaś Nał.cvz 
  Baron Józef (l'kst.) 
  Bartynowski Stefan 
  't Chlipabki Mil'cz'y8Iaw 
  Chmura Tadeusz 
  Dplllhiń"ki 'l'\ł-()wicz Rudolf 
  Zil'liilski Józd 
  Zimroz Kmu;tant,y 
  
  
  Broż Stanisław 
  Chojnacki Aron 
  Ellnain Kazimierz 
  Epstpin Jl'rzy 
  Falter Roman 
  Friedmann Georg 
  HolI v Karol 
  Kamirek Jonasz 
  Kolodziejski Teofil 
  Kowakz,-k Teofil 
  Kowellieki Tadeusz 
  Landau Stefan 
  ł.abiński Stanislaw 
  Miillz Alfred 
  Nussbaum Wiktor 
  Ohrl'nstt'in Szymon 
  I:{ytcl Kazimierz 
  Spitzer Józef 
  Trelldota Tadeusz 
  7;ychowiez Adam 
  
  
  Rcprobowano na 1'61 roku 2 uczniów i 1 eksternistę.
  		

  /img0056_0001.djvu

  			t-- 
  ...-ł 
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  N 
  S 
   
  
   
   
  
   
  8 
  Ul 
  
   
  8 
  
   
  , 
  8 
  W 
  
  
  c:.o O') 10 XJ 1:- 1 10 o l...
   
  C\I 
   7"""'I
  :"':I 
   C'J 
  c:.oLO
   LO
   I 
   --: - 
   
  
  
  ood'I 'l""""l:C\Jood'I 
   
   
  I-II """ '0 cr> ::IJ ..... 1 0'> cr> 00 
  .;::, CQ.....""" <':>-
   CQ 
  I s: I
   I - .0;; 00 
   l- 00 I 'C": - cr> - 
   
  I c:sl 
  """"""d'I MC'I 
   cc 
  ;; loC 1:8cr>
   
  t.I
   
   
   
  I <:! 
  oo
   :::
  I
  --
   fu 
  I oC cQ ot:) 
   
   
   I
   
  
  :> -- --- 
  er I I <:! 
   L- ?6 ::: 
   1?6 
  
   I I oC ;; 
   
   
   
   I
   
  
   
   I
   - cQL- 
   
  :::-
  Il6 
  ;: EJ I
   1 _ ;)i:': 
   
   o: 
   
  
   
  C'I
   00..... 1 
   
  C1':)'P"""I
   .......-I
   '"d'I 
  I
  I,,: 
   :s
   
  
  I
   
  I - L-OO.o 
   I 'C": 
  \oJ 
  
  LO:Ceł 10 
  
   C'I 11:8 
  C'I :<.> I .::> 
  
   " 
  
  
  00 L- 00 
  :<.> """ 
  
  
  
  oo
   
  
  
  E- 
  <1>' . 
  li .
   o .B 
  "O 
   :s..
   Q) 
  .c 
   
   
   -u 
  N ::SU) s... .
   
  
   
  
  c.. g 
  
   i
   
   .
   
  ::i 
  ""N 
   
  
   g,
   -< 
  ...: &.
  
   
  <'>0 
  
  :::::: 
  
  
  O'> 
   l .::> 
  O'>
   
   
  CQ CQ l- 
  
  
  .::1 
  
  ro S 
  ;goS 
   
  
  
   cIS 
  .>.d N !X: 
  
  g. 
  .g
   
  :;...
   
  a
   
  "- .a 
  NN 
  
  
  
  ;Q 
  
  
  : 
  10 t- 
  O ..... 
  ..... 
   
  
  
  -\ 
  
  
  et:> 
  
  
  :;. 
  CQ 
  
  
  et:> 
  
  
  .C": 
  "" 
  
  
  "" 
  
  
  
   
  """ 
  et:> 
  
  
  G'l 
  
  
  "" 
  CQ 
  
  
  -.j< 
  
  
  :'O 
  """ 
  
  
  <':> 
  
  
  C'I 
  ..". 
  
  
  oC 
  
  
  L- 
  """ 
  
  
  """ 
  
  
  :; 
  """ 
  
  
  cr> 
  
  
  L- 
  C'I 
  
  
  "" 
  
  
  00 
  CI:> 
  
  
  o ."" 
  
   .
   
  
  .
   
  [ cr> 
  O ...... 
  . ::I 
  ;;: .
   
  O ... 
  ... 
  -5 
  g,ro 
   
  '
  :?2 
  g oS 
  <.> 
  
  
   
  ::: N
  		

  /img0057_0001.djvu

  			. 
   
   M 
   
   
  ..". 0". 00 :c C\I 00 ..... ..... C\I O C\I :c C\I C\I 
  1"""4 G\I 
   1"""4 
  :c C\1 
  
  
  ::: 1
  C\l111 
  
  
  I I I I I I 
  
  
  
  ):) 
  
  
  ., '" 
  .. .. 
  
  
   l- 
  ..... ..... 
  
   
   
  
  
  o ., 
  .. .... 
  C\I'-":C'-" O- 
  O O..... 
  I.C _ ::.c 
  
  
  00 1 1..-:> 
  :;>ł I
  ' 
  
   II
   
  
   II!€ 
  :::,...... 1 ..-:> 
  :c :c 
  g.....lf:; 
  
   II 
   
  
   II
   
  
   I
   
  
  
  I 
  ;:; I a> I
   
  
   1 :c l _t:- - 
  eJ 
  .. 
  t. I 
   I
   
  
  ..... 1 C\lr
  
  - 
  
  ..... I 0.1;: 
  -
  ,r
  - 
  
   I ł ool
   
  
   I 1 
   f
  - 
  t:-_ I <; I 
   
  ł"':'J :Q 
  :x: ..........'-" - I 
  - 
  ł:'1 
   
  
  
  
  1"""4SÓ 
  ..... ..... 
  
  
  I c. I I I I I I II 
  
  
  .. 
  c.c 1"""4 ł...": :t':) ..... 1"""ł 
  ..... ..... 
  
  
  I I I I.... I I 
  
  
  
  
  
  ..... I I I I I I I I I I 
  
  
  
  I
  ............... I..... 
  
  
  81';'
  "" I I 
  
  
  I I 
  
  
  
  
  
  I 
  
  
  1- I I I.... I I I 
  
  
  g1"""4
  1 1 I I 1 I I.... I..... 
  .. - 
  
  ""I":
   I..... I I I 
  - ..... 
  C"'.. ł:'1 :-=> I I I..... I I..... 
  - ..... 
  
  
  
   C\I '"""" I I I I 1 I I ..... 
  .... 
   
  - -- 
  1__:":...-4 10 I I 
  ,,:, .... 
  c:, '1"""'41- I I I I I I I I 
  ..... C\I 
  <= I
   I I I I I 1 I 
  ='= 
  
  
  I I 
  
  
  
  -I3; 
  -;-....1:-: 
  
   '1 
   fą I I o- I
   
  __ I -I ::,........'I"""'4::.c I 
  -:- 
  
   
   :":I 
   
  
   d
   
   I I;: I
   
  
   I
  -
  :.
  .I
   
  
   1 l!;; 
   I '.'. I
   
  -;::.-:"1'0- ,-.... I 
  I
  - 
  
   ,,
   
   I I: I
   
  
  
  o CI C'I - I..... I..... I I I I I 
  .... 
  
   ---- 
  OC'I......'ł""""'I I I I.......... I..... I..... 
  c. ..... 
  
  
  
  ....... I I I 10 I I..... I I 
  '.'. ..... 
  
  
  oL 
  .. 
  ... 
  f! 
  ::I 
  co .. 
  uo 
  ..!!.
   
  "'.1:1 
  .E co 
  "".c 
  ::I 
  - 
  ... 
  CD 
  
   
  
  
  '0 
  't:I 
  o 
  ... 
  . bD 
  o 
  "s 
  .'t:I 
  O> 
  'Uj 
  
  
  o 
  "" 
  CD 
  - e o e 
  II> - 
  >. O> >. O> 
  .. .1:1 
  U N N 
  a <1\ col 
  o:; :
   o:; 
  co " iii 
  .MO 
  >.- ... 
  ..>' "" -o 
  .!!:.I:I ::I 0_ 
  "" - -<1\ 
  
   ... cIS....: . 
  ::I 
   CD .>0:. N 
  - '0.0 
   lo o 
  tt.ł 
  ... 
  '" -""s:: e
  c
   
  
   0;:'- -.i 
  
   ;.0' 
  _en 
  00 
  c.; p.. o:; o:;C)tI:J;:!E 
  
  
  Cli 
  
  
  .
   O 
  . 
   
  . 
  .J;; .:;;:- 
  n en 
  . 
   . 
  '
  'Q;" 
  '-"" '_
   s:: s:: 
  
   ..!.c N_ 
  
  
   .. 
  
  .g >0....:.- 
  
   ......: ci: o 0- cd ...S 
   
   
  O UJ >- tt.ł >-,.!w:: :::: 
   
   (1,):= ._ 
  
   
   .S: -= 
   
   
   
   
   S 'bg
   crJ r; 
  
   .
  '"2 .::::J-o::::J
  Q)lo2o 
  :.::
  o::.::;::<-	
  			

  /img0058_0001.djvu

  			- 56 
  
  
  II '" "' If 
  
  ;.., 
   "-O'I
  O'Icocr:c. _ _ 
   
  Waz1łH 
  
  l-o:;J'0d4r:-:.o
  
  O')
  o'l"""'l r:- 
  ..tł 
  00 ...... "or:-t-::JJOOc:.oY.)
  .....-4 '1"""'1 C'ł ...... 
  .o...... 
   
   
  
   C'I et:> I'c 1 1 I 1 1 I 1
  ..tł
  """I"""I
   I...... 
  C'I C'I 
  - 
  
   I
   
   - II
   
  C'I.o 0- I 1 1 I I 1 Igj..tł......, I et:>...... 
  C'I C'I 
  
  I
   
   I
   1 o II
   
  cr> cr> CXJ 1 , I I I 1
  
  'O1 I I 
  C'I 
   
  
   cr> I," 1 I I I 1 I 
  o-.......... I I II
   :D et:> 
  t:'1 :c 
  -----J I 
  >!
   ;O 1 I 1 I 1c:J
  
  1 I I 1 ......, 
  et:> :c 
  J
   .. I
   - - II
   
  .o cr> 
   I 1 I 1;;0-.0...... 1 I ! I I.... 
  
   Cl ':Q 
  (/) lo:! ':Q C;, 1;0 I 1 I , c:JS
   I I I I 1 II
   ...... I- 
  et:> ::Q 
  
   II
   
   ....- 
  ...:3 2: " -O
  I:= 'l
   
  lo:! 1 I g:::;.... 1 1 I I I C'l1 
  :c ::: I 1 
  
   1=11 et:>°l:c 1 1
  
  1 I 1 I 1 I II€; 1 I 
  et:> 
   -t< 
  sl
  1 C'> et:> 1':'1 1 I 
  
  :<:>C'IC'I 1 1 I I 1 II
   
  C'I 
  :ł':' 
   
  ,- o- o lo- 1
  
  '-"et:>1 I I I I 1 I II
   I I 
  I ..c et:>...... "'" I 
  1::::-- -- 
  I - -I
   I gj
  cr>C'I"" 1 I I II
   ::Q C'I 
  li 
  :I
   I 1 
  cr>
  Cl..tł 1 I I I 1 1 I I II
   1 I 
  ...... ':\I 
  _ ..c _ 
   1 I 1 I 1 I I 1 'l
   ,...... 
  o:! '"' ......10- :t: o;, I I I I I I I I I lir; 'd< 1 
  <':> ':Q c. ...... 
  ::I . . 
   
  - .... 
  >. Q 
  .CI Co> 
  C> e 3i s .N - "C 
  .... '" a:> "'C '" 
  N 'C> N C> ..... 
  ... <1\ .c <1\ .. .. "" 
  Co> '0:: c:: ::I.
   
  - 
  ClI .. .. 
  
  C> CJ <::<:: .
  -o 
  .-- :s CO>. <=:-"= 
  E
   ..<:: ..>o! .E gjCII ::J
   
  t) a:> .
   . A A . .. .. . .. .... .... . .... "".,ę 
  
   
  al .<::>- i 
  :s t)
   S ::I >. '0'0 
  - _.CI .... .... 
  .... >-.
   cD .... c. et:> ..tł .o 
   o- 00 cr> o ...... C'I et:> "'C 0 0 
  CI> Na:> ... mm 
  
   m- 'I"""'I-
  
  r-'''''''I'''''''I'I'''''''IT'''''1CłClCłCł 
   
  .
  O "'''' 
  "'- - 0 0 
  _a:> 
  on 0'- jA.................... ....: .... .... 
  .....s::: P-. c..
  		

  /img0059_0001.djvu

  			.. 
  001c<:>c<:>"'" 
  ....0 001< 
  Ol 
  
  
  .... to- 
  
  
  I C"I 1 
  
  
  .... .o 
  
  
  I'" I 
  
  
  I
   I"'" I 
  
  
  Ol=> 
  
  
  ,.... 
  
  
  I
  ""C<:> 
  
  
  
  
  I:C"" 
  
  
  I a> I 1 I 
  
  
  1:::1.0- 
  
  
  .... X> 
  
  
  I (;'1 I 
  
  
  ........ 
  .... 
  
  
  1.0- 
  
  
  I
  -C<:> 
  
  
  C"I
   I I 
  
  
  I
  -C'ł 
  
  
  ....001< 
  ...... 
  
  
  I ł
  ....-4 
  
  
  ....:c 
  .... 
  
  
  I I I 
  
  
  
   - 
  
  
  -:c 
  .... 
  
  
  I.... 
  
  
  .. 
  -,.; 
  - 
  
  
  I c<:> I 
  
  
  """" 
  ....c<:> 
  
  
  '" 
  :'C
  cq
  
  
   l- 
  """"c<:> C'łto-""" 
  '" 
  
  
  I""" 
  
  
  C'ł""
   1 I Ojl
   
  CQC"I I 1_c<:>I
   
  ""'''''' I.... I
  I
   
  1 
   I I 01 
   I
   
  "" 01 I I "'" I
   
  .... C'ł "'" I X: I
   
  ""'
  ""'o:cx> I 
   
  :c 
  Oj 01 I 1 I oll
   
  
  
  ł:;) ł-'4;::..łYJ I 
   
  :c 
  .0- I I ....""'-I?j- 
  "'" "" - Ol 01 
  1 I
   
  ,<>,01 :C I """"' I
   
  a> .
   
   - 
   L-: I
   
  ;;, '" .o - :c .o IĘ,; 
  "'" C'ł 1 .... Ol 001< I
   
  ." to- - ;, :c c<:> I
   
  ':'1 - -:>I I I --I f;; 
  
  
  01 C"I 
  
  
  ....c<:> 
  
  
  C'ł _ 
  
  
  1 01 
  
  
  -I 
  
  
  I...... 
  
  
  :c t- 
  
  
  10 
  
  
  1.0 
  
  
  I"'" 
  
  
  1 01 
  
  
  c<:>"'" 
  
  
  I I 
  
  
  I 1 
  
  
  ......1 
  
  
  :c "'" 
  
  
  'iii - .s ;"i;>. 
   
  oN 
   N ....... -.o 
  "O _
   _ "' _ _ E .;.> 
  
   - 
   
  s: ] . C
   ...8 
  :o f13-5
   . 
   
  -"" CIS >-10: en .E 
  
  
   
  .- 
   .., 
   . 
  ._ 
  
   >.:c 
  'N 
  
  . 
  
   
   -o >-.5 
  .;>:.= .
  'c 
  
  .g 
   
   
   t: 
   r-c 
   
  .oC 
  :U) 
  
   
  N =:s P?::' s... N 
  'c ..s 
   
  .g..O.
   
   -.II 
  tJ - Q» Q) 
   :.J __ 
   
   
   Co) ==.c b.Q'"2 
  
  .- 
  
   
   
  "
  '-"d
  rn 
   
  o.2.
   
  C ::s O _ 
  ._ cd O ..!:sd 
   
   UJ UJ 
  
  
  5i 
  
  
  e 
  ., 
  .., 
  CIS 
  '0:: 
  
  
  
   I
   
  ......I
   
  11;- 
  O1I
   
  II 
   
  II 
   
  -
  Il:- 
  ,,
   
  01- 1 
   
  :c 
  
  I
   
  II 
   
  II :; 
  11;- 
  lQl
   
  
   I 
   
  IQ 
  II cg 
  II 
   
  II !:;; 
  
  
  .o to-O 000 
  "'" 00 .... .o 
  .... c<:> 
  
  
  to- to- 
  .... 
  
  
  ""'" IQ 
  - .... 
  
  
  to- "" 
  01 
  
  
  a> "" 
  .... - 
  
  
  
  
   
  
  
  "" to- 
  .... 
  
  
  3i 
  :2 
  c 
  N 
  CJ 
  ::I 
  CI! 
  >, 
  CJ 
  CI! 
  
   
  q:: 
  >, 
  '" 
  CI! 
  52 
  cO 
  
  
  01 
  c<:> 
  
  
  O :c 
  _ C'ł 
  
  
  lO c.; 
  
  
  
   'X; 
  ...... .... 
  
  
  '" - 
   
  :<:o 
  
  
  C'ł c<:> 
  
  
  .... .... 
  
  
  01 
  
  
  C'ł 
  
  
  .o IQ 
  
  
  IQ 
  
  
  .Q 
  
  
  "'" 
  
  
  
   
  
  
  E 
  '" 
  N 
  CIS 
  o:: 
  
  
  ci.- 
  ",E 
  N"O 
  ::>'" 
  N 
  - .... 
  
  "'" 
  
   
  
  
  c<:> 
   
  -:>I 
  
  
   :c 
  .... "'" 
  
  
  
   
  '" 
  >- 
  lO: 
  o 
  -2 
  -o 
  "C
   
  N t) 
  ::> >- 
  lO: 
  '" o 
  '2 'c 
  ..0"0 
  '" "O 
  :c N 
  U::J 
  
  
  
   
  t) 
  
   e 
   
  t) "O en 
  >- Q,):- 
  C N 
   
  O 
   
   
  "2 -5 
  O >- CD 
  "O
  NN 
  N O 
  ::> 'c i. 
  .
   
   
   
  O ::= N 
  ['j .
   b.Q 
  Z Z
  		

  /img0060_0001.djvu

  			IX. 
  
  
  KRONIKA ZAKŁADU. 
  
  
  
   
  
  
  Rok szkolny 1915 1 Hi rozpof'ząl uroczystem nahożC'ństwem 
  dnia 3-go \uześnia 1915. 
  Uczniów podzielono Zł'aZU na 1:
  , od połowy września na lG, 
  a od polowy paźdzkrnika na 17 oddziałów. Zakład lil'zyl \\ ięc 
  8 klas g"lównyeh i g klas równorzędnych. Wszystkie klasy były 
  pomieszczone w budynku szkolnym, który wladza \\ ojskowa po 
  calorocznem zajęciu na koszary i szpital forteczny, zwródły 
  na uż
  .tek mlodzieży w sicrpniu 1915. 
  Dnia 10
  go "rzcśnia i 19-9o listopada uczestniczyli ucznio- 
  wiC' wraz z gronem nauczycieli w nabożeilstwaeh żałobn
  'eh 
  za spokój duszy 8p. Cesarzowej Elżbiety. 
  Dnia 4. października, jako w dzień imienin Najjaśniejszego 
  Pana odbyło się dla uf'zniów i nauf'zycieli uroczyste nabożeil- 
  stwo, a po nabożeilstwie uroczysty poranek, na którym przemó- 
  wił do młodzieży prof. Feliks 
  zpunar. 
  Dnia 2. grudnia l
  ni). of'hodzil zakład uroczystem nabo- 
  żeilstwem i porankiem G7. rocznicę wstąpienia na tron N ajja- 
  śniejszcgo Pana. Na poranku przemówił do młodzieży prof. Dr. 
  Władysław Bogat
  'ilski. 
  Dnia 19. grudnia Hn :). oddał zakład ostatnią posługę ucz- 
  niowi klasy VIII a, .Józefo\\ i Chmurze, który po dłuższej choro- 
  bie przeniósł się do wieczności. 
  Dnia 14. stycznia 1!116. odbył c. k. krajowy Inspektor 
  szkół średnich J"-Pan 
  tanisłm\ R z e p i li s k i, konferency
   po- 
  wizytacyjną z zastępeami nauf'zycieli c. k. gimnazyum 1., lU., 
  IV. i V.
  		

  /img0061_0001.djvu

  			:-,9 
  
  
  \" dniach :ł., 4. i 5. maja odbył się plslmenny egzamin 
  dojrzałości "s.lystkieh uezniów publicznych i pry" atnych kłasy 
  YIII., jakotei. eksternistów. l'stny egzamin dojrzałości zd3\\ali 
  ucznio\\ ie, PO\\ ołani do cZ
  '11llej służby \\ ojsko\\ ej dnia 5. i 6. 
  maja H1l6, pod prze\\odniet\\cm delegata c. k. Rady szkolnej 
  krajo\\ ej JWPana Dra Leułli.1 S t e r n b a e h pospolity<,h 
  zasług na polu \\ 
   ('ho\\ ania młudzieży, na którem do ostatnich 
  dm ił życia z niestrudzoną pra{'o\\<łł gorli\\ośeią. 
  Dnia 11. czerwea l!H6. \\zi"ł zakład ndział \\ uroczystem 
  pożegnaniu \Vieeprezydenta c. k. Rady szkolnej kraio\\ ej, Jaśni<> 
  Wiehno.i.nego Pana Dra Ign<łeeg-o D e m h o \\ S k i e g o. ktf',ry, 
  pr/.echodząc " ('zasow
  . st<łn 
  pof.zynku. pozosta \\ ił po sobip 
  (lamięl' życzlh\ ego opiekmta n<łucz
   cieli i ucznió\\. 
  Dnia 28. czer\\ ca l !Illi. \\ zi
  ła mlodzież \\raz z gronem 
  nalwzyei{'li udzial \\ uroc7.ystcm nahożen8twie żaLobnem Z<ł spo- 
  kbj duszy s. p. Cesarza Ferdynanda. . . 
  W ci;tgu roku prz
  'stępowała młodzież trzy razy do S
  . 
  :-ial.,.'ramentó". Rekolekc,re \\ ielkopostne odhrły się w dniac'h 11. 
  do 14. k\\ietnia 1916. 
  Rok szkolny zakoilczOllO dnia 30. czeł-\\{'a, 1916. uroezy- 
  st<:,m nabożeilst" em dzit:kez
  'nnem i rozdaniem ś\\ iadectw. 
  
  
  {T W . Jak w roku ,;zknłn
  'm H114, 1:1, tak i w roku 191:-, 16 h:młzo 
  wif'łu ucznit',w z:łkladu brału c
  
   DII.\' udział w wujnie światO\\'('j, wst:!pi- 
  wszy juito dohrowołnie do łl',"ioJl("w poh-kich. jużto wskutek powolania 
  do c. i k. armii. ""idu z nich otr.l
   11I'110 Ollznaczf'uie. \\ iełu połf'g-Io na polu 
  {'h\\ aly "mi('I'cią hohah'rską. W
  'k:lz \\ sz
   -,1.. kh h
  dzif' og-Ioszon
  . p,'Iiniej 
  \\ o
  o\n\l'1II spr:!\\ ozdalliu.
  		

  /img0062_0001.djvu

  			x. 
  
  
  SPIS UCZKIO,r I 'VYKIK KLASYFIKACYJ. 
  
  
  UWAGA: 
  chI. = chlubnie uzdolniony n. = nieuzdolniony 
  db. = uzdolniony p. = egzamin poprawczy 
  d. = na ogół uzdolniony u. = egzamin uzupelniający. 
   
  
  
  Adl'r Jan chI. 
  Balicki Jan db. 
  Boczar Mipczyslaw chI. 
  Brem Stefan chI. 
  Bystrzycki Jan chI. 
  Cybulski Jan chi. 
  Fercns J ózcf chI. 
  Flatau Andrzpj chI. 
  Fraczkiewicz Miecz. db. 
  Goidbcrg Adam chI. 
  Hand Erwin db. 
  Hand Karol db. 
  Jaworski Wladvsław db. 
  Jplonck Tadeu
  z d.(m:lt.) 
  Juszcz.' iłSki Hipron. db. 
  
  
  Bałucki Antoni n. 
  Barański Zbignipw d, 
  (łać. ) 
  Binder AIl'ksand. (27/Xl) 
  Blasbalg Wilhdm db. 
  Blatt A(hllli chI. 
  Bodziński .Józ!'f (lłj/l) 
  Bram) Michał db. 
  Bug:ljski Józef db, 
  Cisowski Józef db. 
  Eilbaulll BCrll:łrd db. 
  Grobnpr falsp Huppprt 
  Isr:łel dh. 
  Hoeschl Fr:mc. (2fi/XI) 
  Hoffmann Wiktor n, 
  Iwanicki Jprpmi db. 
  
  
  Klasa I. A. 
  
  
  Kartsch (Karcz) Mich. db. 
  Koch J erzv db. 
  Krasiiłski Stefan (27/XI) 
  Kumanipcki Kazim. chI. 
  Kusi:łk Marvan chI. 
  Kuźniewicz 'l\I:łry:m db. 
  Nowak Frauciszl'k (31/1) 
  Nowak Gusiaw db. 
  Nowak Jan (30,XI) 
  P:mek Juliu8z chI. 
  P:lzdanowski l\lichaJ db. 
  Piwko Jerz\ chI. 
  Poręb ski si:lII. d. (łać.) I 
  PI'okl's
  h -';-uclwik (13/V) 
  R:lcławlckl Stan. db. 
  
  
  Klasa I. B. 
  
  
  ROlllPr Aleksander n. 
  SeinfeJd J:ln db. 
  Sikor
  ki SI:mislaw (31/1) 
  Sk:!pski Bolpsław clb. 
  Stpphan Józef chI. 
  Sulimir Roman db. 
  uliwiński Jan (12/X) 
  .,liwiński M:łry:m d. (1.) 
  Trplłdota Józef n. 
  Twaróg Feliks n. 
  W:ljda Stanisław chI. 
  W,'ntzl l\hlciej (l;-I/X) 
  Zas:lda Antoni clb. 
  ....eiI'iH'ki Stanisław clb. 
  
  
  K:llik Stanisł:nv d. (łać.) Rpgula K:lzimierz chI. 
  K:llużni:lcki Orest db. Rpwakowicz Jan (27'11) 
  Kirschlłpr 
  Iaksymil. db. Rynduch Zbignipw db. 
  Kling Hl'uryk ił. Sędzimir StC'fan (U/Y) 
  Kociatkipwicz Stan. n. Schnl'ider Marvan dh. 
  Kocwa Juliusz 11. F;ikorski Stanfslaw db. 
  Koz:l Mil'cz."slaw (14/1) Śliwiński St:łnislaw dh. 
  Kmpiiłski Jan db. Slomk:ł FI'liks (14/V) 
  KrzPlłlipń Stani!	
  			

  /img0063_0001.djvu

  			Bartmanski Jan db. 
  Bit'nia"zek Karol n. 
  Dudek CZI.,.law u. 
  Findl'r Adolf n. 
  Gil'rgiel TaclPmz lB/XI) 
  Grudziński Eugen. db. 
  Hndur Franciszt'k n. 
  Kania Edward db. 
  KasIJerski Tad. (29 XI) 
  Kiliński :\Iaryau dl>. 
  Kul>is Edmuilel l29,XI) 
  Ł:lbuzl'k Zygmuut n. 
  
  
  Bobilewicz Jan tłh. 
  Bue:r.I'k Karol elb. 
  Cercha J{'I"Z'" db. 
  C
   bulski Zb'igniew db. 
  Czort Tadeusz chI. 
  Dąbrowski ,lóz.d. (nipm.) 
  Dobrowolski Adam db. 
  Drl'scher l\I:H"yau db. 
  Dziuba Ft'liks dl>. 
  Ekil'lski Eustaehy chI. 
  Fug-Iew;cz Jerzy. (7/XII) 
  Giza Ll'on db. 
  Karakulski Józl'f db. 
  Karmowski Wiuc. db. 
  Klamka Franciszl'k chI. 
  KIl'inl>l'rger Arnold dh. 
  Koch Tadeusz chI. 
  Kochmański Tad. chI. 
  
  
  katko St:lllisław db. 
  lll'nsch Rn.zanl n. 
  Bl'rlmdzikil'wicz Zdzi- 
  slaw dh. 
  Bl'l"IIal ,I an (14, V) 
  Huczt'k K:lzimil'rz chI. 
  ('hrza"zcz Jan (27/IX) 
  ('ikowski :\Ial"\ au db. 
  Friihliug- BrOliisł:lw dh. 
  Gaili Fl'liks db. 
  Garduiski Zbiguil'w u. 
  Gasiecki .Iózl'( dl>. 
  Geppt'rt Fl'liks IlON) 
  Girtler Andrzej elb. 
  Gorka Wlad, slaw db. 
  Hucz
   ński Bolesł. (1;)/},. 
  K:lim Fl'liks dl>. I 
  KI il'lIlchl'n J ÓZl'f db. 
  
  
  ul 
  
  
  Klasa I. C. 
  
  
  ;\l:ide'"ski Maryan n. 
  :\Iall'cki Jt'rz,' ,31/1 I 
  :\Ialt'cki Zdzi
  la" (31 II 
  Olma EUg"l'uiusz dl>. 
  Paluch Emil db. 
  Pawula J óZl'f chI. 
  Perlbl'rgl'r :\1:lk
   u. 
  Pfll'g'er Romuald n. 
  SalalJura Z,, gU1Uul db. 
  Saml>or Stauisław dl>. 
  Samuiski Boll'slaw db. 
  Schil'l>l'rl Zygmunt db. 
  
  
  Klasa II. A. 
  
  
  Konopka Zbigniew u. 
  Kostrz Boll'slaw (lO/V) 
  Kotlarz T:ult.usz u. 
  Krawczvk :\Ial"\ an u. 
  Kucharcz,-k St
  m. chI. 
  Kurkipwicz Cze
  law db. 
  Lahl'rschl'k SranisI. chI. 
  LipiiIski CZl'sIaw u. 
  Lyss,' Jan chI. 
  Lapii'lski Stl'fan db. 
  :\I:IIt'cki Kazim. (31,1) 
  
  lazaJ':lki SII'fan db. 
  Xat:lllson \V ojciech chi. 
  Nowak All'ksandl'r db. 
  Nowak Jó:wf db, 
  Kowak K:lzimierz db. 
  Kowak J'lIal"\ an elb. 
  Pietsch Tmipusz chI. 
  
  
  Klasa II. B. 
  
  
  KIt'czpk Michal dl>. I 
  Kociatkipwicz l\Iart'k db. 
  Kowl'llicki Btanislaw db. 
  Kra
  k(lwski Jer"zv n. 
  Kwoll'k Kazimil'i,z db. 
  L:mdau Erm'st db. 
  Lilling Jan db. 
  Ludl'ra I"arol db. 
  La".lcz J:III db. 
  L
  p"owski ,Jan dl>. 
  Markiewicz Tadeusz dh. 
  l\1olorlowicz Stt'fan (3/XI) 
  Nichthaust'r Henryk dh. 
  Kosal J ózC'f db. . 
  Xowosielski Lpon n. 
  Olcszb.iI'wicz Roman rlh, 
  P;I'clwh Alfrt'd dh. 
  Pinl'lcs MaurycJ rlb. 
  
  
  Schwarz Henryk dl>. 
  Stef:mkow Eugeniusz d. 
  Steinaupr Wlodz. (30/XI) 
  St
  pula Wojcipch (I:V) 
  S
  'dor Jan (14/III) 
  Szewczyk l\Iikolaj db. 
  Targabki Adam db. 
  Warowitz Jozl'f l5 IV) 
  \Vetzstl'in Hpllr,,"k (I/V) 
  Wójcik Tadeusz db. 
  Zamorski Stnnisław db. 
  Z:u-zycki Sławomir (l/V) 
  
  
  Pochopień Fl':lnc. chi. 
  Racławicki Wlodz. dh. 
  Rl'iss Jl'rzy db. 
  Rittprmann Rtefan chi. 
  Roczmiprowski Ant. elb. 
  Romt'r T:tdeusz chI. 
  Rosn!'r Andl'zej db. 
  Smt'mla Wiktor elb. 
  Stachowicz Jan (27/XI) 
  Rtojda Antoni db. 
  Susul Jan (1. tniem.) 
  :-'zafrański \\'I:](1\,sl. Ilb. 
  Szaszkiewicz Anioni db. 
  Szczt'rbowski Jnn ('hl. 
  Rzczuciński Tad. chI. 
  Turowicz Anelrzpj chI. 
  Wierzbanowski WI. db. 
  Wilk Stanislaw db. 
  
  
  Pitz('11' Sznnon flh. 
  Przl'hindow
  ki Zdzisi. n. 
  Rewakowicz Stan, I:?G II) 
  Rubinst..in !<:rlmullll elb. 
  Sawrycz EUg'('niusz rlh. 
  Rchaul'l' ;\Ian...li chI. 
  Schmid Kazim. (lO/II) 
  Skąpski Zhignit." chI. 
  Spritzl'l. Sll'f:m db. 
  Stamhulka Zyg'm. db. 
  Szczudlowski Feliks 
  chi. 
  Szt:lUd
  'ngl'r .1 an db. 
  Sztorc Sad..usz db. 
  Vllg"pr Hem',' k db. 
  "-orlniak Tarleusz lih. 
  lor. "',,«z'l'ki Rtp(an db. 
  , Żychowicz Jan (9/\")
  		

  /img0064_0001.djvu

  			AI
  I'hl'r ,/nu d. (lać.1 
  Barano," ski Kazim. n, 
  Bednarsb.i Józef (}.jJXIl 
  BlacllOciil..ki 'Iieez, dh. 
  Bn l Stan' !Ohm chI. 
  B\.slI'z\ eki Knzilll. chI. 
  C
  e"nikie\\icz Józ('f db. 
  U
  uehro ,,"Iad\"slaw db. 
  Dąb.-owski Z."g'munt db. 
  Dunaj C.' ne db. 
  Eilh:mlli :\Iaks db. 
  Ekit,lski J:m db. 
  Eru i IHH\ icz \\.Imlzim. u. 
  Fu/-d p \\ iez LUlh\ ik dh. 
  Gla..sner J:m dh. 
  Juszczyil..ki Jerz.\ db. 
  
  
  Ahrahall1cr Edwm'd db. 
  Bienia
  zek Stanislaw n. 
  Bolmk Karol db. 
  Bn udza IZHlor (17 X I 
  B.'.strzouo\\ ski Stef. rlh' l 
  ('Zl'chm\ iez Jprz\' dh. 
  D.lhrowski Andr'zej chI. 
  Dt;ut
  chh('rger Edmund 
  111 y) 
  Fpd.' na Eugt'niusz dh, 
  Fcren" T:llleusz chI. 
  Fiirst Emil dh. 
  Giutpl Jó:rt'f db. 
  Grz\ bowski Stdan db. 
  H:lra..\ nlO\\ icz K:lz. db. 
  Hir"chbl'rg" Fr:mc. n. I 
  J:lkoh Mojżesz db, 
  
  
  Balicki Stefan dh. 
  Rl'nrla J:m dh 
  llit.ilkm\ ski Krzysztof 
  chI. 
  norz
  cki Z."g1llunt dh. 
  Bn'm ZenfIn chI. 
  Brnnim\S"i Stani,,!. chi. 
  Chrza"zcz :\Iil'lwl db. 
  Uiollljm \":IIn ehl. 
  Fi:lla \\'Io.ł..r.illli('rz dh. 
  FiirsH'r JVll"Ol chI. 
  (;il.t !t'I' ./nn u. 
  (;oliil
  "i h:IZilll. ('hl. 
  
  
  ti2 
  
  
  Klasa III. A. 
  
  
  Kh'inh('rgcr Osk:lr db. 
  Kochaj Kaziruierz db. 
  Ko"t:nwcki Jan chI. 
  Leo Zdzisl:l\\ dh. 
  Lis..."a Adam db. 
  L\ ..,,\ Tadl'u"z db. 
  L
   ko JÓzl'f c\h. I 
  \Iałecki Kazimierz \11/\ ) 
  :\Inr"il'wil'.ł; .Jozl'f Ilb. I 
  :\Iohr Fd\\ ani d". 
  I'arafiń,,"i .I au dh, 
  Pil"t
  l'h K:11"01 d. Imat. 
  I'iltz Jerz\ chI. 
  l'ohoJ.uiah .Julian chI. I 
  l'ohorecki ROImm (1 ;,/XI ) 
  I Przl'polski Kazim. db. I 
  
  
  Klasa III, B. 
  
  
  Rl'in"raut Tobiasz dh. 
  Rokos
  owsb.i Zd.ł;isl:l\v 
  (1 V 
  Rospnberg Adolf chI. 
  I Huhcz\ ń,,"i St:mi..1. db. 
  Schmi;\t R\ sL;:ml (11/\ 1 
  Sta('hak Stanislaw dh. 
  StojO\\ ski Ad:lln n. 
  Stopa Ed," al"ll dh. 
  SUU\ ('''i T:ldl'usz dh. 
  I Szczi'pka JI'r:r.' db. 
  Szb.," irtuians"i Jan db. 
  Tomik Stanisław db. 
  Trpger Witold dl" 
  Żurows"i 1\1:11'.'":11\ Ilh. 
  
  
  Karuwilski Stpf:ln dh. I Slawi"o\\ ski Zygru. db. 
  K:1"IJl'rlik Stanisl. 0-' X St:tnkipwicz Jprz\ rlb. 
  Krieger Z.'gmunt dh. SU.t>I'r Kazimiprz' (10 I> 
  Kurkipwicz Stan. 14/;)/ Szczl'rba ROm:1D db. 
  L:1ngrnd .h'!'7..' chI. } S.ł;o"tki.'wkz Stl'fan db. 
  Ll'kcz.' ilski Z"zish.w dh. Szpullar Ttlllt'usz dh. 
  Lipa Stallislaw n. Tab:łc7.,\ ilS"i Jan db. 
  Luhowiedz"i Jprz.v chI. Tep!'('r Hel"DHm dh. 
  :\1:1r:t"z('\\ .."i SWlIi,,1. dh. Te"):lr .lali tlt.. 
  
  O\\ :Ik K:lrol n. LTlIlIlHlln T:Hlt'u
  ... chI. 
  O
  !,'iI'I-"'ki Wlodzimil'rz Vitl''' Wlad.' "law clb. 
  (14/\) WalIlII'" K:łrol chI. 
  Pauli Jozl'f lib. Wilczkipwil'Z Alfrt'd db. 
  Piprn.l.\ ń..ki Oktaw. db. \\ ojcil'chows"i Tm.l. db. 
  Pmnit'I'"b.i :\1:1\"\:111 (14/Y \\ o.i:nia'b. Adam db. 
  Rom:lils"i f 'zl'
  la\\ tlb. Zajac.ł;"owsb.i Luclw. dh. 
  Sikorski :\Iit'czyslmv dh,l . 
  
  
  Klasa IV. A. 
  
  
  Gbl.."i StalIblaw Ilb. 
  Grz\"IJOwski KOlIst. dl!. 
  Horr.witz l\Ian an dh. 
  h..pff St:mislaw n. 
  L:IIuhm :\[an an chI. 
  Leo Swni..la\\ chi. I 
  Li('bl's"ind 'Iart'eli chI. 
  Łu"asze\\ kz Karol n. I 
  :\[:łI:1chm\ "ki Roh.l:lll flh. 
  :\Ial:łchows"i Z.' gm. dh. 
  \1:,lecki .\II'''s:lll(l. (31/1) 
  :\Im',\ ni:." \\ lml. r,/)..II 
  \[a::l:1l1b.it,\\ icz 1'1.:17.. dtl. 
  
  
  I :\Iazane" J:m db. 
  Niewi:łdmll,,"i .J:l1I n. 
  I':łwowicz Erwin lih. 
  Hosl'nł-tl'in 1':1\\ el chI. 
  S('hrpilll'r Ignac.' dh. 
  St'mbr:łt K:lzim. chI. 
  Szanll'it Zbigniew lih. 
  SZ:1I1('I'r .1:111 Ilh. 
  SZ('.f.I'p:1ilski .10m .11.. 
  Tokarsb.i Z,\ g"mullt oh. 
  hl'. ". odzi('ki HI'II!'\'k lih. 
  ZhoJ'(m ,.ki .-\ 11''',,:nid. dh. 
  ZlIhr7..' cki St:mi
  I:1\\ II,
  		

  /img0065_0001.djvu

  			Arowr Norbert n. 
  Bal Antoni db. 
  Bprnal Stanislaw n. 
  B011:1h Stanislaw db. 
  Chorl)bski Jerz\' chi. 
  Dł'issenberg Stanisl. db. 
  Golonka Kazimif'rz db. I 
  (:or,\ ,wo
  a Jan chI. I 
  (,otklf>WICZ Mm'van db, 
  G....r.inll'k Zdzi.sl:lw (2/A) 
  Himmelblau Zuzanna 
  chI. 
  KpI11'11I Stanisław dll. 
  Kijowski Jl'rzy db. 
  Kuauer Stanislaw db. 
  
  
  BardeI Tadeu
  z chI. I 
  Bibot'ski Adam db. 
  (,hrzan Józef db. 
  Dzil'wońsk i Zbigll if'w db. 
  Fel1'ns Stanisław db. 
  Fischlowitz Stanisl. chI. 
  G:mszer Juliusz dh. 
  Gutfn'und Leopold chI. 
  Heilman Z
  'gmunt chI. I 
  Jaworski Talłł'usz clh. 
  Knczkowski Herm. (4/XI)[ 
  Karpiiiski Tadeusz tlb. 
  Kiełpiliski Jan chI. 
  
  
  Bimłl'r Z
   gmunt. chI. I 
  !'hlipalski Antoni db. 
  D
  \!.rnwski Pawf'ł (14/ V) 
  D,' Ifowski ZlIig'nil'w dh. 
  Frischl'r Maurycy chI. I 
  (
  :1dulski Ludwik p. 
  Giza Tmh'usz chI. 
  Grabow
  ki ,"'Iadvs!. db. 
  ,J:lhób Bl'r db.' i 
  KIt'czek Rtallislaw n. 
  KW:I
  IIV Wil'sław ,13 [J) 
  Lpwiiu;ki Jall08 db. 
  Lorl'nz Z) g-l1lunt tlh. 
  
  
  63 
  
  
  Klasa IV. B. 
  
  
  Kurzawa l\Iiecz
   słnw u.1 
  L:mdau Lpopold lU/X' I 
  Lewkowicz Jakób chI. 
  Madl'j Stl'fan db. 
  l\Iagoilski Antoni (ll/X) 
  :\I:lrcoin Juliusz (i6/X) 
  1\Iuchowicz J:m db. 
  Nelicki Jozd chI. 
  Nil'dzielski Mipcz,vsl, n. 
  Paleolog' Konstanty n. 
  Pipcz
   ilski Roman db. 
  PogłOdek Ludwik db. 
  I'l'ochowski J au db. 
  Prohstpin Knlman dh. 
  Rappaport Z
  'gmUllt db. 
  
  
  Klasa V. A. 
  
  
  Kocwa Aleks:llldl'r chI. 
  Kozinński Zbigniew chI. 
  Krupiński Edward db. 
  KUI.pk Hl'nrvk db. 
  Kurkiewicz 'Miecz. db. 
  Kwiatkowski Adam dh. 
  Kwil'ciilski Stanis!. db. 
  Leo Juliusz chI. 
  Łoś St:misław db. 
  1\IUI'CZ\ in,ki Stpfan db. 
  .'Imnz ':.\1 ieczvsław db. 
  hl'. 1\1\ ci l'I ski Andrz. db. 
  Papee Antoni u. 
  
  
  Klasa V. B. 
  
  
  Lorll Bolesław n. 
  LUdł Maryan (31/1) 
  l\Iilclner Zygmunt n. 
  Nichthausl'r Edward chi. 
  Nipdzielski Luc"an n. 
  Orcz
  'kowski Eugl'n. db. 
  Parafiński Kazimierz db. 
  Paul i Karol n. 
  Plutviiski Julian db. 
  Rl'jlilan .Jan db. 
  Rmnanstorfer Tad. p. 
  Hmupld SaltlInon db. 
  Schnffl'r Gl'bhard db. 
  
  
  Klasa VI. A. 
  
  
  Schhwgel IZl'aol db. 
  Skocz\ ilSki Stefan db. 
  Soruog-yi Stefan db. 
  Sl'tkowicz K:lrol db. 
  Siwek Kazimierz (14/V) 
  Splawiilski Romuald db. 
  Stępniowski Józl'f db. 
  St,rzegocki Czeslmv db. 
  Trzl'ciak Ant.oni 1111. 
  'Yilczkiewicz Z
  'gIDunt 
  r8/I1) 
  Wilda Adam db. 
  'V orkil'wil'z St:misl. dll. 
  W)'spiailski St:m. (lO/X) 
  ,t,urawski All'ks:mder n. 
  
  
  Pollak Stanislaw chI. 
  hr. Rmsocki Andrzęj db. 
  Rydel Łucyan db. 
  Robl'sto Dl'zy{kr. (lO/III) 
  Sławikowski Zbigniew u, 
  Sulikowski Kazim. dh. 
  Sulimir Stanisław elh. 
  Tomik Adam db. 
  Wil'wiorowski Jl'rzv db. 
  'VilHłaki!'wicz " ła(1. elb. 
  Zall'ski Atlam dh. 
  Zi('\pnipwski Jan ch I. 
  ZuLrzycki Ludw. (14/V) 
  
  
  Schweitzl'r Fr:mc. (3111) 
  Seller l\Iaksvmili:m dh. 
  Sprczyk WOJl'ipch p. 
  Spritzer 1\lm.cl'li chI. 
  Stachowicz J:m db. 
  Sll'z!'lecki Stau. ,14/\" 
  Talnr Antoni p. 
  Tvlko St:mislmv .14/") 
  V
  t,ulaui Ad:nll ehl. 
  \Vaszkowski Julian p. 
  ,"Tiskida "'lodzim. d1l. 
  Zmv:Jd:1 J:m dh. 
  Zięb;] Wiktor 1Ił.. 
  
  
  B:tr:1II T:ull'usz db. I B"ollil'wski Htanisl dł.. I Chrz:mowski Holubm 1'111. 
  Bojarski Rtpf:m d1l. Br"'iński ,Jprz\' chI. Cil'chanowil'z Jau rIb. 
  Bor7t;l'ki Wbld,\ slaw dL., Clih'hnwski B':()lIisł. 1111.[ t ',\ harowshi Stl'f:m dł..
  		

  /img0066_0001.djvu

  			Dabrowski Jan db. 
  D
  browol!'ki Anatnl dh. 
  Eminowicz Rom:1II dh. 
  Fi!'rich Jf'rzv chI. 
  Gawlas Eugpniu!'z db. 
  Himmf'lblau Luc,van p. 
  Janicki Roman db. 
  Kadpn Kazimierz chi. 
  Kalkstein Jerzv n. 
  Komif'rowski julian dh. 
  Komiprowski Piotr db. 
  Kownlski Witold db. 
  
  
  Abdermann Mieczysl. db.1 
  Bezdek Stanisław db. 
  Czapik Piotr db. 
  Flatau Francisz. (l0'1l[) 
  Fiala Roman db. 
  F5rster Aleksander db. 
  Fristpr Izvdor db. . 
  Frister Z,\:gmunt db. 
  Fiirst Fr,\ dpryk (31 [) 
  Gędzierski Z,\'gmunt dh. 
  Geżba Edward db. 
  Giiltel Jan db. 
  Kamil'ński Bohdan db. 
  Karrnowski Tadeusz db. 
  K('I1er Antoni db. 
  
  
  A,\ was Mar,\ an (12/X) I 
  BIahaczek Edward db. 
  Brahmer Miecz" sław chI. 
  Chorlol"Owski Jan (10/I[I) 
  Cikowski 
  tanislaw db 
  Schwarzpnherg Czel"ll,\ 
  Władvr-ław chi. 
  Dawido"wski HI'nr" k chI. 
  Dorm\ski Jan chi. I 
  Ekielski Rafal chI. 
  Federgri.ill Alek!	
  			

  /img0067_0001.djvu

  			Fedyna Konstanty db. 
  Frank Roman db. 
  Godlewski Jerzy db. 
  Goldberg Ferdynand chi. 
  Goldberg Tadeusz db. 
  Gl"Obler Sewer u. 
  Gułko,\ ski Tad('usz db. 
  Hirschberg Józef db. 
  Jurowicz Stanisław db. 
  Kanarek J akób chI. 
  Kleinherger Edward db. 
  Kn siak Janusz chI. 
  Kudliński Tadeusz db. 
  Langrod Witold db. 
  
  
  BarnaH Narcyz db. I 
  Bart) nowski Stefan db. 
  Berwaldt Ludwik (9/X' 
  Bojarski Wiktor (8/1) 
  Chlipalski l\Iiecz
  '
  ł. db. 
  Chmura Józef (t 17/XII) 
  Chmura Tadeusz chI. 
  Dembiński Zbigniew db. 
  Eibenschiitz Stanisl. chI. 
  Fi:sching"er Stefan db. 
  Gaszyilski Ft'liks db. 
  Gerzabek Adam (8/1) 
  Godlew
  ki Robert db. 
  Gro
  
   Maksymilian chi. 
  
  
  Ariet J l'l'ZY chI. 
  Ballpnstedt Adolf (8/1) 
  Ben'żyilski Ta	
  			

  /img0068_0001.djvu

  			OGŁOSZENIE. 
  
  
  Wpisy uczniów tak puhlicznych jakoteż PIJrwatn
  'C'h na 
  rok szkolny 1916/1917 odby\\ać się będą 29-go,30-go i 3l-go 
  sierpnia od godziny 8. do 12. przed południem. Do wpisó\, 
  zgłaszać się mają uczniowie osobiście w towarzystwie rodziców 
  lub opiekunów. 
  a) Uczniowie tutejszego zakładu muszą przy wpisie wyka- 
  zać się świadectwem szkolnem z ostatniego roku i płacą 2 kor. 
  na środki nauko\\ e. 
  b) Uezniowie, przybpvając
   z innyeh zakładów do kla
   
  II - VIII., muszą przy wpisie przedłożyć: 
  1. 
  Ietrykę chrztu lub urodzenia. 
  3. 8wiadectwo szkolne z ostatniego roku, opatrzone po- 
  twierdzeniem Dyrekcyi, że można ich przyjąć do innego 
  zakładu. 
  3. Wszljstkie świadectwa z poprzednicj nauki gimnazyalncj. 
  4. Dekret uwolnienia od opłaty szkolnej. 
  Przy wpisie płacą 6 kor. 20 hal. na środki naukowe. 
  c) Uczniowie, chcący uzyskać przyjęcie do klasy L, mu- 
  szą przy wpisie przedłożyć: 
  1. :MetQ"kę chrztu lub urodzenia na do\\ ód, że ukoilCZ
  .li 
  już 10. rok życia, albo ukoilCZą go przed l-szym sty- 
  cznia 1917. roku. 
  2. Świadectwo szkolne z ostatniego roku, jeżeli pobierali 
  naukę w szkołach publicznych. 
  3. Świadectwo powtórnego szczepienia ospy, odbytego w roku, 
  poprzedzającym wstąpienie do gimnazyum. 
  Przy wpisie płacą 6 kor. 20 hal. na środki nauko" e.
  		

  /img0069_0001.djvu

  			- 56 - 
  
  
  d) Uczniowie, którzy po dłużs
  ej pr
  erwie w naukach chcą 
  znowu uzyskać przyjęcie do gimnazyum muszą przedłożyć: 
  1. metrykę chrztu lub urodzenia i ostatnie świadectwo 
  szkolne, opatrzone klauzulą: »może być przyjęty do in- 
  nego zakładu«. 
  2. - Wszystkie świadectwa szkolne z dotychczasowej nauki. 
  3. Świadectwo moralności za czas, w którym nie chodzili 
  do szkoły. 
  4. Świadectwo powtórnego szczepienia ospy. 
  5. Poddać się egzaminowi wstępnemu za złożeniem taksy 
  egzaminacyjnej w kwocie 24 K. Przy wpisie (po złoże- 
  niu egzaminu) płacą 6 K 20 h. na środki naukowe. 
  Równocześnie z wpisami do zakładu odbędą się także wpisy 
  na bezpłatną naukę przedmiotów nadobowiązkowych: języka 
  francuskiego, śpiewu, stenografii, muzyki. 
  Gimnastyka jest dla uczniów wszystkich klas przedmio- 
  tem nauki obowiązkowej. O warunkach uwolnienia od tej nauki 
  dowiedzą się uczniowie z początkiem roku szkolnego na pierw- 
  szej przeznaczonej temu przedmiotowi godzinie, na której wszyscy 
  muszą być obecni. 
  Uczniowie publiczni i prywatni obowiązani są do składania 
  opłaty szkolnej, która wynosi 40 K za jedno półrocze, a złożona 
  być musi w pierwszych sześciu tygodniach każdego półrocza, 
  t. j. w I. półroczu przed 15. października, w ll. półroczu przed 
  15. marca. 
  O uwolnienie od opła(y szkolnej starać się mogą ucznio- 
  wie niezamożni a pilni. W tym celu muszą wnieść na ręce 
  D}rekcyi podanie (bez stempla) do c. k. Rady szkolnej krajo- 
  wej, a do podania dołączyć: 
  a) Świadectwo ubóstwa dokładnie wypełnione a podpisane 
  przez władzę polityczną i kościelną. 
  b) Świadectwo z ostatniego półrocza, które ma stwierdzić 
  dobre (lub bardzo dobre) zachowanie się i dobry postęp w naukach. 
  Podania te wnosić trzeba: 
  a) w pierwszeID półroczu najpóźniej do 20-go września. 
  b) w drugiem » » do 20-go lutego. 
  Podania wniesione później nie będą uwzględnione. 
  Uczniowie klasy L powinni złożyć opłatę szkolną za pierw- 
  sze półrocze przed dniem 30-tym listopada, mogą jednak uzy-
  		

  /img0070_0001.djvu

  			57 
  
  
  skać odroczl'Jtie tego terminu do końca pierwszego półrocza, je. 
  żeli są niezamożni, a od chwili przyjęcia do zakładu zalecają się 
  co najmniej dobrem zacJlOlcaniem się i dobrym postępem we 
  wszystkicll przedmiotach nauki. Pragnąc korzystać z tego do- 
  brodziejstwa, winni do 12-go "rześnia wnieść za pośrednictwem 
  Dyrekcyi nieostemplowane prośby do c. k. Rady szkolnej krajo- 
  wej i dołączyć do nich dokladJze świadectwa ubóstwa. Z odro 
  czeniem terminu łączy się definitywne uwolnienie od opłaty, je- 
  żeli klasyfikacya za pierwsze półrocze wypadnie pomyślnie. 
  Między 1. a 15. lutego obowiąząny jest każdy uczeń 
  
   wyjątkiem bardzo ubogich złożyć l K. na gry i zabawy szkolne. 
  Eg
  amina poprawc
  e odbywają się 30. i 31. sierpnia od 
  godziny 3. popołudniu. 
   
  Egzamina wstępne do klasy L odbywają się przed feQ-ami 
  30. czerwca lub 1. lipca; po feryach (ewentualnie) 1. września. 
  Powtórzenie tego egzaminu przed upływem roku nie jest do- 
  zwolone ani w tym ani w innym zakładzie. 
  Eg
  amina wstępne do kZa::; wyżs
  ych odbywają się od 5. 
  do 10. września. 
  Uczniom 
  amiejscou:!Jm wolno mieszkać tylko pod nadzo- 
  rem tych osób, które ściśle stmiować się będą do przepisów Re 
  gulaminu dla odpowiedzialnych nadzorców, wydanego przez 
  c. k. Radę szkolną krajową. Osoby, przyjmujące uczniów 
  na wikt i mieszkanie, muszą zatem we własnym interesie za- 
  znajomić się dokładnie z treścią tego Regulaminu. 
  Rok szkolny 1916/1917 rozpocznie się trzeciego września 
  uroczystem nabożeilstwem, w którem wszyscy uczniowie wpisani 
  muszą wziąć udział. 
  
  
  T. /Sołtysik.